صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰.۱۳ ۲.۹۳ ۶۱.۵۸ ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۰.۲۳ ۰.۹۷ ۱۳۰.۵۵ ۳,۲۷۰.۴۱
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۰.۲۵ ۳.۵۴ ۱۵۰.۸۹ ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۰.۰۵ ۰.۶۵ ۱۹.۷۷ ۹۶۵.۸۷
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۳۱ ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۴ ۰
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۰.۱۴ ۱.۴۱ ۶۷.۵۴ ۱۶,۲۰۵.۳
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ (۰.۰۳) (۰.۹۸) (۱۰.۳۱) (۹۷.۲۹)
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۰.۱۳ ۰.۸۶ ۶۲.۸۵ ۲,۱۷۲.۴۸
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۰.۲ ۲.۳۳ ۱۰۷.۸۳ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ (۰.۰۵) ۰.۶۳ (۱۶.۷۸) ۹۰۲.۸
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۷.۸۹ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۸۴ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۰.۲۴ ۲.۶۷ ۱۴۳.۸۱ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۷.۹ ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ (۰.۰۱) (۱.۶۴) (۵.۲۲) (۹۹.۷۶)
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰.۰۳ ۰.۳۹ ۱۱.۱۳ ۳۱۷.۳۹
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۰.۱۱ ۱.۵۶ ۴۷.۹۶ ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۴۷ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۱۲ ۰