صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۴,۵۶۲ ۳۸.۷۶ ۷,۹۱۲ ۶.۵۲ ۷,۹۶۰ ۶.۲۷ ۷,۳۲۸ ۵.۶۶
اوراق ۳۲,۷۵۹ ۵۱.۷ ۹۴,۴۸۳ ۷۷.۹۳ ۱۰۰,۳۲۸ ۷۹.۰۸ ۱۰۳,۱۸۶ ۷۹.۷۳
وجه نقد ۴,۶۰۸ ۷.۲۷ ۱۷,۶۵۹ ۱۴.۵۶ ۱۷,۴۹۲ ۱۳.۷۸ ۱۷,۸۰۶ ۱۳.۷۵
سایر دارایی ها ۱,۵۴۳ ۲.۴۳ ۱,۹۸۰ ۱.۶۳ ۱,۸۷۷ ۱.۴۸ ۱,۸۶۵ ۱.۴۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۹,۶۷۷ ۳۱.۰۵ ۶,۰۱۱ ۴.۹۵ ۵,۹۹۲ ۴.۷۲ ۵,۵۶۴ ۴.۲۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد