ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 34,417 73.03 38,154 67.95 37,138 67.59 37,243 67.57
اوراق 8,827 18.73 16,558 29.49 16,917 30.78 16,838 30.55
وجه نقد 2,070 4.39 473 0.84 197 0.35 62 0.11
سایر دارایی ها 1,815 3.85 999 1.78 778 1.41 1,052 1.9
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 17,654 37.46 20,745 36.94 21,859 39.78 21,983 39.88
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق