صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ روزنامه رسمی مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
۲ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نوين نگر آسيا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
۳ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
۴ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مربوط به مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق نوین نگر آسیا مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
۷ تاییدیه سازمان مربوط به مجمع ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۸ تاییدیه سازمان مربوط به مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۹ تاییدیه سازمان مربوط به مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۱۰ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۱۱ لیست اسامی حاضرین در مجمع دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
۱۲ دعوت به مجمع مورخ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
۱۳ روزنامه رسمی مجمع ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۱۴ روزنامه کثیر الانتشار مجمع ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
۱۵ تغییر و معرفی مدیران سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۱۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ (ساعت ۱۲:۰۰) صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
۱۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ (ساعت ۱۱:۰۰) صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
۱۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
۱۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
۲۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
۲۱ اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۳
۲۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
۲۳ اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ ۰۹ بهمن ۱۳۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
۲۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
۲۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
۲۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
۲۷ اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۰۵
۲۸ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
۲۹ اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ ۲۰ دی ماه ۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
۳۰ صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۱۵