صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۸,۸۷۲ ۱۰.۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سایر سهام ۵,۵۷۶ ۳.۰۲ ۲۵,۱۳۱ ۶.۵۲ ۲۵,۹۹۸ ۶.۴۵ ۲۶,۲۱۸ ۶.۶
اوراق مشارکت ۱۳۸,۳۹۹ ۷۴.۷۵ ۲۹۸,۴۸۳ ۷۷.۴۴ ۲۸۹,۹۷۲ ۷۱.۹۹ ۲۸۸,۳۶۹ ۷۲.۶۲
اوراق سپرده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲۰,۷۱۱ ۱۱.۱۹ ۶۰,۷۶۷ ۱۵.۷۶ ۸۵,۴۲۰ ۲۱.۲۱ ۸۱,۵۷۲ ۲۰.۵۴
سایر دارایی‌ها ۱,۵۸۳ ۰.۸۶ ۱,۰۷۸ ۰.۲۸ ۱,۴۰۰ ۰.۳۵ ۹۴۰ ۰.۲۴
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد