صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نوين نگر آسيا
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نوين نگر آسيا
متن خبر
پیوست