ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 26,239 45.57 7,600 6.49 7,290 6.38 7,385 6.44
اوراق 26,536 46.09 93,054 79.52 90,520 79.22 90,396 78.94
وجه نقد 3,315 5.75 15,674 13.39 15,927 13.93 15,930 13.91
سایر دارایی ها 1,516 2.63 726 0.62 608 0.53 1,202 1.05
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 21,038 36.54 6,691 5.71 6,165 5.39 6,212 5.42
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد