ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 32,796 73.09 46,691 80.38 43,267 76.84 42,686 75.2
اوراق 7,830 17.45 8,389 14.44 10,342 18.36 12,131 21.37
وجه نقد 2,440 5.43 515 0.88 294 0.52 178 0.31
سایر دارایی ها 1,802 4.01 2,478 4.26 2,374 4.21 1,773 3.12
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 17,383 38.74 18,052 31.07 16,476 29.26 16,048 28.27
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق