صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۷ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ تغییرات بند۲-۳-امیدنامه مصوب مجمع مورخ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ تغییرات هزینه های دسترسی به نرم افزار ،تارنما و خدمات پشتیبانی نوین تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ تغییر هزینه حق الزحمه حسابرس ۱۷-۰۹-۱۴۰۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ تغییر هزینه حق الزحمه متولی مجمع مورخ ۱۴۰۰.۰۵.۲۶ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ افزایش زمان ماندگاری مجمع مورخ ۱۴۰۰.۰۲.۱۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ افزایش سقف دسترسی به نرم افزار مجمع مورخ۱۳۹۹.۱۱.۱۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ تغییر هزینه حسابرس مجمع مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ تغییرات امیدنامه مجمع مورخ۱۳۹۸۱۰۲۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۳/۰۷ تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۱۳۹۶۱۱۰۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۳/۲۰ تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۱۳۹۶۰۲۲۳ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۱/۱۹ تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۱۳۹۵۱۱۰۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۹۵۰۲۰۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۱۳۹۴۱۰۲۰ تغییرات امیدنامه