صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۷,۹۴۰ ۶.۵۱ % ۹۵,۵۷۴ ۷۸.۳۹ % ۰ ۰ % ۱۶,۹۳۵ ۱۳.۸۹ % ۱,۴۷۵ ۱.۰۲ % ۶,۵۶۱ ۵.۳۸ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۷,۹۵۴ ۶.۵۸ % ۹۵,۵۳۸ ۷۹.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۵,۹۳۵ ۱۳.۱۸ % ۱,۴۵۶ ۱.۰۲ % ۶,۵۶۳ ۵.۴۳ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۷,۸۶۱ ۶.۵۱ % ۹۵,۴۷۴ ۷۹.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۵,۸۵۸ ۱۳.۱۴ % ۱,۴۸۵ ۱.۰۵ % ۶,۴۹۱ ۵.۳۸ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۷,۷۶۳ ۶.۴۴ % ۹۵,۴۶۷ ۷۹.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۵,۸۵۸ ۱۳.۱۶ % ۱,۴۱۷ ۱.۰۱ % ۶,۴۲۵ ۵.۳۳ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۷,۷۶۷ ۶.۴۵ % ۹۵,۴۲۶ ۷۹.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۵,۸۵۸ ۱۳.۱۷ % ۱,۳۹۸ ۱ % ۶,۴۲۸ ۵.۳۴ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۷,۷۷۱ ۶.۴۵ % ۹۵,۳۸۵ ۷۹.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۵,۸۵۸ ۱۳.۱۷ % ۱,۳۷۸ ۰.۹۹ % ۶,۴۳۲ ۵.۳۴ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۷,۷۳۶ ۶.۴۳ % ۹۵,۳۴۴ ۷۹.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۵,۸۵۸ ۱۳.۱۸ % ۱,۳۵۹ ۰.۹۸ % ۶,۴۰۷ ۵.۳۳ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۷,۷۲۲ ۶.۴۲ % ۹۵,۲۷۷ ۷۹.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۵,۸۶۹ ۱۳.۲ % ۱,۳۳۹ ۰.۹۸ % ۶,۳۸۵ ۵.۳۱ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۷,۶۵۰ ۶.۳۷ % ۹۵,۳۱۱ ۷۹.۳۹ % ۰ ۰ % ۱۵,۸۶۹ ۱۳.۲۲ % ۱,۲۲۰ ۰.۹۳ % ۶,۳۲۰ ۵.۲۶ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۷,۶۰۶ ۶.۱۱ % ۹۵,۲۳۴ ۷۶.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۸,۲۲۴ ۱۴.۶۵ % ۳,۳۳۴ ۰.۸۳ % ۶,۲۸۳ ۵.۰۵ %