صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۲۱ ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۳۴۰ ۹۷.۵۶ % ۷۳۴ ۲.۴۴ % ۰ ۰ %
۲۲۲۲ ۱۳۹۴/۰۹/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۳۴۰ ۹۷.۶۱ % ۷۱۹ ۲.۳۹ % ۰ ۰ %
۲۲۲۳ ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۳۴۰ ۹۷.۶۶ % ۷۰۳ ۲.۳۴ % ۰ ۰ %
۲۲۲۴ ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۳۴۰ ۹۷.۷۱ % ۶۸۸ ۲.۲۹ % ۰ ۰ %