صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۵,۷۶۵ ۱.۵ % ۲۳,۵۷۴ ۶.۱۱ % ۳۳۴,۸۱۳ ۸۶.۸۵ % ۰ ۰ % ۲۰,۸۶۶ ۵.۴۱ % ۴۷۴ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۵,۷۶۵ ۱.۵ % ۲۳,۵۶۱ ۶.۱۱ % ۳۳۴,۶۴۵ ۸۶.۸۵ % ۰ ۰ % ۲۰,۸۶۶ ۵.۴۲ % ۴۶۶ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۵,۷۵۷ ۱.۴۹ % ۲۳,۵۵۷ ۶.۱۲ % ۳۳۴,۴۹۴ ۸۶.۸۴ % ۰ ۰ % ۲۰,۹۳۳ ۵.۴۳ % ۴۵۸ ۰.۱۲ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۵,۷۷۳ ۱.۵ % ۲۳,۵۵۰ ۶.۱۲ % ۳۳۴,۳۱۱ ۸۶.۸۳ % ۰ ۰ % ۲۰,۸۶۰ ۵.۴۲ % ۵۲۲ ۰.۱۴ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۵,۷۹۷ ۱.۵۱ % ۲۳,۵۳۲ ۶.۱۱ % ۳۳۴,۱۲۴ ۸۶.۸۲ % ۰ ۰ % ۲۰,۸۶۰ ۵.۴۲ % ۵۱۴ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۵,۷۳۳ ۱.۴۹ % ۲۳,۵۲۷ ۶.۱۲ % ۳۳۴,۰۲۴ ۸۶.۸۴ % ۰ ۰ % ۲۰,۶۲۶ ۵.۳۶ % ۷۳۶ ۰.۱۹ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ۵,۷۴۹ ۱.۵ % ۲۳,۵۸۴ ۶.۱۳ % ۳۳۳,۷۷۷ ۸۶.۸۱ % ۰ ۰ % ۲۰,۶۲۶ ۵.۳۶ % ۷۳۳ ۰.۱۹ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۵,۷۴۹ ۱.۵ % ۲۳,۵۷۰ ۶.۱۳ % ۳۳۳,۶۱۲ ۸۶.۸۱ % ۰ ۰ % ۲۰,۶۲۶ ۵.۳۷ % ۷۲۵ ۰.۱۹ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۵,۷۴۹ ۱.۵ % ۲۳,۵۵۹ ۶.۱۳ % ۳۳۳,۴۵۷ ۸۶.۸۱ % ۰ ۰ % ۲۰,۶۲۶ ۵.۳۷ % ۷۱۷ ۰.۱۹ % ۰ ۰ %
۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۵,۷۸۹ ۱.۵۱ % ۲۳,۶۱۰ ۶.۱۵ % ۳۳۳,۱۹۱ ۸۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۲۰,۶۲۶ ۵.۳۷ % ۷۰۹ ۰.۱۸ % ۰ ۰ %