اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 52,009
تعداد واحدهای باقی مانده: 147,991
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 54,204,326,319
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,053,082
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,042,211
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,041,000
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان نوین نگر آسیا
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
مدیر سرمایه گذاری : علی قاسم نژاد
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : سبدگردان نوین نگر آسیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/25
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/31 1,053,082 1,042,211 1,211- 0 61,917 0 9,908 52,009 54,204,326,319
  2 1397/02/30 1,051,118 1,040,275 0 0 61,917 0 9,908 52,009 54,103,677,980
  3 1397/02/29 1,051,092 1,040,192 0 0 61,917 0 9,908 52,009 54,099,335,039
  4 1397/02/28 1,050,326 1,039,431 0 0 61,917 0 9,908 52,009 54,059,760,955
  5 1397/02/27 1,050,321 1,039,426 0 0 61,917 0 9,908 52,009 54,059,528,913
  6 1397/02/26 1,050,317 1,039,422 0 0 61,917 0 9,908 52,009 54,059,303,552
  7 1397/02/25 1,051,134 1,040,226 0 0 61,917 0 9,908 52,009 54,101,107,610
  8 1397/02/24 1,051,199 1,040,292 0 0 61,917 0 9,908 52,009 54,104,527,978
  9 1397/02/23 1,041,963 1,031,187 0 0 61,917 0 9,908 52,009 53,630,996,824
  10 1397/02/22 1,039,079 1,028,344 0 0 61,917 0 9,908 52,009 53,483,141,067
  11 1397/02/21 1,037,230 1,026,521 0 0 61,917 0 9,908 52,009 53,388,318,761
  12 1397/02/20 1,037,227 1,026,517 0 0 61,917 0 9,908 52,009 53,388,142,956
  13 1397/02/19 1,037,224 1,026,514 0 0 61,917 0 9,908 52,009 53,387,973,852
  14 1397/02/18 1,037,081 1,026,372 0 0 61,917 0 9,908 52,009 53,380,566,630
  15 1397/02/17 1,034,347 1,023,682 0 0 61,917 0 9,908 52,009 53,240,655,547
  16 1397/02/16 1,035,011 1,024,383 0 0 61,917 0 9,908 52,009 53,277,135,699
  17 1397/02/15 1,039,897 1,029,210 0 0 61,917 0 9,908 52,009 53,528,196,245
  18 1397/02/14 1,048,589 1,037,890 0 0 61,917 0 9,908 52,009 53,979,641,526
  19 1397/02/13 1,048,585 1,037,886 0 0 61,917 0 9,908 52,009 53,979,417,135
  20 1397/02/12 1,048,619 1,037,921 0 0 61,917 0 9,908 52,009 53,981,221,903
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق