صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۴,۶۶۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۵,۳۳۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۷۶,۷۶۶,۰۴۶,۵۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۹۰,۶۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۸۹,۴۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۳۰,۳۰۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۱۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۲۵
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱,۷۹۰,۶۷۴ ۱,۷۸۹,۴۶۶ ۴۰,۸۳۵ ۰ ۲۷۱,۴۸۰ ۰ ۱۱۶,۸۱۶ ۱۵۴,۶۶۴ ۲۷۶,۷۶۶,۰۴۶,۵۴۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱,۷۹۰,۵۰۸ ۱,۷۸۹,۲۲۱ ۳۸,۶۶۹ ۰ ۲۷۱,۴۸۰ ۰ ۱۱۶,۸۱۶ ۱۵۴,۶۶۴ ۲۷۶,۷۲۸,۰۵۱,۵۱۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱,۷۸۷,۲۸۷ ۱,۷۸۶,۰۲۶ ۳۵,۱۰۵ ۰ ۲۷۱,۴۸۰ ۰ ۱۱۶,۸۱۶ ۱۵۴,۶۶۴ ۲۷۶,۲۳۳,۸۵۶,۷۶۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱,۷۸۶,۵۴۹ ۱,۷۸۵,۲۸۸ ۳۵,۱۸۵ ۱۱ ۲۷۱,۴۸۰ ۱۵ ۱۱۶,۸۱۶ ۱۵۴,۶۶۴ ۲۷۶,۱۱۹,۷۹۳,۴۴۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱,۷۸۵,۷۱۳ ۱,۷۸۴,۴۵۲ ۳۵,۲۶۳ ۰ ۲۷۱,۴۶۹ ۷ ۱۱۶,۸۰۱ ۱۵۴,۶۶۸ ۲۷۵,۹۹۷,۵۸۷,۸۸۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱,۷۸۲,۰۱۶ ۱,۷۸۰,۷۲۲ ۳۱,۳۷۲ ۰ ۲۷۱,۴۶۹ ۰ ۱۱۶,۷۹۴ ۱۵۴,۶۷۵ ۲۷۵,۴۳۳,۱۵۷,۵۹۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱,۷۸۵,۶۶۴ ۱,۷۸۴,۳۴۰ ۳۱,۵۲۴ ۰ ۲۷۱,۴۶۹ ۰ ۱۱۶,۷۹۴ ۱۵۴,۶۷۵ ۲۷۵,۹۹۲,۷۵۹,۴۸۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱,۷۸۴,۹۰۴ ۱,۷۸۳,۵۸۰ ۳۱,۶۰۳ ۵۸ ۲۷۱,۴۶۹ ۶۱۴ ۱۱۶,۷۹۴ ۱۵۴,۶۷۵ ۲۷۵,۸۷۵,۱۸۵,۴۵۰
  ۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱,۷۸۴,۱۴۰ ۱,۷۸۲,۸۲۱ ۳۱,۵۶۹ ۰ ۲۷۱,۴۱۱ ۰ ۱۱۶,۱۸۰ ۱۵۵,۲۳۱ ۲۷۶,۷۴۹,۰۷۳,۲۲۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱,۷۸۳,۳۹۳ ۱,۷۸۲,۰۷۰ ۳۰,۲۱۷ ۰ ۲۷۱,۴۱۱ ۰ ۱۱۶,۱۸۰ ۱۵۵,۲۳۱ ۲۷۶,۶۳۲,۴۵۲,۷۴۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱,۷۸۲,۶۳۹ ۱,۷۸۱,۳۱۵ ۳۰,۲۹۷ ۲۸۰ ۲۷۱,۴۱۱ ۰ ۱۱۶,۱۸۰ ۱۵۵,۲۳۱ ۲۷۶,۵۱۵,۳۴۶,۴۵۱
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱,۷۸۱,۸۸۵ ۱,۷۸۰,۵۵۹ ۳۰,۴۳۱ ۲۸۱ ۲۷۱,۱۳۱ ۸,۲۲۹ ۱۱۶,۱۸۰ ۱۵۴,۹۵۱ ۲۷۵,۸۹۹,۳۸۵,۷۳۹
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱,۷۸۳,۱۱۷ ۱,۷۸۱,۸۴۸ ۳۵,۷۳۶ ۲۷ ۲۷۰,۸۵۰ ۰ ۱۰۷,۹۵۱ ۱۶۲,۸۹۹ ۲۹۰,۲۶۱,۱۷۸,۸۰۸
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱,۷۸۷,۹۵۷ ۱,۷۸۶,۴۷۳ ۳۷,۶۷۶ ۲۸۰ ۲۷۰,۸۲۳ ۰ ۱۰۷,۹۵۱ ۱۶۲,۸۷۲ ۲۹۰,۹۶۶,۴۴۶,۸۶۲
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱,۷۸۱,۴۳۹ ۱,۷۷۹,۹۸۴ ۲۹,۹۱۹ ۰ ۲۷۰,۵۴۳ ۱,۶۸۵ ۱۰۷,۹۵۱ ۱۶۲,۵۹۲ ۲۸۹,۴۱۱,۱۳۹,۹۷۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱,۷۸۲,۵۳۹ ۱,۷۸۱,۰۸۶ ۲۷,۸۴۱ ۰ ۲۷۰,۵۴۳ ۰ ۱۰۶,۲۶۶ ۱۶۴,۲۷۷ ۲۹۲,۵۹۱,۳۸۷,۰۷۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱,۷۸۳,۵۳۷ ۱,۷۸۲,۰۶۳ ۱۹,۹۴۳ ۰ ۲۷۰,۵۴۳ ۰ ۱۰۶,۲۶۶ ۱۶۴,۲۷۷ ۲۹۲,۷۵۱,۹۹۱,۳۸۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱,۷۸۲,۸۴۵ ۱,۷۸۱,۳۷۱ ۲۰,۰۰۳ ۱ ۲۷۰,۵۴۳ ۱,۳۳۲ ۱۰۶,۲۶۶ ۱۶۴,۲۷۷ ۲۹۲,۶۳۸,۲۹۱,۹۶۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱,۷۸۲,۱۳۹ ۱,۷۸۰,۶۷۶ ۱۹,۹۰۲ ۵۹۶ ۲۷۰,۵۴۲ ۲۸۰ ۱۰۴,۹۳۴ ۱۶۵,۶۰۸ ۲۹۴,۸۹۴,۲۴۲,۱۳۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱,۷۸۲,۲۰۷ ۱,۷۸۰,۷۱۹ ۲۵,۶۷۸ ۲ ۲۶۹,۹۴۶ ۰ ۱۰۴,۶۵۴ ۱۶۵,۲۹۲ ۲۹۴,۳۳۸,۵۵۰,۷۱۹