صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۷,۵۷۷ ۶.۵۴ % ۹۰,۶۴۳ ۷۸.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۶,۶۵۲ ۱۴.۳۷ % ۱,۰۴۸ ۰.۹ % ۶,۳۷۱ ۵.۵ %
۷۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۷,۵۷۳ ۶.۵۵ % ۹۰,۲۹۱ ۷۸.۱ % ۰ ۰ % ۱۶,۶۳۲ ۱۴.۳۹ % ۱,۱۰۷ ۰.۹۶ % ۶,۳۷۳ ۵.۵۱ %
۷۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۷,۵۴۳ ۶.۵۳ % ۹۰,۲۳۱ ۷۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۶,۶۳۲ ۱۴.۴ % ۱,۰۹۹ ۰.۹۵ % ۶,۳۴۳ ۵.۴۹ %
۷۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۷,۵۴۶ ۶.۵۴ % ۹۰,۱۹۰ ۷۸.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۶,۶۳۲ ۱۴.۴۱ % ۱,۰۹۰ ۰.۹۴ % ۶,۳۴۶ ۵.۵ %
۷۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۷,۵۵۰ ۶.۵۴ % ۹۰,۱۴۸ ۷۸.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۶,۶۳۲ ۱۴.۴۱ % ۱,۰۸۰ ۰.۹۴ % ۶,۳۵۰ ۵.۵ %
۷۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۷,۵۴۲ ۶.۵۴ % ۹۰,۳۳۸ ۷۸.۳ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۹۵ ۱۴.۳ % ۱,۰۰۰ ۰.۸۷ % ۶,۳۲۵ ۵.۴۸ %
۷۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۷,۵۳۸ ۶.۵۴ % ۹۰,۰۵۹ ۷۸.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۶,۷۵۲ ۱۴.۵۲ % ۹۹۱ ۰.۸۶ % ۶,۳۰۱ ۵.۴۶ %
۷۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۷,۴۹۴ ۶.۵۲ % ۸۹,۸۱۹ ۷۸.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۶,۶۲۷ ۱۴.۴۶ % ۱,۰۵۲ ۰.۹۲ % ۶,۲۱۸ ۵.۴۱ %
۷۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۷,۴۴۶ ۶.۴۶ % ۹۰,۲۴۳ ۷۸.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۶,۶۰۴ ۱۴.۴ % ۹۷۵ ۰.۸۵ % ۶,۱۸۱ ۵.۳۶ %
۸۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۷,۳۹۶ ۶.۴۴ % ۸۹,۷۵۷ ۷۸.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۶,۵۹۹ ۱۴.۴۶ % ۱,۰۴۱ ۰.۹۱ % ۶,۱۳۵ ۵.۳۵ %