ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/10/26 49,599 83.61 % 7,489 12.62 % 105 0.18 % 2,142 3.61 % 16,410 27.66 %
2 1396/10/25 49,312 83.44 % 7,372 12.47 % 105 0.18 % 2,322 3.93 % 16,278 27.54 %
3 1396/10/24 48,887 83.44 % 7,286 12.44 % 105 0.18 % 2,322 3.96 % 16,357 27.92 %
4 1396/10/23 48,798 83.47 % 7,243 12.39 % 104 0.18 % 2,323 3.97 % 16,354 27.98 %
5 1396/10/22 48,155 83.19 % 7,314 12.63 % 104 0.18 % 2,323 4.01 % 16,052 27.73 %
6 1396/10/21 48,155 83.19 % 7,310 12.63 % 104 0.18 % 2,323 4.01 % 16,052 27.73 %
7 1396/10/20 48,155 83.2 % 7,306 12.62 % 104 0.18 % 2,323 4.01 % 16,052 27.73 %
8 1396/10/19 48,271 83.71 % 7,272 12.61 % 104 0.18 % 2,023 3.51 % 15,686 27.2 %
9 1396/10/18 48,071 82.93 % 7,419 12.8 % 95 0.17 % 2,390 4.12 % 15,899 27.43 %
10 1396/10/17 48,392 83.54 % 7,421 12.81 % 95 0.17 % 2,027 3.5 % 16,009 27.64 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق