صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
News
دسته بندی -
عنوان خبر روزنامه رسمی مجمع 1397.11.27
منبع -
مقدمه روزنامه رسمی مجمع 1397.11.27
متن خبر
پیوست