اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/22
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 52,417
تعداد واحدهای باقی مانده: 147,583
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 57,840,309,527
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,105,621
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,103,465
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,102,346
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان نوین نگر آسیا
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
مدیر سرمایه‌گذاری : سمیرا اسدیان ,امین گلوانی ,اکبر محمدی
مدیر ثبت : سبدگردان نوین نگر آسیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/25
نوع صندوق : با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/22 1,105,621 1,103,465 1,119- 0 62,514 0 10,097 52,417 57,840,309,527
  2 1397/07/21 1,104,159 1,101,986 581- 0 62,514 0 10,097 52,417 57,762,825,332
  3 1397/07/20 1,105,632 1,103,274 1 0 62,514 0 10,097 52,417 57,830,330,964
  4 1397/07/19 1,105,217 1,102,859 37 0 62,514 0 10,097 52,417 57,808,535,090
  5 1397/07/18 1,104,801 1,102,443 74 0 62,514 0 10,097 52,417 57,786,770,022
  6 1397/07/17 1,103,754 1,101,454 846- 0 62,514 0 10,097 52,417 57,734,906,953
  7 1397/07/16 1,104,065 1,101,819 863- 0 62,514 0 10,097 52,417 57,754,050,397
  8 1397/07/15 1,105,265 1,103,011 1,866- 0 62,514 0 10,097 52,417 57,816,501,620
  9 1397/07/14 1,102,320 1,099,804 2,575- 0 62,514 0 10,097 52,417 57,648,423,366
  10 1397/07/13 1,105,509 1,102,972 3,132- 0 62,514 0 10,097 52,417 57,814,470,068
  11 1397/07/12 1,105,095 1,102,558 3,095- 90 62,514 0 10,097 52,417 57,792,769,864
  12 1397/07/11 1,104,682 1,102,140 3,064- 0 62,424 0 10,097 52,327 57,671,666,285
  13 1397/07/10 1,104,339 1,101,765 704 0 62,424 0 10,097 52,327 57,652,073,261
  14 1397/07/09 1,104,619 1,102,000 2,814- 0 62,424 0 10,097 52,327 57,664,366,340
  15 1397/07/08 1,105,384 1,102,746 6,901- 0 62,424 0 10,097 52,327 57,703,401,038
  16 1397/07/07 1,099,463 1,096,884 5,806- 0 62,424 0 10,097 52,327 57,396,654,487
  17 1397/07/06 1,103,958 1,101,376 4,178- 0 62,424 0 10,097 52,327 57,631,720,305
  18 1397/07/05 1,103,547 1,100,965 4,142- 0 62,424 0 10,097 52,327 57,610,194,002
  19 1397/07/04 1,103,136 1,100,554 4,105- 0 62,424 0 10,097 52,327 57,588,697,261
  20 1397/07/03 1,103,114 1,100,568 5,368- 0 62,424 0 10,097 52,327 57,589,406,707