صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۴,۴۰۸ ۱۴.۰۱ ۳۶,۵۹۱ ۸.۸۵ ۲۹,۰۸۷ ۷.۵۳ ۲۹,۲۷۴ ۷.۵۱
اوراق ۱۲۹,۱۴۵ ۷۴.۱۲ ۳۴۳,۴۵۹ ۸۳.۰۹ ۳۳۴,۹۹۳ ۸۶.۷۲ ۳۳۸,۶۸۲ ۸۶.۹
وجه نقد ۱۹,۰۹۴ ۱۰.۹۶ ۳۰,۸۷۱ ۷.۴۷ ۲۰,۸۹۲ ۵.۴۱ ۲۱,۲۲۹ ۵.۴۵
سایر دارایی‌ها ۱,۵۹۳ ۰.۹۱ ۲,۴۴۱ ۰.۵۹ ۱,۳۴۱ ۰.۳۵ ۵۵۴ ۰.۱۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۹,۸۷۸ ۱۱.۴۱ ۲۰,۰۲۹ ۴.۸۵ ۵,۵۵۴ ۱.۴۴ ۵,۵۹۸ ۱.۴۴
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد