صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۵,۷۹۸ ۴۳.۶۵ ۷,۳۷۶ ۶.۲۸ ۷,۶۰۴ ۶.۲۳ ۷,۹۴۰ ۶.۵۱
اوراق ۲۸,۱۷۶ ۴۷.۶۷ ۹۲,۸۴۴ ۷۹.۱۴ ۹۵,۷۵۷ ۷۸.۵۴ ۹۵,۵۷۴ ۷۸.۳۸
وجه نقد ۳,۶۴۶ ۶.۱۷ ۱۶,۲۱۲ ۱۳.۸۲ ۱۷,۲۷۱ ۱۴.۱۶ ۱۶,۹۳۵ ۱۳.۸۸
سایر دارایی ها ۱,۵۱۳ ۲.۵۶ ۹۳۸ ۰.۸ ۱,۳۸۱ ۱.۱۳ ۱,۲۳۹ ۱.۰۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۰,۶۸۸ ۳۵ ۶,۳۱۰ ۵.۳۷ ۶,۳۰۰ ۵.۱۶ ۶,۵۶۱ ۵.۳۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد