ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 31,969 72.55 48,962 80.56 48,746 82.05 46,445 83.3
اوراق 7,733 17.55 8,248 13.57 6,948 11.69 7,076 12.69
وجه نقد 2,590 5.87 571 0.94 796 1.34 305 0.54
سایر دارایی ها 1,770 4.01 2,991 4.92 2,914 4.9 1,927 3.45
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 17,423 39.54 19,773 32.53 18,605 31.31 17,672 31.69
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق