صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۳,۷۵۲ ۳۳.۴۳ ۱۱,۶۰۰ ۶.۱۵ ۱۴,۸۵۴ ۶.۶۵ ۱۵,۵۵۹ ۶.۸۶
اوراق ۴۰,۲۲۱ ۵۶.۶۱ ۱۵۴,۰۵۲ ۸۱.۷ ۱۸۸,۰۰۹ ۸۴.۱۴ ۱۹۱,۱۷۲ ۸۴.۲۶
وجه نقد ۵,۶۸۹ ۸.۰۱ ۲۲,۱۱۳ ۱۱.۷۳ ۱۹,۶۴۶ ۸.۷۹ ۱۹,۲۶۲ ۸.۴۹
سایر دارایی ها ۱,۳۸۸ ۱.۹۵ ۸۰۰ ۰.۴۲ ۹۲۸ ۰.۴۲ ۸۸۸ ۰.۳۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۸,۹۶۸ ۲۶.۶۹ ۸,۳۱۰ ۴.۴۱ ۱۰,۶۱۶ ۴.۷۵ ۱۱,۳۸۰ ۵.۰۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد