اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 52,069
تعداد واحدهای باقی مانده: 147,931
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 56,725,982,921
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,091,978
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,089,439
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,092,334
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان نوین نگر آسیا
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
مدیر سرمایه‌گذاری : سمیرا اسدیان ,امین گلوانی ,اکبر محمدی
مدیر ثبت : سبدگردان نوین نگر آسیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/25
نوع صندوق : با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/06/26 1,091,978 1,089,439 2,895 0 61,977 0 9,908 52,069 56,725,982,921
  2 1397/06/25 1,094,384 1,091,869 1,192- 0 61,977 0 9,908 52,069 56,852,526,609
  3 1397/06/24 1,096,471 1,093,945 1,758- 0 61,977 0 9,908 52,069 56,960,620,558
  4 1397/06/23 1,096,345 1,093,832 1,010- 0 61,977 0 9,908 52,069 56,954,713,330
  5 1397/06/22 1,095,950 1,093,437 973- 0 61,977 0 9,908 52,069 56,934,160,777
  6 1397/06/21 1,095,550 1,093,036 936- 0 61,977 0 9,908 52,069 56,913,316,661
  7 1397/06/20 1,090,339 1,087,871 312 0 61,977 0 9,908 52,069 56,644,360,666
  8 1397/06/19 1,092,258 1,089,778 360 0 61,977 0 9,908 52,069 56,743,641,357
  9 1397/06/18 1,092,149 1,089,703 370 0 61,977 0 9,908 52,069 56,739,734,080
  10 1397/06/17 1,089,869 1,087,408 358 0 61,977 0 9,908 52,069 56,620,253,657
  11 1397/06/16 1,092,150 1,089,630 455 0 61,977 0 9,908 52,069 56,735,925,881
  12 1397/06/15 1,091,795 1,089,274 455 0 61,977 0 9,908 52,069 56,717,414,960
  13 1397/06/14 1,091,440 1,088,919 455 0 61,977 0 9,908 52,069 56,698,926,591
  14 1397/06/13 1,089,845 1,087,287 367 0 61,977 0 9,908 52,069 56,613,944,190
  15 1397/06/12 1,080,659 1,078,041 574 0 61,977 0 9,908 52,069 56,132,522,983
  16 1397/06/11 1,073,145 1,070,556 459 0 61,977 0 9,908 52,069 55,742,776,136
  17 1397/06/10 1,074,386 1,071,779 457 0 61,977 0 9,908 52,069 55,806,441,614
  18 1397/06/09 1,074,142 1,071,451 533 0 61,977 0 9,908 52,069 55,789,402,617
  19 1397/06/08 1,073,781 1,071,091 532 0 61,977 0 9,908 52,069 55,770,626,519
  20 1397/06/07 1,073,421 1,070,731 532 0 61,977 0 9,908 52,069 55,751,873,346