صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۵,۳۰۹ ۴۱.۷۲ ۷,۵۲۵ ۶.۳۷ ۷,۵۲۳ ۶.۴۵ ۷,۶۹۱ ۶.۵۵
اوراق ۲۹,۸۵۸ ۴۹.۲۲ ۹۲,۴۰۵ ۷۸.۲۹ ۹۰,۲۱۹ ۷۷.۴۳ ۹۱,۰۱۹ ۷۷.۵۸
وجه نقد ۳,۹۹۱ ۶.۵۸ ۱۶,۶۶۹ ۱۴.۱۲ ۱۶,۵۵۰ ۱۴.۲ ۱۶,۳۵۶ ۱۳.۹۴
سایر دارایی ها ۱,۵۲۵ ۲.۵۱ ۱,۴۱۶ ۱.۱۹ ۲,۰۵۸ ۱.۷۶ ۱,۹۸۶ ۱.۶۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۰,۳۰۲ ۳۳.۴۷ ۶,۲۶۹ ۵.۳۱ ۶,۲۴۲ ۵.۳۵ ۵,۹۹۶ ۵.۱۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد