صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۰ ۰ % ۲۲,۷۵۸ ۷.۸۳ % ۲۳۱,۸۹۲ ۷۹.۸۳ % ۰ ۰ % ۳۵,۴۰۳ ۱۲.۱۹ % ۴۳۷ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۰ ۰ % ۲۲,۷۴۴ ۷.۸۳ % ۲۳۱,۷۸۳ ۷۹.۸۳ % ۰ ۰ % ۳۵,۳۷۷ ۱۲.۱۸ % ۴۳۰ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۰ ۰ % ۲۲,۷۳۶ ۷.۸۳ % ۲۳۱,۶۵۸ ۷۹.۸۳ % ۰ ۰ % ۳۵,۳۹۵ ۱۲.۲ % ۴۱۰ ۰.۱۴ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۰ ۰ % ۲۲,۷۱۹ ۷.۶۱ % ۲۳۱,۵۳۱ ۷۷.۵۷ % ۰ ۰ % ۴۳,۸۴۵ ۱۴.۶۹ % ۳۹۸ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۰ ۰ % ۲۲,۷۲۸ ۷.۶۲ % ۲۳۱,۳۸۰ ۷۷.۵۶ % ۰ ۰ % ۴۳,۸۰۶ ۱۴.۶۸ % ۴۱۵ ۰.۱۴ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۰ ۰ % ۲۲,۷۱۴ ۷.۶۲ % ۲۳۱,۲۵۲ ۷۷.۵۶ % ۰ ۰ % ۴۳,۸۰۶ ۱۴.۶۹ % ۳۹۴ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۰ ۰ % ۲۲,۷۰۳ ۷.۶۲ % ۲۳۱,۱۲۴ ۷۷.۵۶ % ۰ ۰ % ۴۳,۱۲۷ ۱۴.۴۷ % ۱,۰۵۰ ۰.۳۵ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۰ ۰ % ۲۲,۶۸۶ ۷.۰۵ % ۲۳۲,۹۸۶ ۷۲.۳۹ % ۰ ۰ % ۴۰,۶۱۰ ۱۲.۶۲ % ۲۵,۵۷۷ ۷.۹۵ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۰ ۰ % ۲۲,۶۷۵ ۷.۰۳ % ۲۵۷,۴۱۳ ۷۹.۷۸ % ۰ ۰ % ۴۰,۵۸۷ ۱۲.۵۸ % ۱,۹۸۹ ۰.۶۲ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۰ ۰ % ۲۲,۶۲۸ ۷.۰۲ % ۲۵۸,۳۳۳ ۸۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۴۰,۵۸۷ ۱۲.۵۹ % ۹۴۱ ۰.۲۹ % ۰ ۰ %