صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۸,۲۴۸ ۶.۶۳ % ۹۸,۰۸۵ ۷۸.۷۸ % ۰ ۰ % ۱۶,۸۴۳ ۱۳.۵۳ % ۱,۳۳۱ ۱.۶۸ % ۵,۹۶۴ ۴.۷۹ %
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۸,۱۳۰ ۶.۲۶ % ۹۷,۴۷۷ ۷۵.۱ % ۰ ۰ % ۲۱,۸۱۲ ۱۶.۸۱ % ۲,۳۷۶ ۲.۰۱ % ۵,۸۶۵ ۴.۵۲ %
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۸,۱۳۰ ۶.۲۷ % ۹۷,۴۳۶ ۷۵.۱ % ۰ ۰ % ۲۱,۸۱۲ ۱۶.۸۱ % ۲,۳۶۶ ۲.۰۱ % ۵,۸۶۵ ۴.۵۲ %
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۸,۱۳۰ ۶.۲۷ % ۹۷,۳۹۶ ۷۵.۱ % ۰ ۰ % ۲۱,۸۱۲ ۱۶.۸۲ % ۲,۳۵۶ ۲ % ۵,۸۶۵ ۴.۵۲ %
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۸,۴۰۰ ۶.۴۷ % ۹۷,۶۴۶ ۷۵.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۱,۴۰۲ ۱۶.۴۹ % ۲,۳۴۶ ۱.۹۹ % ۶,۰۴۷ ۴.۶۶ %
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۹,۱۴۷ ۷.۰۷ % ۹۷,۵۴۴ ۷۵.۴ % ۰ ۰ % ۲۱,۳۹۹ ۱۶.۵۴ % ۱,۲۸۳ ۱.۵۹ % ۶,۲۲۶ ۴.۸۱ %
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۸,۹۳۵ ۶.۹۲ % ۹۷,۴۸۱ ۷۵.۵۲ % ۰ ۰ % ۲۱,۳۹۹ ۱۶.۵۸ % ۱,۲۷۳ ۱.۵۸ % ۶,۰۴۰ ۴.۶۸ %
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۸,۸۲۹ ۶.۷۳ % ۹۷,۴۴۹ ۷۴.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۳,۸۷۶ ۱۸.۱۹ % ۱,۱۲۲ ۱.۴۹ % ۵,۹۵۵ ۴.۵۴ %
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۸,۶۲۳ ۶.۷۵ % ۹۴,۹۳۵ ۷۴.۳ % ۰ ۰ % ۲۳,۱۰۱ ۱۸.۰۸ % ۱,۱۱۲ ۱.۵۳ % ۵,۸۲۰ ۴.۵۶ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۸,۶۲۳ ۶.۷۵ % ۹۴,۸۹۳ ۷۴.۳ % ۰ ۰ % ۲۳,۱۰۱ ۱۸.۰۹ % ۱,۱۰۲ ۱.۵۲ % ۵,۸۲۰ ۴.۵۶ %