صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۷,۳۲۸ ۵.۶۶ % ۱۰۳,۱۸۶ ۷۹.۷۳ % ۰ ۰ % ۱۷,۸۰۶ ۱۳.۷۶ % ۱,۰۹۷ ۱.۴۴ % ۵,۵۶۴ ۴.۳ %
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۷,۵۳۴ ۵.۸۸ % ۱۰۲,۳۰۸ ۷۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۱۷,۱۰۶ ۱۳.۳۵ % ۱,۱۵۷ ۱.۵ % ۵,۷۲۶ ۴.۴۷ %
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۷,۵۳۴ ۵.۸۸ % ۱۰۲,۲۶۷ ۷۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۱۷,۱۰۶ ۱۳.۳۶ % ۱,۱۴۷ ۱.۵ % ۵,۷۲۶ ۴.۴۷ %
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۷,۵۳۴ ۵.۸۹ % ۱۰۲,۲۲۵ ۷۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۱۷,۱۰۶ ۱۳.۳۶ % ۱,۱۳۷ ۱.۴۹ % ۵,۷۲۶ ۴.۴۷ %
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۷,۵۳۴ ۵.۸۹ % ۱۰۲,۱۸۳ ۷۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۱۷,۱۰۶ ۱۳.۳۷ % ۱,۱۲۷ ۱.۴۸ % ۵,۷۲۶ ۴.۴۸ %
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۷,۵۳۵ ۵.۸۸ % ۱۰۲,۲۵۹ ۷۹.۷۴ % ۰ ۰ % ۱۷,۳۹۷ ۱۳.۵۷ % ۱,۰۴۶ ۱.۴۱ % ۵,۷۰۴ ۴.۴۵ %
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۷,۷۶۷ ۶.۰۴ % ۱۰۱,۸۸۰ ۷۹.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۷,۹۸۸ ۱۳.۹۸ % ۱,۰۳۶ ۱.۴ % ۵,۸۸۸ ۴.۵۸ %
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۸,۰۳۸ ۶.۳ % ۱۰۱,۱۸۲ ۷۹.۳۵ % ۰ ۰ % ۱۷,۱۸۸ ۱۳.۴۸ % ۱,۰۹۷ ۱.۴۶ % ۶,۰۸۶ ۴.۷۷ %
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۷,۹۴۶ ۶.۲۴ % ۱۰۱,۱۲۳ ۷۹.۴۲ % ۰ ۰ % ۱۷,۱۷۰ ۱۳.۴۸ % ۱,۰۸۹ ۱.۴۶ % ۶,۰۰۶ ۴.۷۲ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۷,۶۸۵ ۶.۰۳ % ۱۰۱,۰۱۸ ۷۹.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۷,۶۷۸ ۱۳.۸۷ % ۱,۰۷۰ ۱.۴۴ % ۵,۸۰۶ ۴.۵۶ %