اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 77,021
تعداد واحدهای باقی مانده: 122,979
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 94,081,238,928
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,223,904
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,221,501
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,227,117
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان نوین نگر آسیا
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی هشیار بهمند
مدیر سرمایه‌گذاری : سمیرا اسدیان ,امین گلوانی ,اکبر محمدی
مدیر ثبت : سبدگردان نوین نگر آسیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/25
نوع صندوق : با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/26 1,223,904 1,221,501 5,616 0 104,126 0 27,105 77,021 94,081,238,928
  2 1397/11/25 1,223,422 1,221,019 5,647 45 104,126 5 27,105 77,021 94,044,129,284
  3 1397/11/24 1,222,944 1,220,541 5,681 1,847 104,081 46 27,100 76,981 93,958,448,696
  4 1397/11/23 1,222,981 1,220,525 6,102 0 102,234 0 27,054 75,180 91,759,096,268
  5 1397/11/22 1,222,621 1,220,423 6,999 446 102,234 80 27,054 75,180 91,751,393,379
  6 1397/11/21 1,222,128 1,219,919 7,067 0 101,788 0 26,974 74,814 91,267,017,499
  7 1397/11/20 1,220,982 1,218,778 7,366 0 101,788 0 26,974 74,814 91,181,645,045
  8 1397/11/19 1,220,490 1,218,286 7,399 0 101,788 0 26,974 74,814 91,144,824,866
  9 1397/11/18 1,219,997 1,217,793 7,434 9 101,788 2 26,974 74,814 91,107,973,626
  10 1397/11/17 1,219,521 1,217,317 7,468 1,670 101,779 445 26,972 74,807 91,063,805,060
  11 1397/11/16 1,219,364 1,217,165 7,307 1,690 100,109 7 26,527 73,582 89,561,462,810
  12 1397/11/15 1,218,639 1,216,450 6,756 23 98,419 2,379 26,520 71,899 87,461,556,584
  13 1397/11/14 1,216,676 1,214,568 6,339 59 98,396 0 24,141 74,255 90,187,748,158
  14 1397/11/13 1,216,804 1,214,725 8,907 0 98,337 0 24,141 74,196 90,127,772,978
  15 1397/11/12 1,215,559 1,213,439 9,557 0 98,337 0 24,141 74,196 90,032,300,525
  16 1397/11/11 1,215,062 1,212,943 9,594 164 98,337 0 24,141 74,196 89,995,487,002
  17 1397/11/10 1,214,479 1,212,354 9,652 1,438 98,173 88 24,141 74,032 89,753,017,924
  18 1397/11/09 1,213,234 1,211,068 9,320 457 96,735 0 24,053 72,682 88,022,869,750
  19 1397/11/08 1,210,836 1,208,700 11,316 1,342 96,278 118 24,053 72,225 87,298,333,312
  20 1397/11/07 1,210,783 1,208,621 11,196 139 94,936 0 23,935 71,001 85,813,303,397