صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ (۰.۱۵) ۰.۶۱ (۴۱.۵۲) ۸۳۶.۸
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۰.۲۹ ۴.۸۹ ۱۸۹.۰۸ ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ (۰.۰۴) ۲.۱ (۱۳.۷) ۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ (۰.۲) ۰.۵۲ (۵۱.۱۱) ۵۷۵.۸
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۵۲ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۶۹ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۰.۱۷ ۴.۲۷ ۸۸.۲۵ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۰.۵۱ ۴.۳۸ ۵۲۹.۸۴ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ (۰.۱۲) (۰.۶۷) (۳۴.۶۹) (۹۱.۴۷)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۰.۰۷ ۱.۷۵ ۲۸.۷۸ ۵۶,۳۳۷.۱۸
۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۰.۳۷ ۳.۳ ۲۸۱.۴۲ ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۰۱ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۰۹ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۰.۱۷ ۲.۰۴ ۸۳.۲۷ ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۰.۱۳ ۳.۶۹ ۵۸.۹۶ ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۰.۲ ۳.۱۳ ۱۰۶.۷۵ ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ (۰.۰۵) ۲.۳۸ (۱۵.۵۹) ۵۳۰,۵۸۶.۹۸
۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۰.۲ ۳.۳۳ ۱۰۵.۰۶ ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱
۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۲۹ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۳۲ ۰