صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۲/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۷,۹۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۲,۰۹۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳۷,۳۲۳,۲۵۳,۸۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۰۸,۰۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۰۴,۵۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۱۷,۲۲۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۲/۰۶
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۲۵
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱,۶۰۸,۰۵۴ ۱,۶۰۴,۵۴۴ ۱۲,۶۷۷ ۳۱۱ ۲۴۴,۶۱۸ ۱ ۹۶,۷۱۱ ۱۴۷,۹۰۷ ۲۳۷,۳۲۳,۲۵۳,۸۸۹
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱,۶۰۵,۹۲۲ ۱,۶۰۲,۴۳۶ ۱۲,۴۳۱ ۶۲۴ ۲۴۴,۳۰۷ ۰ ۹۶,۷۱۰ ۱۴۷,۵۹۷ ۲۳۶,۵۱۴,۷۵۳,۰۲۴
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱,۶۰۲,۱۵۳ ۱,۵۹۸,۷۷۳ ۱۳,۰۱۱ ۱۸۷ ۲۴۳,۶۸۳ ۰ ۹۶,۷۱۰ ۱۴۶,۹۷۳ ۲۳۴,۹۷۶,۵۲۴,۳۸۰
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱,۵۹۷,۸۱۲ ۱,۵۹۴,۷۴۹ ۱۳,۴۱۲ ۰ ۲۴۳,۴۹۶ ۰ ۹۶,۷۱۰ ۱۴۶,۷۸۶ ۲۳۴,۰۸۶,۸۸۴,۷۶۰
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۱,۵۹۶,۹۹۶ ۱,۵۹۳,۹۶۱ ۱۴,۰۸۰ ۰ ۲۴۳,۴۹۶ ۰ ۹۶,۷۱۰ ۱۴۶,۷۸۶ ۲۳۳,۹۷۱,۲۰۱,۴۱۸
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱,۵۹۶,۴۱۱ ۱,۵۹۳,۳۷۷ ۱۴,۱۶۵ ۰ ۲۴۳,۴۹۶ ۰ ۹۶,۷۱۰ ۱۴۶,۷۸۶ ۲۳۳,۸۸۵,۳۷۰,۲۸۷
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱,۵۹۵,۸۹۱ ۱,۵۹۲,۵۸۷ ۱۴,۱۰۲ ۰ ۲۴۳,۴۹۶ ۰ ۹۶,۷۱۰ ۱۴۶,۷۸۶ ۲۳۳,۷۶۹,۴۹۵,۵۸۰
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱,۵۹۳,۶۲۵ ۱,۵۹۰,۳۳۷ ۱۳,۸۵۶ ۱۳۱ ۲۴۳,۴۹۶ ۰ ۹۶,۷۱۰ ۱۴۶,۷۸۶ ۲۳۳,۴۳۹,۱۷۳,۵۳۸
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱,۵۹۴,۱۲۱ ۱,۵۹۰,۸۱۱ ۱۳,۶۶۹ ۰ ۲۴۳,۳۶۵ ۰ ۹۶,۷۱۰ ۱۴۶,۶۵۵ ۲۳۳,۳۰۰,۴۰۷,۰۰۴
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱,۵۹۱,۹۷۴ ۱,۵۸۸,۶۸۷ ۱۴,۰۲۹ ۹۴ ۲۴۳,۳۶۵ ۰ ۹۶,۷۱۰ ۱۴۶,۶۵۵ ۲۳۲,۹۸۸,۹۶۵,۱۲۶
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱,۵۸۸,۷۶۶ ۱,۵۸۵,۵۰۶ ۱۱,۰۸۱ ۰ ۲۴۳,۲۷۱ ۰ ۹۶,۷۱۰ ۱۴۶,۵۶۱ ۲۳۲,۳۷۳,۳۳۶,۴۴۱
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱,۵۸۹,۵۷۹ ۱,۵۸۶,۳۰۴ ۱۰,۰۶۶ ۰ ۲۴۳,۲۷۱ ۰ ۹۶,۷۱۰ ۱۴۶,۵۶۱ ۲۳۲,۴۹۰,۲۷۵,۲۴۲
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱,۵۸۸,۸۶۴ ۱,۵۸۵,۵۸۹ ۱۰,۱۷۰ ۰ ۲۴۳,۲۷۱ ۰ ۹۶,۷۱۰ ۱۴۶,۵۶۱ ۲۳۲,۳۸۵,۵۷۹,۴۲۹
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱,۵۸۸,۱۵۱ ۱,۵۸۴,۸۷۶ ۱۰,۲۷۴ ۰ ۲۴۳,۲۷۱ ۰ ۹۶,۷۱۰ ۱۴۶,۵۶۱ ۲۳۲,۲۸۱,۰۴۱,۹۳۳
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱,۵۸۴,۲۱۲ ۱,۵۸۱,۰۱۱ ۱۳,۰۹۳ ۶۷۴ ۲۴۳,۲۷۱ ۰ ۹۶,۷۱۰ ۱۴۶,۵۶۱ ۲۳۱,۷۱۴,۵۳۴,۹۹۶
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱,۵۸۳,۵۱۴ ۱,۵۸۰,۲۹۸ ۱۳,۲۵۶ ۳۱۵ ۲۴۲,۵۹۷ ۰ ۹۶,۷۱۰ ۱۴۵,۸۸۷ ۲۳۰,۵۴۴,۹۸۵,۱۱۶
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱,۵۸۳,۷۶۵ ۱,۵۸۰,۵۳۰ ۱۲,۷۷۷ ۰ ۲۴۲,۲۸۲ ۰ ۹۶,۷۱۰ ۱۴۵,۵۷۲ ۲۳۰,۰۸۰,۸۴۱,۰۲۸
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱,۵۸۳,۳۱۴ ۱,۵۸۰,۰۷۳ ۱۲,۸۰۹ ۰ ۲۴۲,۲۸۲ ۰ ۹۶,۷۱۰ ۱۴۵,۵۷۲ ۲۳۰,۰۱۴,۳۷۷,۲۷۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱,۵۸۱,۷۱۵ ۱,۵۷۸,۳۷۸ ۱۳,۰۵۱ ۰ ۲۴۲,۲۸۲ ۰ ۹۶,۷۱۰ ۱۴۵,۵۷۲ ۲۲۹,۷۶۷,۵۸۴,۶۷۸
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱,۵۸۱,۰۱۹ ۱,۵۷۷,۶۸۲ ۱۳,۱۵۳ ۷ ۲۴۲,۲۸۲ ۰ ۹۶,۷۱۰ ۱۴۵,۵۷۲ ۲۲۹,۶۶۶,۲۷۲,۱۶۹