ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 28,158 54.48 4,296 5.04 4,737 5.21 6,886 7.24
اوراق 19,908 38.52 75,584 88.77 77,026 84.81 79,721 83.92
وجه نقد 2,045 3.95 4,621 5.42 8,429 9.28 7,995 8.41
سایر دارایی ها 1,604 3.1 790 0.92 757 0.83 398 0.42
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 22,511 43.56 99,054 116.33 4,194 4.61 6,164 6.48
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد