صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۴,۴۸۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۴۵,۵۱۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۹۰,۳۵۴,۹۷۳,۵۷۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۸۱,۱۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۷۹,۵۲۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۱۰,۸۳۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۲۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۲۵
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۱,۸۸۱,۱۶۰ ۱,۸۷۹,۵۲۷ ۳۱,۳۰۴ ۳۴۴ ۲۸۸,۵۹۰ ۰ ۱۳۴,۱۰۷ ۱۵۴,۴۸۳ ۲۹۰,۳۵۴,۹۷۳,۵۷۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۱,۸۷۷,۹۹۷ ۱,۸۷۶,۳۳۷ ۳۰,۲۳۳ ۸۰۱ ۲۸۸,۲۴۶ ۳۲۲ ۱۳۴,۱۰۷ ۱۵۴,۱۳۹ ۲۸۹,۲۱۶,۷۲۵,۵۶۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱,۸۷۲,۵۷۷ ۱,۸۷۰,۹۱۹ ۳۱,۱۱۱ ۱,۶۰۳ ۲۸۷,۴۴۵ ۴۵ ۱۳۳,۷۸۵ ۱۵۳,۶۶۰ ۲۸۷,۴۸۵,۳۹۸,۰۶۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۱,۸۶۹,۹۴۹ ۱,۸۶۸,۳۹۹ ۳۲,۷۴۰ ۰ ۲۸۵,۸۴۲ ۰ ۱۳۳,۷۴۰ ۱۵۲,۱۰۲ ۲۸۴,۱۸۷,۱۵۲,۶۰۲
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۱,۸۷۵,۱۳۳ ۱,۸۷۳,۵۴۴ ۳۶,۰۳۵ ۰ ۲۸۵,۸۴۲ ۰ ۱۳۳,۷۴۰ ۱۵۲,۱۰۲ ۲۸۴,۹۶۹,۷۶۹,۹۲۰
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱,۸۷۴,۳۵۳ ۱,۸۷۲,۷۶۴ ۳۶,۱۲۲ ۰ ۲۸۵,۸۴۲ ۵ ۱۳۳,۷۴۰ ۱۵۲,۱۰۲ ۲۸۴,۸۵۱,۲۰۵,۱۳۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱,۸۷۳,۵۷۳ ۱,۸۷۱,۹۸۵ ۳۶,۲۰۷ ۲۹۲ ۲۸۵,۸۴۲ ۵۵ ۱۳۳,۷۳۵ ۱۵۲,۱۰۷ ۲۸۴,۷۴۱,۹۵۰,۶۴۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱,۸۷۴,۱۹۳ ۱,۸۷۲,۵۵۹ ۳۷,۰۳۶ ۲۷۵ ۲۸۵,۵۵۰ ۵۵ ۱۳۳,۶۸۰ ۱۵۱,۸۷۰ ۲۸۴,۳۸۵,۴۶۲,۸۷۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱,۸۷۶,۹۶۰ ۱,۸۷۵,۳۱۳ ۳۷,۰۲۱ ۳,۸۴۶ ۲۸۵,۲۷۵ ۳,۳۱۷ ۱۳۳,۶۲۵ ۱۵۱,۶۵۰ ۲۸۴,۳۹۱,۱۶۱,۹۶۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱,۸۷۱,۴۷۹ ۱,۸۶۹,۸۶۷ ۳۷,۴۸۲ ۲۷۷ ۲۸۱,۴۲۹ ۶۳ ۱۳۰,۳۰۸ ۱۵۱,۱۲۱ ۲۸۲,۵۷۶,۱۵۵,۵۸۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱,۸۷۲,۲۴۵ ۱,۸۷۰,۶۲۲ ۳۵,۹۴۵ ۰ ۲۸۱,۱۵۲ ۰ ۱۳۰,۲۴۵ ۱۵۰,۹۰۷ ۲۸۲,۲۸۹,۹۶۱,۶۹۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱,۸۷۵,۹۴۵ ۱,۸۷۴,۲۹۳ ۳۶,۱۳۳ ۰ ۲۸۱,۱۵۲ ۰ ۱۳۰,۲۴۵ ۱۵۰,۹۰۷ ۲۸۲,۸۴۳,۹۱۱,۳۲۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱,۸۷۵,۱۶۱ ۱,۸۷۳,۵۰۸ ۳۶,۲۲۱ ۷۴۶ ۲۸۱,۱۵۲ ۰ ۱۳۰,۲۴۵ ۱۵۰,۹۰۷ ۲۸۲,۷۲۵,۵۲۷,۰۱۸
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱,۸۷۴,۳۷۷ ۱,۸۷۲,۷۱۶ ۳۶,۴۸۹ ۱۰۶ ۲۸۰,۴۰۶ ۰ ۱۳۰,۲۴۵ ۱۵۰,۱۶۱ ۲۸۱,۲۰۸,۹۱۰,۶۵۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱,۸۷۱,۰۹۷ ۱,۸۶۹,۴۷۳ ۳۶,۶۸۷ ۳۴۸ ۲۸۰,۳۰۰ ۰ ۱۳۰,۲۴۵ ۱۵۰,۰۵۵ ۲۸۰,۵۲۳,۸۳۹,۹۷۵
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱,۸۶۱,۶۴۹ ۱,۸۶۰,۰۷۱ ۳۹,۶۱۳ ۲۶ ۲۷۹,۹۵۲ ۰ ۱۳۰,۲۴۵ ۱۴۹,۷۰۷ ۲۷۸,۴۶۵,۶۸۴,۲۹۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱,۸۶۳,۸۶۲ ۱,۸۶۲,۲۴۳ ۳۹,۹۲۳ ۲۶ ۲۷۹,۹۲۶ ۰ ۱۳۰,۲۴۵ ۱۴۹,۶۸۱ ۲۷۸,۷۴۲,۴۶۶,۳۱۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱,۸۶۲,۵۵۷ ۱,۸۶۰,۹۵۳ ۴۱,۱۰۱ ۰ ۲۷۹,۹۰۰ ۰ ۱۳۰,۲۴۵ ۱۴۹,۶۵۵ ۲۷۸,۵۰۰,۸۹۵,۳۹۳
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱,۸۵۵,۷۰۴ ۱,۸۵۴,۱۴۰ ۴۰,۴۸۴ ۰ ۲۷۹,۹۰۰ ۰ ۱۳۰,۲۴۵ ۱۴۹,۶۵۵ ۲۷۷,۴۸۱,۳۵۹,۳۵۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱,۸۵۴,۹۰۶ ۱,۸۵۳,۳۴۲ ۴۰,۵۷۴ ۶۶۷ ۲۷۹,۹۰۰ ۰ ۱۳۰,۲۴۵ ۱۴۹,۶۵۵ ۲۷۷,۳۶۱,۸۳۰,۱۰۷