صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۲,۹۷۲ ۲۲.۶۹ ۱۹,۲۷۳ ۶.۱ ۱۶,۲۰۷ ۴.۶۹ ۱۴,۹۰۲ ۴.۱۳
اوراق ۶۴,۷۱۲ ۶۳.۹۱ ۲۳۱,۳۱۳ ۷۳.۲۷ ۲۶۱,۸۴۹ ۷۵.۷۶ ۲۸۲,۱۲۰ ۷۸.۲۳
وجه نقد ۱۲,۱۹۲ ۱۲.۰۴ ۶۴,۰۷۹ ۲۰.۳ ۶۶,۵۷۶ ۱۹.۲۶ ۶۲,۳۰۲ ۱۷.۲۸
سایر دارایی ها ۱,۳۷۴ ۱.۳۶ ۱,۰۴۳ ۰.۳۳ ۹۹۳ ۰.۲۹ ۱,۳۱۱ ۰.۳۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۸,۴۰۰ ۱۸.۱۷ ۱۷,۴۴۶ ۵.۵۳ ۱۵,۵۲۳ ۴.۴۹ ۱۴,۱۲۸ ۳.۹۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد