صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ (۰.۰۲) (۲.۶۶) (۵.۷۲) (۹۹.۹۹)
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۵ ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۳ ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۱ ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ (۰.۰۶) ۰.۲۱ (۱۸.۲۲) ۱۱۸.۲۱
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۰.۱۱) (۳.۴۱) (۳۲) (۱۰۰)
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۰.۱۲) (۱.۹۴) (۳۶.۲۵) (۹۹.۹۲)
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰.۱۲ ۱.۲۸ ۵۷.۱۷ ۱۰,۳۷۸.۱۱
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۰.۳ ۲.۸۸ ۱۹۹.۰۴ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۴ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۴ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۰.۰۶ (۰.۴۵) ۲۴.۱۹ (۸۰.۸۵)
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۰.۰۴) (۲.۰۱) (۱۲.۳۴) (۹۹.۹۴)
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰.۰۷ ۰.۲۲ ۳۱.۴۴ ۱۲۲.۲۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۰.۱۶) (۲.۱۷) (۴۳.۵۹) (۹۹.۹۷)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۱۷ ۰.۳۶ ۸۷.۳۸ ۲۷۷.۳۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۷ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۲ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۰.۰۶ ۰.۰۱ ۲۳.۱۵ ۲.۱۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۰.۱۱ ۰.۴۳ ۴۹.۹۸ ۳۷۶.۶۵