ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/08/26 45,244 81.06 % 8,570 15.36 % 116 0.21 % 1,893 3.39 % 17,117 30.67 %
2 1396/08/25 45,244 81.07 % 8,566 15.35 % 116 0.21 % 1,893 3.39 % 17,117 30.67 %
3 1396/08/24 45,244 81.07 % 8,563 15.34 % 116 0.21 % 1,892 3.39 % 17,117 30.67 %
4 1396/08/23 45,207 80.77 % 8,817 15.75 % 115 0.21 % 1,837 3.28 % 17,221 30.77 %
5 1396/08/22 45,165 79.21 % 8,814 15.46 % 1,254 2.2 % 1,795 3.15 % 17,356 30.44 %
6 1396/08/21 44,901 80.74 % 7,662 13.78 % 93 0.17 % 1,811 3.26 % 17,152 30.84 %
7 1396/08/20 44,847 80.72 % 7,013 12.62 % 93 0.17 % 3,612 6.5 % 17,109 30.8 %
8 1396/08/19 44,506 80.25 % 7,011 12.64 % 203 0.37 % 3,737 6.74 % 16,950 30.56 %
9 1396/08/18 44,506 80.26 % 7,007 12.64 % 203 0.37 % 3,737 6.74 % 16,950 30.57 %
10 1396/08/17 44,506 80.26 % 7,004 12.63 % 203 0.37 % 3,736 6.74 % 16,950 30.57 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق