صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ ۴۱,۷۶۹ ۹.۳۴ % ۶,۷۱۱ ۱.۵۱ % ۳۵۵,۹۰۸ ۷۹.۶۲ % ۰ ۰ % ۳۹,۶۲۹ ۸.۸۷ % ۳,۰۰۱ ۰.۶۷ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۴۱,۷۶۹ ۹.۳۵ % ۶,۷۱۱ ۱.۵ % ۳۵۵,۶۹۷ ۷۹.۶۱ % ۰ ۰ % ۳۹,۵۵۵ ۸.۸۵ % ۳,۰۵۵ ۰.۶۸ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۴۱,۴۹۱ ۹.۲۵ % ۶,۷۰۳ ۱.۴۹ % ۳۵۷,۷۶۳ ۷۹.۷۵ % ۰ ۰ % ۳۹,۳۶۰ ۸.۷۷ % ۳,۳۰۳ ۰.۷۴ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۴۱,۴۳۸ ۹.۱۸ % ۶,۶۹۹ ۱.۴۸ % ۳۵۹,۶۴۲ ۷۹.۶۳ % ۰ ۰ % ۳۹,۰۸۸ ۸.۶۵ % ۴,۷۷۱ ۱.۰۶ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ ۴۱,۸۲۱ ۹.۲۲ % ۶,۷۱۳ ۱.۴۸ % ۳۶۲,۵۴۴ ۷۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۳۹,۱۳۲ ۸.۶۳ % ۳,۲۹۷ ۰.۷۳ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۴۱,۸۲۱ ۹.۲۳ % ۶,۷۱۳ ۱.۴۸ % ۳۶۲,۳۳۰ ۷۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۳۹,۱۳۲ ۸.۶۳ % ۳,۲۷۸ ۰.۷۲ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۴۲,۸۱۴ ۹.۴۵ % ۶,۷۴۳ ۱.۴۹ % ۳۶۳,۱۵۶ ۸۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۳۹,۱۹۲ ۸.۶۵ % ۱,۱۳۱ ۰.۲۵ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ۴۲,۸۱۴ ۹.۴۶ % ۶,۷۴۳ ۱.۴۸ % ۳۶۲,۹۳۳ ۸۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۳۹,۱۸۵ ۸.۶۵ % ۱,۱۱۲ ۰.۲۵ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۴۲,۸۱۴ ۹.۴۶ % ۶,۷۴۳ ۱.۴۹ % ۳۶۲,۷۲۳ ۸۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۳۹,۱۸۵ ۸.۶۶ % ۱,۰۹۲ ۰.۲۴ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۴۳,۴۶۲ ۹.۶۱ % ۶,۷۵۵ ۱.۴۹ % ۳۶۱,۸۴۰ ۸۰ % ۰ ۰ % ۳۹,۱۸۵ ۸.۶۶ % ۱,۰۷۳ ۰.۲۴ % ۰ ۰ %