صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۲۳,۰۸۰ ۷.۸۴ % ۲۰۶,۱۱۵ ۷۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۶۴,۱۷۳ ۲۱.۸۱ % ۸۷۰ ۰.۳ % ۱۹,۲۴۶ ۶.۵۴ %
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۲۳,۶۵۸ ۸.۰۱ % ۲۰۳,۲۲۵ ۶۸.۸۴ % ۰ ۰ % ۶۷,۴۷۴ ۲۲.۸۶ % ۸۳۹ ۰.۲۸ % ۱۸,۷۸۵ ۶.۳۶ %
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۲۳,۵۶۱ ۸.۰۵ % ۲۰۲,۵۴۹ ۶۹.۲ % ۰ ۰ % ۶۵,۷۸۱ ۲۲.۴۷ % ۸۰۸ ۰.۲۸ % ۱۸,۷۲۹ ۶.۴ %
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۲۱,۱۲۱ ۷.۳ % ۲۰۲,۸۲۵ ۷۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۶۴,۳۸۴ ۲۲.۲۷ % ۸۳۹ ۰.۲۹ % ۱۷,۸۴۵ ۶.۱۷ %
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۲۱,۸۵۶ ۷.۵۴ % ۲۰۲,۸۹۸ ۶۹.۹۵ % ۰ ۰ % ۶۴,۴۹۷ ۲۲.۲۴ % ۸۰۸ ۰.۲۸ % ۱۸,۵۰۳ ۶.۳۸ %
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۲۱,۸۵۶ ۷.۵۴ % ۲۰۲,۸۰۵ ۶۹.۹۵ % ۰ ۰ % ۶۴,۴۹۷ ۲۲.۲۵ % ۷۷۷ ۰.۲۷ % ۱۸,۵۰۳ ۶.۳۸ %
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۲۱,۸۵۶ ۷.۶۲ % ۲۰۲,۸۶۹ ۷۰.۷۳ % ۰ ۰ % ۶۱,۳۳۹ ۲۱.۳۹ % ۷۴۶ ۰.۲۶ % ۱۸,۵۰۳ ۶.۴۵ %
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۲۲,۷۲۳ ۷.۹۲ % ۲۰۲,۱۱۵ ۷۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۶۱,۳۴۱ ۲۱.۳۸ % ۷۱۵ ۰.۲۵ % ۱۹,۳۶۱ ۶.۷۵ %
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۲۲,۹۱۰ ۷.۹۹ % ۲۰۲,۳۷۱ ۷۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۶۰,۸۹۷ ۲۱.۲۳ % ۶۸۴ ۰.۲۴ % ۱۹,۵۸۳ ۶.۸۳ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۲۲,۱۳۰ ۷.۵۶ % ۲۰۲,۳۵۶ ۶۹.۱۵ % ۰ ۰ % ۶۷,۵۶۴ ۲۳.۰۹ % ۵۹۲ ۰.۲ % ۱۸,۹۱۶ ۶.۴۶ %