اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 52,009
تعداد واحدهای باقی مانده: 147,991
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 55,182,639,876
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,064,468
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,061,021
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,073,979
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان نوین نگر آسیا
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
مدیر سرمایه گذاری : سمیرا اسدیان ,امین گلوانی ,اکبر محمدی
مدیر ثبت : سبدگردان نوین نگر آسیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/25
نوع صندوق : با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/26 1,064,468 1,061,021 12,958 0 61,917 0 9,908 52,009 55,182,639,876
  2 1397/04/25 1,065,386 1,061,925 13,039 0 61,917 0 9,908 52,009 55,229,658,849
  3 1397/04/24 1,067,884 1,064,379 12,803 0 61,917 0 9,908 52,009 55,357,273,501
  4 1397/04/23 1,067,459 1,063,960 13,966 0 61,917 0 9,908 52,009 55,335,477,415
  5 1397/04/22 1,066,675 1,063,189 13,919 0 61,917 0 9,908 52,009 55,295,378,140
  6 1397/04/21 1,066,431 1,062,945 13,919 0 61,917 0 9,908 52,009 55,282,688,660
  7 1397/04/20 1,066,187 1,062,701 13,919 0 61,917 0 9,908 52,009 55,270,015,618
  8 1397/04/19 1,067,496 1,064,004 12,753 0 61,917 0 9,908 52,009 55,337,793,838
  9 1397/04/18 1,071,618 1,068,080 12,840 0 61,917 0 9,908 52,009 55,549,775,796
  10 1397/04/17 1,071,368 1,067,830 12,840 0 61,917 0 9,908 52,009 55,536,777,503
  11 1397/04/16 1,071,156 1,067,618 13,137 0 61,917 0 9,908 52,009 55,525,720,408
  12 1397/04/15 1,069,287 1,065,776 13,005 0 61,917 0 9,908 52,009 55,429,934,617
  13 1397/04/14 1,069,040 1,065,529 13,005 0 61,917 0 9,908 52,009 55,417,076,545
  14 1397/04/13 1,068,749 1,065,238 13,005 0 61,917 0 9,908 52,009 55,401,939,221
  15 1397/04/12 1,064,959 1,061,487 13,620 0 61,917 0 9,908 52,009 55,206,879,953
  16 1397/04/11 1,064,611 1,061,143 13,062 0 61,917 0 9,908 52,009 55,188,972,309
  17 1397/04/10 1,061,657 1,058,244 13,113 0 61,917 0 9,908 52,009 55,038,230,541
  18 1397/04/09 1,066,221 1,062,415 12,312 0 61,917 0 9,908 52,009 55,255,154,137
  19 1397/04/08 1,064,822 1,061,069 12,311 0 61,917 0 9,908 52,009 55,185,129,613
  20 1397/04/07 1,064,569 1,060,816 12,311 0 61,917 0 9,908 52,009 55,171,986,297