صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۳,۳۷۱ ۲۹.۳ ۱۵,۸۳۲ ۶.۴۵ ۱۶,۷۶۲ ۶.۳۴ ۱۷,۲۰۴ ۶.۳۶
اوراق ۴۸,۰۷۹ ۶۰.۲۸ ۱۹۹,۰۳۱ ۸۱.۰۹ ۲۰۸,۷۷۰ ۷۸.۹۲ ۲۱۵,۲۸۰ ۷۹.۵۴
وجه نقد ۶,۹۴۶ ۸.۷۱ ۲۹,۶۵۵ ۱۲.۰۸ ۳۷,۹۱۱ ۱۴.۳۳ ۳۶,۰۸۳ ۱۳.۳۳
سایر دارایی ها ۱,۳۶۵ ۱.۷۱ ۹۳۶ ۰.۳۸ ۱,۰۹۲ ۰.۴۱ ۲,۰۹۰ ۰.۷۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۸,۶۰۵ ۲۳.۳۳ ۱۱,۴۶۴ ۴.۶۷ ۱۲,۰۷۸ ۴.۵۷ ۱۱,۹۱۳ ۴.۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد