اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 52,009
تعداد واحدهای باقی مانده: 147,991
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 54,526,089,390
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,055,331
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,048,397
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,060,709
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان نوین نگر آسیا
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
مدیر سرمایه گذاری : علی قاسم نژاد
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : سبدگردان نوین نگر آسیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/25
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/28 1,055,331 1,048,397 12,312 0 61,917 0 9,908 52,009 54,526,089,390
  2 1397/03/27 1,057,944 1,050,967 12,312 0 61,917 0 9,908 52,009 54,659,765,106
  3 1397/03/26 1,052,848 1,046,470 12,311 0 61,917 0 9,908 52,009 54,425,835,476
  4 1397/03/25 1,052,716 1,046,337 12,312 0 61,917 0 9,908 52,009 54,418,963,898
  5 1397/03/24 1,052,584 1,046,205 12,312 0 61,917 0 9,908 52,009 54,412,091,609
  6 1397/03/23 1,052,450 1,046,071 12,311 0 61,917 0 9,908 52,009 54,405,105,940
  7 1397/03/22 1,044,227 1,037,281 12,311 0 61,917 0 9,908 52,009 53,947,951,818
  8 1397/03/21 1,044,060 1,037,053 12,312 0 61,917 0 9,908 52,009 53,936,099,299
  9 1397/03/20 1,043,737 1,036,575 12,311 0 61,917 0 9,908 52,009 53,911,226,330
  10 1397/03/19 1,043,561 1,036,211 12,312 0 61,917 0 9,908 52,009 53,892,309,142
  11 1397/03/18 1,043,425 1,035,843 12,312 0 61,917 0 9,908 52,009 53,873,178,591
  12 1397/03/17 1,043,329 1,035,747 12,311 0 61,917 0 9,908 52,009 53,868,166,471
  13 1397/03/16 1,043,057 1,035,710 12,077 0 61,917 0 9,908 52,009 53,866,221,325
  14 1397/03/15 1,042,961 1,035,614 12,077 0 61,917 0 9,908 52,009 53,861,240,342
  15 1397/03/14 1,042,866 1,035,518 12,077 0 61,917 0 9,908 52,009 53,856,270,010
  16 1397/03/13 1,042,770 1,035,422 12,078 0 61,917 0 9,908 52,009 53,851,282,060
  17 1397/03/12 1,041,326 1,034,009 12,078 0 61,917 0 9,908 52,009 53,777,799,813
  18 1397/03/11 1,044,013 1,036,613 12,078 0 61,917 0 9,908 52,009 53,913,226,158
  19 1397/03/10 1,043,903 1,036,503 12,078 0 61,917 0 9,908 52,009 53,907,499,980
  20 1397/03/09 1,043,793 1,036,393 12,078 0 61,917 0 9,908 52,009 53,901,784,353
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق