ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/04/26 6,784 12.19 % 48,080 86.38 % 0 0 % 61 0.11 % 736 1.48 % 6,784 12.19 %
2 1397/04/25 6,836 12.27 % 48,059 86.27 % 0 0 % 61 0.11 % 751 1.5 % 6,836 12.27 %
3 1397/04/24 6,983 12.51 % 48,057 86.07 % 0 0 % 61 0.11 % 732 1.46 % 6,983 12.51 %
4 1397/04/23 6,958 12.47 % 48,058 86.11 % 0 0 % 61 0.11 % 732 1.47 % 6,958 12.47 %
5 1397/04/22 6,916 12.4 % 48,012 86.09 % 0 0 % 61 0.11 % 779 1.55 % 6,916 12.4 %
6 1397/04/21 6,916 12.4 % 47,997 86.08 % 0 0 % 61 0.11 % 780 1.55 % 6,916 12.4 %
7 1397/04/20 6,916 12.41 % 47,982 86.08 % 0 0 % 61 0.11 % 781 1.55 % 6,916 12.41 %
8 1397/04/19 6,932 12.42 % 47,988 85.99 % 0 0 % 186 0.33 % 700 1.41 % 6,932 12.42 %
9 1397/04/18 7,092 12.66 % 48,037 85.75 % 0 0 % 186 0.33 % 701 1.4 % 7,092 12.66 %
10 1397/04/17 7,092 12.66 % 48,022 85.75 % 0 0 % 186 0.33 % 702 1.41 % 7,092 12.66 %