صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱۵,۵۵۹ ۶.۸۶ % ۱۹۱,۱۷۲ ۸۴.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۹,۲۶۲ ۸.۴۹ % ۸۸۸ ۰.۳۹ % ۱۱,۳۸۰ ۵.۰۲ %
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۵,۸۱۸ ۶.۹۸ % ۱۷۲,۰۱۱ ۷۵.۸۵ % ۰ ۰ % ۳۸,۰۲۳ ۱۶.۷۷ % ۹۱۴ ۰.۴ % ۱۱,۶۲۷ ۵.۱۳ %
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۵,۹۹۸ ۷.۰۸ % ۱۹۰,۸۲۶ ۸۴.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۸,۲۹۱ ۸.۰۹ % ۹۰۴ ۰.۴ % ۱۱,۸۳۴ ۵.۲۴ %
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۵,۹۷۹ ۷.۰۷ % ۱۹۰,۷۰۶ ۸۴.۳۵ % ۰ ۰ % ۱۸,۵۵۳ ۸.۲۱ % ۸۳۸ ۰.۳۷ % ۱۱,۸۱۹ ۵.۲۳ %
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱۵,۴۸۱ ۶.۸۶ % ۱۹۰,۰۹۶ ۸۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۸,۵۵۳ ۸.۲۲ % ۱,۵۰۱ ۰.۶۷ % ۱۱,۴۵۴ ۵.۰۸ %
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۵,۴۸۱ ۶.۸۶ % ۱۹۰,۰۱۱ ۸۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۸,۵۵۳ ۸.۲۳ % ۱,۴۹۱ ۰.۶۶ % ۱۱,۴۵۴ ۵.۰۸ %
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۵,۴۸۱ ۶.۸۷ % ۱۸۹,۹۲۶ ۸۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۸,۵۵۳ ۸.۲۳ % ۱,۴۸۱ ۰.۶۶ % ۱۱,۴۵۴ ۵.۰۸ %
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۵,۷۷۰ ۷.۰۱ % ۱۸۹,۸۷۳ ۸۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۱۸,۵۵۵ ۸.۲۴ % ۸۵۵ ۰.۳۸ % ۱۱,۲۰۸ ۴.۹۸ %
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۵,۳۸۸ ۶.۸۵ % ۱۸۹,۷۲۳ ۸۴.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۸,۷۱۶ ۸.۳۳ % ۷۸۹ ۰.۳۵ % ۱۰,۹۴۱ ۴.۸۷ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۴,۷۳۴ ۶.۵۹ % ۱۸۹,۳۴۳ ۸۴.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۸,۷۱۸ ۸.۳۷ % ۸۵۵ ۰.۳۸ % ۱۰,۵۰۸ ۴.۷ %