صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۷ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ تغییرات امیدنامه مجمع مورخ۱۳۹۸۱۰۲۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۳/۰۷ تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۱۳۹۶۱۱۰۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۳/۲۰ تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۱۳۹۶۰۲۲۳ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۱/۱۹ تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۱۳۹۵۱۱۰۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۹۵۰۲۰۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۱۳۹۴۱۰۲۰ تغییرات امیدنامه