صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۱۴,۹۰۲ ۴.۱۳ % ۲۸۲,۱۲۰ ۷۸.۲۳ % ۰ ۰ % ۶۲,۳۰۲ ۱۷.۲۸ % ۱,۳۱۱ ۰.۳۶ % ۱۴,۱۲۸ ۳.۹۲ %
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۱۴,۹۰۲ ۴.۱۳ % ۲۸۲,۰۲۳ ۷۸.۲۳ % ۰ ۰ % ۶۲,۳۰۲ ۱۷.۲۸ % ۱,۲۷۹ ۰.۳۵ % ۱۴,۱۲۸ ۳.۹۲ %
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۱۴,۹۰۲ ۴.۱۵ % ۲۸۱,۹۲۷ ۷۸.۴۵ % ۰ ۰ % ۶۱,۳۰۲ ۱۷.۰۶ % ۱,۲۴۸ ۰.۳۵ % ۱۴,۱۲۸ ۳.۹۳ %
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۴,۶۰۳ ۴.۰۸ % ۲۸۱,۷۵۳ ۷۸.۷۳ % ۰ ۰ % ۶۰,۳۱۵ ۱۶.۸۵ % ۱,۲۱۴ ۰.۳۴ % ۱۳,۸۵۲ ۳.۸۷ %
۵ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۴,۸۹۲ ۴.۱۶ % ۲۸۱,۶۴۵ ۷۸.۶۶ % ۰ ۰ % ۶۰,۳۹۹ ۱۶.۸۷ % ۱,۱۱۳ ۰.۳۱ % ۱۴,۱۲۶ ۳.۹۵ %
۶ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۵,۳۹۱ ۴.۳ % ۲۸۱,۱۷۴ ۷۸.۵۳ % ۰ ۰ % ۶۰,۳۹۸ ۱۶.۸۷ % ۱,۱۰۳ ۰.۳۱ % ۱۴,۶۳۷ ۴.۰۹ %
۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱۶,۰۸۵ ۴.۳۹ % ۲۸۱,۰۵۱ ۷۶.۶۸ % ۰ ۰ % ۶۸,۳۳۲ ۱۸.۶۴ % ۱,۰۵۰ ۰.۲۹ % ۱۵,۳۰۶ ۴.۱۸ %
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۱۶,۴۹۰ ۴.۶ % ۲۷۲,۸۵۶ ۷۶.۰۳ % ۰ ۰ % ۶۸,۳۳۲ ۱۹.۰۴ % ۱,۱۸۵ ۰.۳۳ % ۱۵,۷۳۸ ۴.۳۹ %
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱۶,۴۹۰ ۴.۶ % ۲۷۲,۷۶۳ ۷۶.۰۳ % ۰ ۰ % ۶۸,۳۳۲ ۱۹.۰۵ % ۱,۱۵۴ ۰.۳۲ % ۱۵,۷۳۸ ۴.۳۹ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱۶,۴۹۰ ۴.۶ % ۲۷۲,۷۹۹ ۷۶.۱۲ % ۰ ۰ % ۶۷,۹۵۳ ۱۸.۹۶ % ۱,۱۲۲ ۰.۳۱ % ۱۵,۷۳۸ ۴.۳۹ %