اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 52,069
تعداد واحدهای باقی مانده: 147,931
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 54,640,365,595
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,052,981
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,049,384
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,049,968
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان نوین نگر آسیا
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
مدیر سرمایه گذاری : سمیرا اسدیان ,امین گلوانی ,اکبر محمدی
مدیر ثبت : سبدگردان نوین نگر آسیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/25
نوع صندوق : با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/27 1,052,981 1,049,384 584 0 61,977 0 9,908 52,069 54,640,365,595
  2 1397/05/26 1,052,015 1,048,446 540 0 61,977 0 9,908 52,069 54,591,540,768
  3 1397/05/25 1,051,690 1,048,122 540 0 61,977 0 9,908 52,069 54,574,662,816
  4 1397/05/24 1,051,367 1,047,798 540 0 61,977 0 9,908 52,069 54,557,805,862
  5 1397/05/23 1,048,881 1,045,017 492 0 61,977 0 9,908 52,069 54,412,991,683
  6 1397/05/22 1,047,202 1,043,375 495 60 61,977 0 9,908 52,069 54,327,492,484
  7 1397/05/21 1,049,357 1,045,493 542 0 61,917 0 9,908 52,009 54,375,044,441
  8 1397/05/20 1,046,375 1,042,547 546 0 61,917 0 9,908 52,009 54,221,822,339
  9 1397/05/19 1,047,194 1,043,380 494 0 61,917 0 9,908 52,009 54,265,145,122
  10 1397/05/18 1,046,895 1,043,080 494 0 61,917 0 9,908 52,009 54,249,547,406
  11 1397/05/17 1,046,586 1,042,771 494 0 61,917 0 9,908 52,009 54,233,497,301
  12 1397/05/16 1,059,637 1,055,365 12,444 0 61,917 0 9,908 52,009 54,888,499,519
  13 1397/05/15 1,054,667 1,050,354 12,602 0 61,917 0 9,908 52,009 54,627,836,227
  14 1397/05/14 1,057,371 1,054,261 12,480 0 61,917 0 9,908 52,009 54,831,052,105
  15 1397/05/13 1,056,717 1,053,609 12,561 0 61,917 0 9,908 52,009 54,797,144,957
  16 1397/05/12 1,060,351 1,057,223 12,432 0 61,917 0 9,908 52,009 54,985,125,707
  17 1397/05/11 1,060,054 1,056,926 12,432 0 61,917 0 9,908 52,009 54,969,681,993
  18 1397/05/10 1,059,634 1,056,506 12,432 0 61,917 0 9,908 52,009 54,947,816,342
  19 1397/05/09 1,061,139 1,057,993 12,477 0 61,917 0 9,908 52,009 55,025,138,480
  20 1397/05/08 1,058,557 1,055,454 12,519 0 61,917 0 9,908 52,009 54,893,117,733