صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ %۰.۰۲۴ (۰.۱۰۸)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ %۰.۵۱۲ %۱.۶۲۵
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ %۲.۰۰۵ %۸.۱۷۲
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ %۵.۸۵۹ %۲۵.۴۶۶
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ %۱۲.۷۲۸ %۵۲.۹۶۶
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ %۲۷.۰۵۲ %۱۳۴.۳۸۴
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ %۳۰.۳۸۷ %۳۰۷.۵۸۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۵۹۶ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۴.۶۲)% (۹۷.۴۶)%