ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/03/24 7,385 6.45 % 90,396 78.94 % 0 0 % 15,930 13.91 % 798 1.05 % 6,212 5.43 %
2 1398/03/23 7,389 6.46 % 90,355 78.94 % 0 0 % 15,930 13.92 % 789 1.04 % 6,216 5.43 %
3 1398/03/22 7,392 6.46 % 90,313 78.93 % 0 0 % 15,930 13.92 % 780 1.04 % 6,220 5.44 %
4 1398/03/21 7,320 6.4 % 90,783 79.33 % 0 0 % 15,563 13.6 % 771 1.03 % 6,160 5.38 %
5 1398/03/20 7,331 6.41 % 90,676 79.28 % 0 0 % 15,559 13.6 % 807 1.06 % 6,171 5.4 %
6 1398/03/19 7,277 6.37 % 90,629 79.35 % 0 0 % 15,559 13.62 % 753 1.01 % 6,109 5.35 %
7 1398/03/18 7,623 6.66 % 90,642 79.18 % 0 0 % 15,872 13.86 % 343 0.31 % 6,458 5.64 %
8 1398/03/17 7,614 6.64 % 90,629 78.98 % 0 0 % 16,182 14.1 % 327 0.29 % 6,452 5.62 %
9 1398/03/16 7,614 6.64 % 90,588 78.98 % 0 0 % 16,182 14.11 % 318 0.29 % 6,452 5.63 %
10 1398/03/15 7,614 6.64 % 90,546 78.97 % 0 0 % 16,182 14.11 % 310 0.28 % 6,452 5.63 %