ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 30,322 62.19 5,294 9.08 3,352 5.55 2,948 4.47
اوراق 14,945 30.65 52,396 89.93 56,337 93.38 60,822 92.35
وجه نقد 1,833 3.76 258 0.44 339 0.56 1,906 2.89
سایر دارایی ها 1,679 3.44 441 0.75 451 0.74 336 0.51
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 15,486 31.76 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد