صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۱۴,۵۰۷ ۳.۵۹ % ۲۸۵,۵۰۵ ۷۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۱۰۳,۵۲۰ ۲۵.۶ % ۷۷۸ ۰.۱۹ % ۱۴,۴۷۰ ۳.۵۸ %
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۴,۳۸۱ ۳.۸۳ % ۲۸۳,۴۵۰ ۷۵.۴ % ۰ ۰ % ۷۷,۳۶۵ ۲۰.۵۸ % ۷۴۷ ۰.۲ % ۱۴,۳۴۵ ۳.۸۲ %
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۳,۸۶۷ ۳.۷۵ % ۲۷۴,۸۲۲ ۷۴.۴ % ۰ ۰ % ۷۹,۶۷۱ ۲۱.۵۷ % ۱,۰۰۸ ۰.۲۷ % ۱۳,۸۳۰ ۳.۷۴ %
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۳,۵۹۵ ۳.۷ % ۲۹۰,۱۳۲ ۷۹.۰۳ % ۰ ۰ % ۶۲,۳۴۸ ۱۶.۹۸ % ۱,۰۳۸ ۰.۲۸ % ۱۳,۵۵۸ ۳.۶۹ %
۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۱۳,۷۳۱ ۳.۷۴ % ۲۸۹,۶۷۸ ۷۸.۹۸ % ۰ ۰ % ۶۲,۳۵۰ ۱۷ % ۱,۰۰۷ ۰.۲۷ % ۱۳,۶۹۴ ۳.۷۳ %
۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱۳,۷۳۱ ۳.۷۵ % ۲۸۹,۵۷۴ ۷۸.۹۸ % ۰ ۰ % ۶۲,۳۵۰ ۱۷.۰۱ % ۹۷۶ ۰.۲۷ % ۱۳,۶۹۴ ۳.۷۴ %
۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۳,۷۳۱ ۳.۷۵ % ۲۸۹,۴۷۱ ۷۸.۹۸ % ۰ ۰ % ۶۲,۲۷۶ ۱۶.۹۹ % ۱,۰۱۶ ۰.۲۸ % ۱۳,۶۹۴ ۳.۷۴ %
۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۳,۶۶۱ ۳.۷۳ % ۲۸۹,۲۷۸ ۷۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۶۱,۷۲۷ ۱۶.۸۷ % ۱,۲۲۰ ۰.۳۳ % ۱۳,۶۲۴ ۳.۷۲ %
۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۳,۴۸۹ ۳.۷ % ۲۸۹,۱۱۴ ۷۹.۲۷ % ۰ ۰ % ۶۰,۹۳۱ ۱۶.۷۱ % ۱,۱۸۸ ۰.۳۳ % ۱۳,۴۵۲ ۳.۶۹ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۳,۱۹۴ ۳.۶۳ % ۲۸۸,۸۹۶ ۷۹.۴۳ % ۰ ۰ % ۶۰,۴۰۸ ۱۶.۶۱ % ۱,۲۰۲ ۰.۳۳ % ۱۳,۱۵۷ ۳.۶۲ %