اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 85,722
تعداد واحدهای باقی مانده: 114,278
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 113,531,549,571
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,327,176
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,324,416
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,332,926
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان نوین نگر آسیا
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی هشیار بهمند
مدیر سرمایه‌گذاری : سمیرا اسدیان ,امین گلوانی ,اکبر محمدی
مدیر ثبت : سبدگردان نوین نگر آسیا
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/25
نوع صندوق : با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/03/24 1,327,176 1,324,416 8,510 0 126,701 0 40,979 85,722 113,531,549,571
  2 1398/03/23 1,326,659 1,323,899 8,559 0 126,701 0 40,979 85,722 113,487,258,207
  3 1398/03/22 1,326,148 1,323,387 8,607 0 126,701 0 40,979 85,722 113,443,402,269
  4 1398/03/21 1,326,420 1,323,669 11,406 0 126,701 0 40,979 85,722 113,467,574,788
  5 1398/03/20 1,325,226 1,322,474 9,860 0 126,701 0 40,979 85,722 113,365,092,539
  6 1398/03/19 1,323,430 1,320,688 9,960 0 126,701 31 40,979 85,722 113,212,038,537
  7 1398/03/18 1,322,930 1,320,129 10,217 0 126,701 0 40,948 85,753 113,205,026,232
  8 1398/03/17 1,321,147 1,318,349 9,867 0 126,701 0 40,948 85,753 113,052,391,171
  9 1398/03/16 1,320,588 1,317,790 9,919 0 126,701 0 40,948 85,753 113,004,433,737
  10 1398/03/15 1,320,029 1,317,231 9,971 0 126,701 0 40,948 85,753 112,956,514,390
  11 1398/03/14 1,319,471 1,316,673 10,022 379 126,701 0 40,948 85,753 112,908,647,806
  12 1398/03/13 1,318,903 1,316,101 10,091 0 126,322 238 40,948 85,374 112,360,829,832
  13 1398/03/12 1,317,548 1,314,774 8,119 0 126,322 0 40,710 85,612 112,560,469,508
  14 1398/03/11 1,315,520 1,312,762 8,016 0 126,322 248 40,710 85,612 112,388,202,374
  15 1398/03/10 1,314,170 1,311,416 7,830 0 126,322 0 40,462 85,860 112,598,218,426
  16 1398/03/09 1,313,617 1,310,864 7,877 0 126,322 0 40,462 85,860 112,550,796,499
  17 1398/03/08 1,313,078 1,310,325 7,925 0 126,322 0 40,462 85,860 112,504,483,522
  18 1398/03/07 1,311,915 1,309,174 7,636 0 126,322 0 40,462 85,860 112,405,660,719
  19 1398/03/06 1,309,955 1,307,258 5,843 0 126,322 0 40,462 85,860 112,241,164,733
  20 1398/03/05 1,309,392 1,306,696 5,889 0 126,322 0 40,462 85,860 112,192,892,897