ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 27,063 49.11 7,027 6.45 8,101 6.76 7,482 6.43
اوراق 23,739 43.08 87,448 80.37 95,455 79.71 93,139 80.11
وجه نقد 2,778 5.04 13,693 12.58 15,345 12.81 15,288 13.15
سایر دارایی ها 1,552 2.81 679 0.62 853 0.71 358 0.3
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 21,677 39.34 6,287 5.77 7,254 6.05 6,609 5.68
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد