صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۳,۱۷۱ ۲۵.۵۳ ۱۹,۷۰۲ ۷.۰۱ ۲۰,۲۹۸ ۷.۳۴ ۲۲,۷۲۳ ۷.۹۲
اوراق ۵۶,۵۰۰ ۶۲.۲۵ ۲۰۲,۲۵۰ ۷۱.۹۸ ۱۹۲,۵۲۸ ۶۹.۶۵ ۲۰۲,۱۱۵ ۷۰.۴۵
وجه نقد ۹,۶۹۲ ۱۰.۶۸ ۵۷,۲۱۶ ۲۰.۳۶ ۶۲,۶۶۷ ۲۲.۶۷ ۶۱,۳۴۱ ۲۱.۳۸
سایر دارایی ها ۱,۳۸۹ ۱.۵۳ ۱,۷۹۷ ۰.۶۴ ۹۳۷ ۰.۳۴ ۷۱۵ ۰.۲۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۸,۴۵۸ ۲۰.۳۴ ۱۵,۹۱۵ ۵.۶۶ ۱۷,۵۳۰ ۶.۳۴ ۱۹,۳۶۱ ۶.۷۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد