اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/20
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 66,878
تعداد واحدهای باقی مانده: 133,122
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 78,061,458,950
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,169,443
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,167,222
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,170,265
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان نوین نگر آسیا
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
مدیر سرمایه‌گذاری : سمیرا اسدیان ,امین گلوانی ,اکبر محمدی
مدیر ثبت : سبدگردان نوین نگر آسیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/25
نوع صندوق : با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/20 1,169,443 1,167,222 3,043 0 80,975 0 14,097 66,878 78,061,458,950
  2 1397/09/19 1,168,388 1,166,191 3,082 856 80,975 0 14,097 66,878 77,992,527,117
  3 1397/09/18 1,168,044 1,165,836 2,132 0 80,119 0 14,097 66,022 76,970,825,944
  4 1397/09/17 1,165,911 1,163,704 1,646 0 80,119 0 14,097 66,022 76,830,044,618
  5 1397/09/16 1,165,359 1,163,158 752 0 80,119 0 14,097 66,022 76,794,029,863
  6 1397/09/15 1,164,932 1,162,731 788 171 80,119 0 14,097 66,022 76,765,802,395
  7 1397/09/14 1,164,505 1,162,298 827 9,838 79,948 0 14,097 65,851 76,538,486,201
  8 1397/09/13 1,168,886 1,166,311 970 153 70,110 0 14,097 56,013 65,328,573,937
  9 1397/09/12 1,169,683 1,167,390 1,861- 3,828 69,957 0 14,097 55,860 65,210,410,095
  10 1397/09/11 1,167,366 1,164,939 1,768- 0 66,129 4,000 14,097 52,032 60,614,094,093
  11 1397/09/10 1,165,301 1,163,054 1,770- 0 66,129 0 10,097 56,032 65,168,244,892
  12 1397/09/09 1,161,238 1,158,975 1,548- 0 66,129 0 10,097 56,032 64,939,701,622
  13 1397/09/08 1,160,841 1,158,579 1,530- 0 66,129 0 10,097 56,032 64,917,499,984
  14 1397/09/07 1,160,283 1,158,021 1,511- 0 66,129 0 10,097 56,032 64,886,241,786
  15 1397/09/06 1,149,989 1,147,793 7,621 0 66,129 0 10,097 56,032 64,313,127,245
  16 1397/09/05 1,148,621 1,146,425 6,490 0 66,129 0 10,097 56,032 64,236,482,133
  17 1397/09/04 1,147,452 1,145,359 5,431 0 66,129 0 10,097 56,032 64,176,730,876
  18 1397/09/03 1,147,049 1,144,956 5,465 0 66,129 0 10,097 56,032 64,154,151,612
  19 1397/09/02 1,151,145 1,149,055 1,467 0 66,129 0 10,097 56,032 64,383,876,859
  20 1397/09/01 1,144,092 1,142,012 8,147 0 66,129 0 10,097 56,032 63,989,199,085