صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۷,۸۰۳ ۶.۷ % ۹۱,۰۹۰ ۷۸.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۵۶ ۱۴.۰۴ % ۱,۲۱۹ ۱.۰۵ % ۶,۰۹۹ ۵.۲۴ %
۶۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۷,۶۹۱ ۶.۶۱ % ۹۱,۰۱۹ ۷۸.۲۸ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۵۶ ۱۴.۰۷ % ۱,۲۱۰ ۱.۰۴ % ۵,۹۹۶ ۵.۱۶ %
۶۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۷,۶۹۴ ۶.۶۲ % ۹۰,۹۷۷ ۷۸.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۵۶ ۱۴.۰۷ % ۱,۲۰۰ ۱.۰۳ % ۵,۹۹۹ ۵.۱۶ %
۶۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۷,۵۹۳ ۶.۵۴ % ۹۰,۹۸۵ ۷۸.۳۵ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۵۶ ۱۴.۰۹ % ۱,۱۸۸ ۱.۰۲ % ۶,۲۸۶ ۵.۴۱ %
۶۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۷,۵۵۶ ۶.۵۱ % ۹۰,۸۷۳ ۷۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۵۶ ۱۴.۱ % ۱,۲۵۶ ۱.۰۸ % ۶,۲۵۶ ۵.۳۹ %
۶۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۷,۵۲۵ ۶.۴۹ % ۹۰,۷۸۳ ۷۸.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۵۷ ۱۴.۱۱ % ۱,۲۴۶ ۱.۰۸ % ۶,۲۳۹ ۵.۳۸ %
۶۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۷,۵۲۹ ۶.۵ % ۹۰,۷۴۱ ۷۸.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۵۷ ۱۴.۱۲ % ۱,۲۳۷ ۱.۰۷ % ۶,۲۴۲ ۵.۳۹ %
۶۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۷,۵۳۲ ۶.۵ % ۹۰,۷۰۰ ۷۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۵۶ ۱۴.۱۲ % ۱,۲۲۷ ۱.۰۶ % ۶,۲۴۶ ۵.۳۹ %
۶۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۷,۵۳۹ ۶.۵۲ % ۹۰,۶۸۷ ۷۸.۳۷ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۵۷ ۱۴.۱۳ % ۱,۱۳۸ ۰.۹۸ % ۶,۳۳۸ ۵.۴۸ %
۷۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۷,۵۷۳ ۶.۵۳ % ۹۰,۶۸۴ ۷۸.۲ % ۰ ۰ % ۱۶,۶۵۲ ۱۴.۳۶ % ۱,۰۵۸ ۰.۹۱ % ۶,۳۶۷ ۵.۴۹ %