اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 90,098
تعداد واحدهای باقی مانده: 109,902
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 115,420,871,981
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,283,726
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,281,059
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,290,191
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان نوین نگر آسیا
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی هشیار بهمند
مدیر سرمایه‌گذاری : سمیرا اسدیان ,امین گلوانی ,اکبر محمدی
مدیر ثبت : سبدگردان نوین نگر آسیا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/25
نوع صندوق : با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/02 1,283,726 1,281,059 9,132 0 126,302 0 36,204 90,098 115,420,871,981
  2 1398/02/01 1,283,771 1,281,096 8,680 0 126,302 5 36,204 90,098 115,424,216,731
  3 1398/01/31 1,283,233 1,280,559 8,726 0 126,302 0 36,199 90,103 115,382,208,236
  4 1398/01/30 1,281,462 1,278,814 8,641 0 126,302 0 36,199 90,103 115,225,003,609
  5 1398/01/29 1,280,926 1,278,279 8,687 0 126,302 250 36,199 90,103 115,176,746,658
  6 1398/01/28 1,280,384 1,277,744 8,710 0 126,302 576 35,949 90,353 115,447,994,062
  7 1398/01/27 1,280,162 1,277,476 10,707 0 126,302 0 35,373 90,929 116,159,619,475
  8 1398/01/26 1,279,607 1,276,900 10,112 0 126,302 47 35,373 90,929 116,107,270,586
  9 1398/01/25 1,278,527 1,275,800 12,669 0 126,302 6 35,326 90,976 116,067,191,853
  10 1398/01/24 1,277,747 1,275,026 11,925 0 126,302 0 35,320 90,982 116,004,434,268
  11 1398/01/23 1,276,740 1,274,034 11,995 0 126,302 0 35,320 90,982 115,914,137,572
  12 1398/01/22 1,276,211 1,273,505 12,044 0 126,302 324 35,320 90,982 115,866,058,786
  13 1398/01/21 1,275,674 1,272,977 12,050 0 126,302 185 34,996 91,306 116,230,479,723
  14 1398/01/20 1,274,391 1,271,718 10,625 79 126,302 0 34,811 91,491 116,350,741,683
  15 1398/01/19 1,273,788 1,271,117 9,819 0 126,223 4,440 34,811 91,412 116,195,359,705
  16 1398/01/18 1,272,236 1,269,687 9,401 147 126,223 0 30,371 95,852 121,702,049,451
  17 1398/01/17 1,271,818 1,269,209 8,400 0 126,076 0 30,371 95,705 121,469,637,535
  18 1398/01/16 1,270,465 1,267,669 7,863 0 126,076 0 30,371 95,705 121,322,238,879
  19 1398/01/15 1,269,978 1,267,182 7,894 0 126,076 0 30,371 95,705 121,275,638,273
  20 1398/01/14 1,269,528 1,266,732 7,930 0 126,076 0 30,371 95,705 121,232,556,648