اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 52,009
تعداد واحدهای باقی مانده: 147,991
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 55,715,702,320
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,082,539
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,071,270
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,071,270
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان نوین نگر آسیا
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
مدیر سرمایه گذاری : علی قاسم نژاد
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : سبدگردان نوین نگر آسیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/25
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/27 1,082,539 1,071,270 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,715,702,320
  2 1396/12/26 1,077,743 1,066,517 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,468,467,760
  3 1396/12/25 1,076,828 1,065,618 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,421,724,852
  4 1396/12/24 1,076,825 1,065,615 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,421,559,013
  5 1396/12/23 1,076,820 1,065,610 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,421,328,390
  6 1396/12/22 1,075,580 1,064,391 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,357,931,146
  7 1396/12/21 1,076,482 1,065,292 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,404,785,370
  8 1396/12/20 1,070,579 1,059,476 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,102,310,230
  9 1396/12/19 1,076,770 1,065,596 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,420,589,080
  10 1396/12/18 1,082,875 1,071,641 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,734,994,356
  11 1396/12/17 1,082,872 1,071,638 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,734,837,674
  12 1396/12/16 1,082,866 1,071,633 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,734,550,262
  13 1396/12/15 1,087,489 1,076,164 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,970,209,593
  14 1396/12/14 1,086,352 1,074,956 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,907,384,540
  15 1396/12/13 1,080,468 1,069,164 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,606,149,639
  16 1396/12/12 1,081,670 1,070,177 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,658,835,516
  17 1396/12/11 1,087,589 1,075,941 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,958,607,650
  18 1396/12/10 1,087,590 1,075,942 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,958,683,588
  19 1396/12/09 1,087,592 1,075,944 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,958,766,383
  20 1396/12/08 1,087,235 1,075,462 0 0 61,917 0 9,908 52,009 55,933,703,001
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi