اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/09/18
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 52,009
تعداد واحدهای باقی مانده: 147,991
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 56,077,057,416
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,090,469
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,078,218
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,078,218
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان نوین نگر آسیا
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
مدیر سرمایه گذاری : علی قاسم نژاد
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : سبدگردان نوین نگر آسیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/25
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/09/18 1,090,469 1,078,218 0 0 61,917 0 9,908 52,009 56,077,057,416
  2 1396/09/17 1,091,096 1,078,836 0 0 61,917 0 9,908 52,009 56,109,155,892
  3 1396/09/16 1,091,130 1,078,869 0 0 61,917 0 9,908 52,009 56,110,879,767
  4 1396/09/15 1,091,163 1,078,902 0 0 61,917 0 9,908 52,009 56,112,609,224
  5 1396/09/14 1,091,196 1,078,935 0 0 61,917 0 9,908 52,009 56,114,344,273
  6 1396/09/13 1,088,696 1,076,469 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,986,064,206
  7 1396/09/12 1,088,284 1,076,061 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,964,859,521
  8 1396/09/11 1,088,276 1,076,020 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,962,729,681
  9 1396/09/10 1,084,151 1,071,948 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,750,964,753
  10 1396/09/09 1,084,184 1,071,981 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,752,682,939
  11 1396/09/08 1,084,217 1,072,015 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,754,406,701
  12 1396/09/07 1,084,970 1,072,757 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,793,003,918
  13 1396/09/06 1,085,791 1,073,566 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,835,090,260
  14 1396/09/05 1,085,819 1,073,593 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,836,517,652
  15 1396/09/04 1,084,424 1,072,213 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,764,725,869
  16 1396/09/03 1,075,870 1,063,822 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,328,296,869
  17 1396/09/02 1,075,902 1,063,854 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,329,987,965
  18 1396/09/01 1,075,935 1,063,887 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,331,684,630
  19 1396/08/30 1,077,380 1,065,366 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,408,609,724
  20 1396/08/29 1,071,236 1,059,255 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,090,796,426
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق