اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 51,995
تعداد واحدهای باقی مانده: 148,005
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 55,338,319,794
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,077,461
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,064,301
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,064,301
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان نوین نگر آسیا
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
مدیر سرمایه گذاری : علی قاسم نژاد
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : سبدگردان نوین نگر آسیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/25
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/30 1,077,461 1,064,301 0 0 61,903 0 9,908 51,995 55,338,319,794
  2 1396/07/29 1,076,226 1,063,082 0 0 61,903 0 9,908 51,995 55,274,961,521
  3 1396/07/28 1,068,096 1,055,069 0 0 61,903 0 9,908 51,995 54,858,328,742
  4 1396/07/27 1,068,130 1,055,104 0 0 61,903 0 9,908 51,995 54,860,136,904
  5 1396/07/26 1,068,165 1,055,139 0 0 61,903 0 9,908 51,995 54,861,950,712
  6 1396/07/25 1,066,082 1,053,085 0 0 61,903 0 9,908 51,995 54,755,137,723
  7 1396/07/24 1,065,570 1,052,580 0 0 61,903 0 9,908 51,995 54,728,911,153
  8 1396/07/23 1,063,910 1,050,946 0 0 61,903 0 9,908 51,995 54,643,940,583
  9 1396/07/22 1,062,448 1,049,499 0 0 61,903 0 9,908 51,995 54,568,721,401
  10 1396/07/21 1,053,921 1,040,604 0 0 61,903 0 9,908 51,995 54,106,190,125
  11 1396/07/20 1,053,942 1,040,624 0 0 61,903 0 9,908 51,995 54,107,270,761
  12 1396/07/19 1,053,963 1,040,645 0 0 61,903 0 9,908 51,995 54,108,357,453
  13 1396/07/18 1,051,203 1,037,926 0 0 61,903 0 9,908 51,995 53,966,979,884
  14 1396/07/17 1,050,208 1,036,943 0 579 61,903 0 9,908 51,995 53,915,871,216
  15 1396/07/16 1,049,226 1,035,827 0 0 61,324 0 9,908 51,416 53,258,079,404
  16 1396/07/15 1,065,634 1,051,579 0 0 61,324 0 9,908 51,416 54,067,970,961
  17 1396/07/14 1,079,146 1,064,663 0 0 61,324 0 9,908 51,416 54,740,719,468
  18 1396/07/13 1,079,188 1,064,705 0 0 61,324 5,177 9,908 51,416 54,742,895,913
  19 1396/07/12 1,077,891 1,064,733 0 0 61,324 0 4,731 56,593 60,256,443,641
  20 1396/07/11 1,075,814 1,061,778 0 0 61,324 0 4,731 56,593 60,089,187,794
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق