صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا
منبع -
مقدمه جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیادر روز شنبه 1398/10/28راس ساعت 10:00 در محل شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا به آدرس تهران خیابان میرداماد برج رز میرداماد طبقه 4 واحد 403 با موضوع تغییر تعرفه های هزینه نرم افزار صندوق تشکیل خواهد شد.
متن خبر
پیوست