صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۵,۰۶۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۴,۹۳۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۱۷,۲۷۶,۵۱۷,۱۷۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۰۱,۰۰۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۹۷,۸۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۹۸,۷۹۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۱۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۲۵
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱,۵۰۱,۰۰۷ ۱,۴۹۷,۸۰۸ ۹۸۷ ۰ ۲۳۴,۱۰۴ ۰ ۸۹,۰۴۱ ۱۴۵,۰۶۳ ۲۱۷,۲۷۶,۵۱۷,۱۷۵
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱,۵۰۰,۰۷۳ ۱,۴۹۶,۸۸۳ ۱,۸۰۶ ۰ ۲۳۴,۱۰۴ ۰ ۸۹,۰۴۱ ۱۴۵,۰۶۳ ۲۱۷,۱۴۲,۳۲۴,۴۹۰
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱,۵۰۰,۱۶۹ ۱,۴۹۶,۹۸۲ ۱,۱۳۰ ۰ ۲۳۴,۱۰۴ ۱,۰۵۱ ۸۹,۰۴۱ ۱۴۵,۰۶۳ ۲۱۷,۱۵۶,۷۴۷,۷۹۷
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱,۴۹۷,۳۱۸ ۱,۴۹۴,۱۹۰ ۱,۷۷۲ ۰ ۲۳۴,۱۰۴ ۰ ۸۷,۹۹۰ ۱۴۶,۱۱۴ ۲۱۸,۳۲۲,۰۲۵,۱۴۱
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱,۴۹۴,۹۰۳ ۱,۴۹۱,۸۱۶ ۲,۶۵۸ ۰ ۲۳۴,۱۰۴ ۰ ۸۷,۹۹۰ ۱۴۶,۱۱۴ ۲۱۷,۹۷۵,۲۷۵,۷۷۱
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱,۴۹۴,۳۴۵ ۱,۴۹۱,۲۵۹ ۲,۶۹۱ ۰ ۲۳۴,۱۰۴ ۰ ۸۷,۹۹۰ ۱۴۶,۱۱۴ ۲۱۷,۸۹۳,۷۷۳,۳۵۹
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱,۴۹۳,۷۸۷ ۱,۴۹۰,۷۰۱ ۲,۷۲۳ ۰ ۲۳۴,۱۰۴ ۰ ۸۷,۹۹۰ ۱۴۶,۱۱۴ ۲۱۷,۸۱۲,۲۳۲,۷۰۶
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱,۴۹۲,۱۷۳ ۱,۴۸۹,۰۹۴ ۳,۹۸۴ ۲,۳۳۱ ۲۳۴,۱۰۴ ۰ ۸۷,۹۹۰ ۱۴۶,۱۱۴ ۲۱۷,۵۷۷,۴۹۷,۹۷۶
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱,۴۹۲,۶۸۸ ۱,۴۸۹,۶۹۹ ۴,۹۸۶ ۳,۳۴۸ ۲۳۱,۷۷۳ ۱۶ ۸۷,۹۹۰ ۱۴۳,۷۸۳ ۲۱۴,۱۹۳,۳۳۸,۳۲۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱,۴۹۲,۲۰۶ ۱,۴۸۹,۱۴۹ ۴,۹۲۶ ۱۶,۰۰۳ ۲۲۸,۴۲۵ ۰ ۸۷,۹۷۴ ۱۴۰,۴۵۱ ۲۰۹,۱۵۲,۴۳۸,۶۴۵
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱,۴۹۰,۲۱۰ ۱,۴۸۶,۸۲۵ ۵,۵۵۹ ۰ ۲۱۲,۴۲۲ ۰ ۸۷,۹۷۴ ۱۲۴,۴۴۸ ۱۸۵,۰۳۲,۳۵۷,۲۳۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱,۴۸۸,۵۱۶ ۱,۴۸۵,۴۴۰ ۷,۳۱۵ ۰ ۲۱۲,۴۲۲ ۰ ۸۷,۹۷۴ ۱۲۴,۴۴۸ ۱۸۴,۸۶۰,۰۸۳,۱۹۷
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱,۴۸۷,۹۴۳ ۱,۴۸۴,۸۶۸ ۷,۳۵۲ ۲۷,۳۸۵ ۲۱۲,۴۲۲ ۷۰۸ ۸۷,۹۷۴ ۱۲۴,۴۴۸ ۱۸۴,۷۸۸,۸۰۳,۹۳۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱,۴۸۷,۴۱۵ ۱,۴۸۳,۵۰۰ ۹,۳۷۷ ۴۹۸ ۱۸۵,۰۳۷ ۳,۶۴۹ ۸۷,۲۶۶ ۹۷,۷۷۱ ۱۴۵,۰۴۳,۳۰۶,۹۰۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱,۴۸۷,۷۹۰ ۱,۴۸۴,۸۵۷ ۷,۷۴۱ ۱۰,۳۸۲ ۱۸۴,۵۳۹ ۰ ۸۳,۶۱۷ ۱۰۰,۹۲۲ ۱۴۹,۸۵۴,۷۵۳,۴۸۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱,۴۸۷,۹۴۹ ۱,۴۸۴,۹۰۷ ۸,۷۸۶ ۴۱۱ ۱۷۴,۱۵۷ ۲۰ ۸۳,۶۱۷ ۹۰,۵۴۰ ۱۳۴,۴۴۳,۴۸۹,۱۴۶
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱,۴۸۶,۳۷۰ ۱,۴۸۳,۴۵۳ ۹,۱۶۷ ۳۹۷ ۱۷۳,۷۴۶ ۰ ۸۳,۵۹۷ ۹۰,۱۴۹ ۱۳۳,۷۳۱,۷۷۳,۱۵۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱,۴۸۶,۱۴۱ ۱,۴۸۳,۲۱۴ ۸,۹۴۶ ۰ ۱۷۳,۳۴۹ ۰ ۸۳,۵۹۷ ۸۹,۷۵۲ ۱۳۳,۱۲۱,۴۱۵,۸۲۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۱,۴۸۳,۶۱۴ ۱,۴۸۰,۷۱۴ ۸,۸۱۲ ۰ ۱۷۳,۳۴۹ ۰ ۸۳,۵۹۷ ۸۹,۷۵۲ ۱۳۲,۸۹۷,۰۳۶,۳۸۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱,۴۸۳,۰۵۵ ۱,۴۸۰,۱۵۵ ۸,۸۵۴ ۲۶,۴۵۱ ۱۷۳,۳۴۹ ۱۲۷ ۸۳,۵۹۷ ۸۹,۷۵۲ ۱۳۲,۸۴۶,۸۳۸,۵۲۸