صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۲,۰۹۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۱۷,۹۰۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۵۵,۳۷۷,۲۱۴,۱۰۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۵۲,۷۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۵۱,۶۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۵۷,۸۷۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۲۵
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱,۹۵۲,۷۲۳ ۱,۹۵۱,۶۱۴ ۶,۲۵۹ ۰ ۳۲۷,۶۶۰ ۰ ۱۴۵,۵۶۶ ۱۸۲,۰۹۴ ۳۵۵,۳۷۷,۲۱۴,۱۰۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱,۹۵۳,۵۴۳ ۱,۹۵۲,۴۲۳ ۹,۳۳۶ ۰ ۳۲۷,۶۶۰ ۰ ۱۴۵,۵۶۶ ۱۸۲,۰۹۴ ۳۵۵,۵۲۴,۵۶۸,۷۸۷
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱,۹۵۳,۸۱۷ ۱,۹۵۲,۶۷۹ ۱۶,۱۶۴ ۱۲۷ ۳۲۷,۶۶۰ ۰ ۱۴۵,۵۶۶ ۱۸۲,۰۹۴ ۳۵۵,۵۷۱,۱۱۳,۰۸۲
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱,۹۵۶,۸۴۳ ۱,۹۵۵,۶۷۸ ۱۳,۹۲۹ ۰ ۳۲۷,۵۳۳ ۰ ۱۴۵,۵۶۶ ۱۸۱,۹۶۷ ۳۵۵,۸۶۸,۹۲۵,۱۴۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۱,۹۵۸,۲۸۲ ۱,۹۵۷,۱۱۸ ۱۹,۹۲۶ ۰ ۳۲۷,۵۳۳ ۰ ۱۴۵,۵۶۶ ۱۸۱,۹۶۷ ۳۵۶,۱۳۰,۸۹۹,۰۵۰
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱,۹۵۷,۶۳۵ ۱,۹۵۶,۴۷۱ ۱۹,۹۷۹ ۰ ۳۲۷,۵۳۳ ۰ ۱۴۵,۵۶۶ ۱۸۱,۹۶۷ ۳۵۶,۰۱۳,۱۸۶,۵۲۹
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱,۹۵۶,۹۸۸ ۱,۹۵۵,۸۲۴ ۲۰,۰۳۲ ۵۶ ۳۲۷,۵۳۳ ۰ ۱۴۵,۵۶۶ ۱۸۱,۹۶۷ ۳۵۵,۸۹۵,۴۲۸,۵۱۷
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱,۹۵۵,۵۷۶ ۱,۹۵۴,۴۲۲ ۱۸,۲۳۹ ۰ ۳۲۷,۴۷۷ ۰ ۱۴۵,۵۶۶ ۱۸۱,۹۱۱ ۳۵۵,۵۳۰,۹۴۷,۹۰۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱,۹۴۸,۶۴۵ ۱,۹۴۷,۵۲۰ ۲۰,۹۱۶ ۲۵۶ ۳۲۷,۴۷۷ ۴۶ ۱۴۵,۵۶۶ ۱۸۱,۹۱۱ ۳۵۴,۲۷۵,۳۳۷,۲۰۸
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱,۹۴۵,۵۳۹ ۱,۹۴۴,۴۲۴ ۱۶,۰۸۰ ۴۱ ۳۲۷,۲۲۱ ۰ ۱۴۵,۵۲۰ ۱۸۱,۷۰۱ ۳۵۳,۳۰۳,۷۹۵,۰۲۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱,۹۴۴,۶۹۳ ۱,۹۴۳,۵۸۰ ۱۴,۵۰۵ ۰ ۳۲۷,۱۸۰ ۰ ۱۴۵,۵۲۰ ۱۸۱,۶۶۰ ۳۵۳,۰۷۰,۷۰۴,۴۲۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۱,۹۴۵,۲۴۱ ۱,۹۴۴,۱۰۱ ۲۲,۶۶۱ ۰ ۳۲۷,۱۸۰ ۰ ۱۴۵,۵۲۰ ۱۸۱,۶۶۰ ۳۵۳,۱۶۵,۴۲۴,۱۴۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۱,۹۴۴,۵۶۶ ۱,۹۴۳,۴۲۶ ۲۲,۷۰۳ ۹۴۶ ۳۲۷,۱۸۰ ۰ ۱۴۵,۵۲۰ ۱۸۱,۶۶۰ ۳۵۳,۰۴۲,۸۴۹,۱۳۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱,۹۴۳,۸۹۱ ۱,۹۴۲,۷۴۶ ۲۲,۸۶۳ ۱۸,۰۰۹ ۳۲۶,۲۳۴ ۹,۹۰۰ ۱۴۵,۵۲۰ ۱۸۰,۷۱۴ ۳۵۱,۰۸۱,۳۵۸,۶۵۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱,۹۴۳,۵۶۰ ۱,۹۴۲,۳۸۷ ۲۰,۰۱۳ ۹,۲۶۴ ۳۰۸,۲۲۵ ۰ ۱۳۵,۶۲۰ ۱۷۲,۶۰۵ ۳۳۵,۲۶۵,۶۲۸,۶۸۲
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱,۹۴۲,۸۰۹ ۱,۹۴۱,۵۶۰ ۱۹,۳۶۷ ۳۰۵ ۲۹۸,۹۶۱ ۴۴۵ ۱۳۵,۶۲۰ ۱۶۳,۳۴۱ ۳۱۷,۱۳۶,۳۱۲,۵۵۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱,۹۴۲,۸۵۱ ۱,۹۴۱,۶۳۴ ۲۲,۶۰۵ ۰ ۲۹۸,۶۵۶ ۰ ۱۳۵,۱۷۵ ۱۶۳,۴۸۱ ۳۱۷,۴۲۰,۲۳۱,۷۳۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱,۹۴۱,۰۰۱ ۱,۹۳۹,۷۸۲ ۲۴,۱۲۵ ۰ ۲۹۸,۶۵۶ ۰ ۱۳۵,۱۷۵ ۱۶۳,۴۸۱ ۳۱۷,۱۱۷,۴۸۲,۶۷۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۱,۹۴۰,۱۳۰ ۱,۹۳۸,۹۱۷ ۱۶,۴۲۴ ۰ ۲۹۸,۶۵۶ ۰ ۱۳۵,۱۷۵ ۱۶۳,۴۸۱ ۳۱۶,۹۷۶,۱۷۰,۲۶۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۱,۹۳۹,۴۴۰ ۱,۹۳۸,۲۲۷ ۱۶,۴۷۰ ۲۱۱ ۲۹۸,۶۵۶ ۰ ۱۳۵,۱۷۵ ۱۶۳,۴۸۱ ۳۱۶,۸۶۳,۳۳۳,۳۹۰