صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۲,۶۳۷ ۲۰.۴ ۱۴,۴۳۳ ۳.۹۹ ۱۳,۳۲۳ ۳.۶۴ ۱۴,۵۰۷ ۳.۵۹
اوراق ۷۲,۹۰۹ ۶۵.۶۹ ۲۸۱,۸۶۷ ۷۷.۹۶ ۲۸۷,۹۸۴ ۷۸.۷۱ ۲۸۵,۵۰۵ ۷۰.۶۲
وجه نقد ۱۴,۰۷۴ ۱۲.۶۸ ۶۴,۱۹۳ ۱۷.۷۵ ۶۳,۵۵۶ ۱۷.۳۷ ۱۰۳,۵۲۰ ۲۵.۶
سایر دارایی ها ۱,۳۶۳ ۱.۲۳ ۱,۰۶۲ ۰.۲۹ ۱,۰۲۱ ۰.۲۸ ۷۷۸ ۰.۱۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۸,۲۱۸ ۱۶.۴۱ ۱۳,۹۱۵ ۳.۸۵ ۱۳,۰۱۵ ۳.۵۶ ۱۴,۴۷۰ ۳.۵۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد