اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/20
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 54,534
تعداد واحدهای باقی مانده: 145,466
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 61,750,710,792
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,134,487
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,132,334
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,135,827
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان نوین نگر آسیا
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
مدیر سرمایه‌گذاری : سمیرا اسدیان ,امین گلوانی ,اکبر محمدی
مدیر ثبت : سبدگردان نوین نگر آسیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/25
نوع صندوق : با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/20 1,134,487 1,132,334 3,493 0 64,631 0 10,097 54,534 61,750,710,792
  2 1397/08/19 1,133,032 1,130,932 2,747 0 64,631 0 10,097 54,534 61,674,229,169
  3 1397/08/18 1,133,393 1,131,245 2,951 0 64,631 0 10,097 54,534 61,691,298,262
  4 1397/08/17 1,132,991 1,130,843 2,987 0 64,631 0 10,097 54,534 61,669,390,673
  5 1397/08/16 1,132,590 1,130,442 3,022 0 64,631 0 10,097 54,534 61,647,509,229
  6 1397/08/15 1,132,189 1,130,041 3,057 0 64,631 0 10,097 54,534 61,625,651,926
  7 1397/08/14 1,128,340 1,126,225 2,544 2,067 64,631 0 10,097 54,534 61,417,564,073
  8 1397/08/13 1,127,142 1,124,950 2,147 0 62,564 0 10,097 52,467 59,022,739,667
  9 1397/08/12 1,127,107 1,124,911 2,136 0 62,564 0 10,097 52,467 59,020,715,059
  10 1397/08/11 1,126,701 1,124,581 2,630 0 62,564 0 10,097 52,467 59,003,378,408
  11 1397/08/10 1,126,273 1,124,152 2,667 0 62,564 0 10,097 52,467 58,980,898,437
  12 1397/08/09 1,125,845 1,123,724 2,703 0 62,564 0 10,097 52,467 58,958,432,449
  13 1397/08/08 1,125,010 1,122,883 2,699 0 62,564 0 10,097 52,467 58,914,294,251
  14 1397/08/07 1,124,585 1,122,457 2,736 0 62,564 0 10,097 52,467 58,891,966,421
  15 1397/08/06 1,122,243 1,120,124 1,340 0 62,564 0 10,097 52,467 58,769,539,306
  16 1397/08/05 1,121,200 1,119,091 2,023 0 62,564 0 10,097 52,467 58,715,358,780
  17 1397/08/04 1,122,078 1,119,959 1,884 0 62,564 0 10,097 52,467 58,760,894,164
  18 1397/08/03 1,121,655 1,119,537 1,920 0 62,564 0 10,097 52,467 58,738,728,371
  19 1397/08/02 1,121,233 1,119,114 1,957 0 62,564 0 10,097 52,467 58,716,576,387
  20 1397/08/01 1,121,016 1,118,736 356 0 62,564 0 10,097 52,467 58,696,714,373