صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۶,۶۹۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱۳,۳۰۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲۳,۵۹۲,۶۶۲,۱۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۲۸,۵۷۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۲۵,۵۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۳۱,۷۹۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۶/۳۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۲۵
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱,۴۲۸,۵۷۱ ۱,۴۲۵,۵۷۰ ۶,۲۲۸ ۰ ۱۴۲,۶۷۱ ۰ ۵۵,۹۷۴ ۸۶,۶۹۷ ۱۲۳,۵۹۲,۶۶۲,۱۱۳
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۱,۴۲۶,۱۶۶ ۱,۴۲۳,۱۹۵ ۶,۶۱۱ ۰ ۱۴۲,۶۷۱ ۰ ۵۵,۹۷۴ ۸۶,۶۹۷ ۱۲۳,۳۸۶,۷۰۲,۱۰۴
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۱,۴۲۵,۶۱۴ ۱,۴۲۲,۶۴۲ ۶,۶۵۵ ۰ ۱۴۲,۶۷۱ ۰ ۵۵,۹۷۴ ۸۶,۶۹۷ ۱۲۳,۳۳۸,۸۰۶,۵۲۹
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱,۴۲۵,۰۶۲ ۱,۴۲۲,۰۹۱ ۶,۶۹۸ ۰ ۱۴۲,۶۷۱ ۰ ۵۵,۹۷۴ ۸۶,۶۹۷ ۱۲۳,۲۹۰,۹۹۳,۰۳۰
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱,۴۲۶,۶۶۵ ۱,۴۲۳,۶۵۰ ۵,۷۴۱ ۰ ۱۴۲,۶۷۱ ۰ ۵۵,۹۷۴ ۸۶,۶۹۷ ۱۲۳,۴۲۶,۱۶۲,۸۴۴
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱,۴۲۸,۰۴۳ ۱,۴۲۴,۹۰۴ ۶,۱۰۱ ۰ ۱۴۲,۶۷۱ ۰ ۵۵,۹۷۴ ۸۶,۶۹۷ ۱۲۳,۵۳۴,۹۲۲,۵۶۶
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱,۴۲۴,۷۵۸ ۱,۴۲۱,۶۵۴ ۶,۹۶۲ ۴,۳۵۷ ۱۴۲,۶۷۱ ۳,۵۰۰ ۵۵,۹۷۴ ۸۶,۶۹۷ ۱۲۳,۲۵۳,۱۷۲,۴۶۳
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱,۴۲۲,۹۴۱ ۱,۴۱۹,۸۲۵ ۷,۳۹۰ ۰ ۱۳۸,۳۱۴ ۰ ۵۲,۴۷۴ ۸۵,۸۴۰ ۱۲۱,۸۷۷,۷۵۱,۶۲۶
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱,۴۱۹,۹۵۸ ۱,۴۱۶,۹۱۹ ۶,۵۶۶ ۰ ۱۳۸,۳۱۴ ۰ ۵۲,۴۷۴ ۸۵,۸۴۰ ۱۲۱,۶۲۸,۳۰۰,۴۰۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱,۴۱۹,۳۸۹ ۱,۴۱۶,۳۵۰ ۶,۶۱۱ ۰ ۱۳۸,۳۱۴ ۰ ۵۲,۴۷۴ ۸۵,۸۴۰ ۱۲۱,۵۷۹,۴۷۸,۸۶۱
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱,۴۱۸,۷۴۰ ۱,۴۱۵,۷۰۰ ۶,۶۵۵ ۰ ۱۳۸,۳۱۴ ۰ ۵۲,۴۷۴ ۸۵,۸۴۰ ۱۲۱,۵۲۳,۷۰۵,۸۵۱
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۱,۴۱۴,۰۶۵ ۱,۴۱۱,۱۲۳ ۶,۶۹۸ ۰ ۱۳۸,۳۱۴ ۰ ۵۲,۴۷۴ ۸۵,۸۴۰ ۱۲۱,۱۳۰,۷۸۲,۲۰۱
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱,۴۱۳,۴۹۸ ۱,۴۱۰,۵۵۶ ۶,۷۴۲ ۲,۵۵۴ ۱۳۸,۳۱۴ ۰ ۵۲,۴۷۴ ۸۵,۸۴۰ ۱۲۱,۰۸۲,۱۰۰,۴۳۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱,۴۱۲,۹۳۲ ۱,۴۰۹,۸۹۹ ۶,۹۹۴ ۰ ۱۳۵,۷۶۰ ۰ ۵۲,۴۷۴ ۸۳,۲۸۶ ۱۱۷,۴۲۴,۸۴۸,۸۱۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱,۴۱۱,۲۰۰ ۱,۴۰۸,۱۷۳ ۷,۲۰۲ ۰ ۱۳۵,۷۶۰ ۰ ۵۲,۴۷۴ ۸۳,۲۸۶ ۱۱۷,۲۸۱,۱۲۸,۷۴۱
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱,۴۰۸,۵۸۸ ۱,۴۰۵,۵۸۱ ۷,۲۳۷ ۰ ۱۳۵,۷۶۰ ۰ ۵۲,۴۷۴ ۸۳,۲۸۶ ۱۱۷,۰۶۵,۱۸۰,۱۳۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۱,۴۰۸,۰۰۳ ۱,۴۰۴,۹۹۶ ۷,۲۸۳ ۰ ۱۳۵,۷۶۰ ۰ ۵۲,۴۷۴ ۸۳,۲۸۶ ۱۱۷,۰۱۶,۴۷۲,۷۱۹
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱,۴۰۷,۴۰۲ ۱,۴۰۴,۳۹۵ ۷,۳۲۹ ۰ ۱۳۵,۷۶۰ ۰ ۵۲,۴۷۴ ۸۳,۲۸۶ ۱۱۶,۹۶۶,۴۸۳,۵۹۶
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱,۴۰۰,۵۷۴ ۱,۳۹۷,۶۰۱ ۸,۶۸۸ ۰ ۱۳۵,۷۶۰ ۰ ۵۲,۴۷۴ ۸۳,۲۸۶ ۱۱۶,۴۰۰,۶۱۷,۹۷۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱,۴۰۰,۵۴۲ ۱,۳۹۷,۵۸۰ ۷,۲۳۹ ۰ ۱۳۵,۷۶۰ ۰ ۵۲,۴۷۴ ۸۳,۲۸۶ ۱۱۶,۳۹۸,۸۲۳,۴۷۰