اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 52,009
تعداد واحدهای باقی مانده: 147,991
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 56,050,757,311
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,088,872
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,077,713
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,077,713
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان نوین نگر آسیا
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
مدیر سرمایه گذاری : علی قاسم نژاد
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : سبدگردان نوین نگر آسیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/25
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/11/29 1,088,872 1,077,713 0 0 61,917 0 9,908 52,009 56,050,757,311
  2 1396/11/28 1,094,183 1,082,963 0 0 61,917 0 9,908 52,009 56,323,848,349
  3 1396/11/27 1,092,372 1,081,240 0 0 61,917 0 9,908 52,009 56,234,188,443
  4 1396/11/26 1,092,367 1,081,235 0 0 61,917 0 9,908 52,009 56,233,937,540
  5 1396/11/25 1,092,362 1,081,230 0 0 61,917 0 9,908 52,009 56,233,693,888
  6 1396/11/24 1,095,430 1,084,265 0 0 61,917 0 9,908 52,009 56,391,550,051
  7 1396/11/23 1,098,178 1,087,903 0 0 61,917 0 9,908 52,009 56,580,764,645
  8 1396/11/22 1,098,845 1,088,113 0 0 61,917 0 9,908 52,009 56,591,684,819
  9 1396/11/21 1,098,836 1,088,104 0 0 61,917 0 9,908 52,009 56,591,186,947
  10 1396/11/20 1,108,328 1,096,470 0 0 61,917 0 9,908 52,009 57,026,287,199
  11 1396/11/19 1,108,327 1,096,469 0 0 61,917 0 9,908 52,009 57,026,246,802
  12 1396/11/18 1,108,326 1,096,468 0 0 61,917 0 9,908 52,009 57,026,213,649
  13 1396/11/17 1,108,217 1,096,346 0 0 61,917 0 9,908 52,009 57,019,842,320
  14 1396/11/16 1,113,056 1,101,122 0 0 61,917 0 9,908 52,009 57,268,229,864
  15 1396/11/15 1,104,857 1,093,041 0 0 61,917 0 9,908 52,009 56,847,974,218
  16 1396/11/14 1,111,109 1,098,166 0 0 61,917 0 9,908 52,009 57,114,514,111
  17 1396/11/13 1,122,008 1,108,912 0 0 61,917 0 9,908 52,009 57,673,387,310
  18 1396/11/12 1,122,017 1,108,921 0 0 61,917 0 9,908 52,009 57,673,865,386
  19 1396/11/11 1,122,080 1,108,984 0 0 61,917 0 9,908 52,009 57,677,143,548
  20 1396/11/10 1,133,806 1,119,779 0 0 61,917 0 9,908 52,009 58,238,579,057
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق