ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 32,520 67.88 14,106 25.34 7,731 13.9 8,341 15.13
اوراق 11,646 24.31 39,271 70.54 46,931 84.38 46,477 84.3
وجه نقد 1,970 4.11 949 1.7 214 0.38 150 0.27
سایر دارایی ها 1,787 3.73 1,498 2.69 1,036 1.86 193 0.35
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 16,833 35.13 8,939 16.05 2,383 4.28 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد