ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/02 7,482 6.44 % 93,139 80.11 % 0 0 % 15,288 13.15 % 348 0.31 % 6,609 5.69 %
2 1398/02/01 7,527 6.46 % 93,125 79.94 % 0 0 % 15,063 12.93 % 777 0.68 % 6,618 5.68 %
3 1398/01/31 7,527 6.46 % 93,082 79.94 % 0 0 % 15,063 12.94 % 769 0.67 % 6,618 5.68 %
4 1398/01/30 7,354 6.31 % 93,104 79.87 % 0 0 % 15,167 13.01 % 944 0.82 % 6,465 5.55 %
5 1398/01/29 7,354 6.31 % 93,062 79.87 % 0 0 % 15,167 13.02 % 936 0.81 % 6,465 5.55 %
6 1398/01/28 7,354 6.31 % 93,019 79.87 % 0 0 % 15,167 13.02 % 927 0.8 % 6,465 5.55 %
7 1398/01/27 7,755 6.62 % 92,897 79.28 % 0 0 % 15,344 13.1 % 1,180 1.02 % 6,848 5.84 %
8 1398/01/26 7,864 6.71 % 93,102 79.49 % 0 0 % 15,344 13.1 % 811 0.7 % 6,952 5.94 %
9 1398/01/25 7,991 6.83 % 93,187 79.59 % 0 0 % 15,404 13.16 % 496 0.43 % 7,108 6.07 %
10 1398/01/24 7,952 6.8 % 93,162 79.62 % 0 0 % 15,412 13.17 % 487 0.43 % 7,073 6.04 %