ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/27 38,685 68.15 % 16,956 29.87 % 228 0.4 % 904 1.59 % 20,655 36.39 %
2 1396/12/26 38,541 68.2 % 16,847 29.81 % 228 0.4 % 905 1.6 % 20,561 36.39 %
3 1396/12/25 38,483 68.16 % 16,853 29.85 % 228 0.41 % 905 1.6 % 20,554 36.41 %
4 1396/12/24 38,483 68.17 % 16,847 29.84 % 228 0.41 % 906 1.61 % 20,554 36.41 %
5 1396/12/23 38,483 68.18 % 16,846 29.84 % 62 0.11 % 1,068 1.89 % 20,554 36.41 %
6 1396/12/22 38,405 68.12 % 16,855 29.9 % 62 0.11 % 1,069 1.9 % 20,506 36.37 %
7 1396/12/21 38,403 68.07 % 16,898 29.95 % 62 0.11 % 1,070 1.9 % 20,463 36.27 %
8 1396/12/20 38,091 67.73 % 16,901 30.05 % 207 0.37 % 1,053 1.87 % 20,255 36.02 %
9 1396/12/19 38,339 67.32 % 16,966 29.79 % 607 1.07 % 1,053 1.85 % 20,539 36.06 %
10 1396/12/18 38,603 67.57 % 16,452 28.8 % 607 1.06 % 1,485 2.6 % 20,679 36.19 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi