صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا
منبع -
مقدمه جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیادر روز سه شنبه 1399/7/29راس ساعت 15:00 در محل شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا به آدرس تهران خیابان میرداماد برج رز میرداماد طبقه 4 واحد 403 با موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری تشکیل خواهد شد
متن خبر
پیوست