صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۹,۱۴۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۲۰,۸۵۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۶۰,۲۹۱,۲۱۱,۸۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۰۱۲,۳۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۰۱۱,۲۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۰۱۴,۳۲۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۲۵
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۲,۰۱۲,۳۴۰ ۲,۰۱۱,۲۱۶ ۳,۱۱۳ ۰ ۳۶۱,۷۳۴ ۲,۹۹۳ ۱۸۲,۵۹۳ ۱۷۹,۱۴۱ ۳۶۰,۲۹۱,۲۱۱,۸۹۶
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۲,۰۱۰,۴۳۸ ۲,۰۰۹,۳۴۲ ۴,۷۱۳ ۵۶ ۳۶۱,۷۳۴ ۰ ۱۷۹,۶۰۰ ۱۸۲,۱۳۴ ۳۶۵,۹۶۹,۴۵۶,۶۱۹
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۲,۰۰۶,۲۱۵ ۲,۰۰۵,۱۵۵ ۴,۸۰۷ ۰ ۳۶۱,۶۷۸ ۰ ۱۷۹,۶۰۰ ۱۸۲,۰۷۸ ۳۶۵,۰۹۴,۵۴۴,۵۴۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۲,۰۰۲,۹۳۴ ۲,۰۰۱,۸۵۶ ۵,۱۲۷ ۰ ۳۶۱,۶۷۸ ۰ ۱۷۹,۶۰۰ ۱۸۲,۰۷۸ ۳۶۴,۴۹۳,۹۶۰,۷۸۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۲,۰۰۱,۰۵۶ ۱,۹۹۹,۹۷۳ ۳,۳۰۴ ۰ ۳۶۱,۶۷۸ ۰ ۱۷۹,۶۰۰ ۱۸۲,۰۷۸ ۳۶۴,۱۵۱,۱۱۰,۴۸۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۲,۰۰۰,۳۵۱ ۱,۹۹۹,۲۶۸ ۳,۳۶۰ ۵ ۳۶۱,۶۷۸ ۰ ۱۷۹,۶۰۰ ۱۸۲,۰۷۸ ۳۶۴,۰۲۲,۷۶۲,۷۱۹
  ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱,۹۹۹,۶۳۶ ۱,۹۹۸,۵۵۳ ۳,۴۱۱ ۴۰۰ ۳۶۱,۶۷۳ ۰ ۱۷۹,۶۰۰ ۱۸۲,۰۷۳ ۳۶۳,۸۸۲,۵۸۱,۹۳۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱,۹۹۶,۳۸۹ ۱,۹۹۵,۳۰۷ ۲,۹۵۳ ۲۳۸ ۳۶۱,۲۷۳ ۰ ۱۷۹,۶۰۰ ۱۸۱,۶۷۳ ۳۶۲,۴۹۳,۴۶۵,۱۵۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱,۹۹۴,۳۹۶ ۱,۹۹۳,۳۱۹ ۱,۹۷۲ ۰ ۳۶۱,۰۳۵ ۰ ۱۷۹,۶۰۰ ۱۸۱,۴۳۵ ۳۶۱,۶۵۷,۹۲۳,۳۰۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱,۹۹۱,۴۲۱ ۱,۹۹۰,۳۵۶ ۱,۹۱۲ ۲۶,۴۰۶ ۳۶۱,۰۳۵ ۰ ۱۷۹,۶۰۰ ۱۸۱,۴۳۵ ۳۶۱,۱۲۰,۲۶۸,۱۸۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱,۹۹۳,۱۷۶ ۱,۹۹۱,۹۱۹ ۵,۲۶۳ ۰ ۳۳۴,۶۲۹ ۰ ۱۷۹,۶۰۰ ۱۵۵,۰۲۹ ۳۰۸,۸۰۵,۱۳۶,۹۱۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱,۹۹۲,۸۲۶ ۱,۹۹۱,۵۴۱ ۴,۳۹۹ ۰ ۳۳۴,۶۲۹ ۰ ۱۷۹,۶۰۰ ۱۵۵,۰۲۹ ۳۰۸,۷۴۶,۶۶۵,۳۵۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱,۹۹۲,۰۰۸ ۱,۹۹۰,۷۲۴ ۴,۴۵۴ ۰ ۳۳۴,۶۲۹ ۲۶,۴۵۱ ۱۷۹,۶۰۰ ۱۵۵,۰۲۹ ۳۰۸,۶۱۹,۸۷۸,۹۰۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱,۹۹۱,۰۰۵ ۱,۹۸۹,۹۰۸ ۳,۸۵۳ ۱,۲۵۸ ۳۳۴,۶۲۹ ۱,۲۶۳ ۱۵۳,۱۴۹ ۱۸۱,۴۸۰ ۳۶۱,۱۲۸,۴۸۵,۱۶۷
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱,۹۸۶,۳۴۸ ۱,۹۸۵,۲۶۹ ۱۰,۵۴۶ ۰ ۳۳۳,۳۷۱ ۰ ۱۵۱,۸۸۶ ۱۸۱,۴۸۵ ۳۶۰,۲۹۶,۶۰۴,۶۷۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱,۹۸۴,۰۰۴ ۱,۹۸۲,۹۴۱ ۷,۸۰۴ ۰ ۳۳۳,۳۷۱ ۲۰ ۱۵۱,۸۸۶ ۱۸۱,۴۸۵ ۳۵۹,۸۷۴,۰۹۱,۶۴۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱,۹۸۱,۰۲۱ ۱,۹۷۹,۹۶۸ ۸,۶۲۶ ۰ ۳۳۳,۳۷۱ ۰ ۱۵۱,۸۶۶ ۱۸۱,۵۰۵ ۳۵۹,۳۷۴,۱۰۷,۶۴۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱,۹۷۷,۵۲۷ ۱,۹۷۶,۴۸۲ ۲,۵۴۸ ۰ ۳۳۳,۳۷۱ ۰ ۱۵۱,۸۶۶ ۱۸۱,۵۰۵ ۳۵۸,۷۴۱,۳۲۶,۰۴۵
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۱,۹۷۶,۳۸۹ ۱,۹۷۵,۳۵۲ ۴,۴۵۴ ۰ ۳۳۳,۳۷۱ ۰ ۱۵۱,۸۶۶ ۱۸۱,۵۰۵ ۳۵۸,۵۳۶,۲۰۹,۴۰۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۱,۹۷۵,۶۹۱ ۱,۹۷۴,۶۵۳ ۴,۵۰۷ ۷ ۳۳۳,۳۷۱ ۰ ۱۵۱,۸۶۶ ۱۸۱,۵۰۵ ۳۵۸,۴۰۹,۴۵۰,۹۵۷