صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۷ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ صورت جلسه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ تغییرات اساسنامه مورخ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ تغییرات اساسنامه مورخ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ تغییرات اساسنامه مجمع ۱۳۹۷.۱۱.۲۱ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۳/۰۷ تغییرات اساسنامه مجمع مورخ ۱۳۹۶۱۱۰۴ تغییرات اساس نامه