صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۲۲ ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۲۸ ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۰.۱۴ ۱.۹۱ ۶۶.۹۷ ۱۰۱,۳۳۱.۸۸
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ (۰.۰۴) (۰.۸۸) (۱۴.۰۴) (۹۵.۹۷)
۵ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (۰.۰۱) (۳.۴۶) (۴.۶۷) (۱۰۰)
۶ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ (۰.۱۵) (۲.۷۸) (۴۲.۸۹) (۱۰۰)
۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ (۰.۰۷) (۰.۲۷) (۲۳.۵۶) (۶۲.۶۶)
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۸۳ ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۸۳ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۰.۰۷ ۲.۳۷ ۲۹.۹۲ ۵۲۲,۴۹۷.۲
۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۰.۳۵ ۳.۵۵ ۲۶۳.۷۴ ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶
۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۰.۱۶ ۱.۸۶ ۷۸.۷۳ ۸۴,۱۴۵.۵۹
۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۰.۰۴ (۰.۳۵) ۱۷.۱۷ (۷۲.۳۲)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ (۰.۰۳) ۱.۷۷ (۹.۳۲) ۵۹,۳۱۸.۲۸
۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۵۱ ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۶۳ ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۰.۰۲ (۰.۸۷) ۶.۹۸ (۹۵.۹۵)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۰.۰۴ (۲.۳۱) ۱۶.۸۲ (۹۹.۹۸)
۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۰ (۲.۴۷) (۱.۳۸) (۹۹.۹۹)
۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۰.۱ ۰.۳۵ ۴۱.۶۷ ۲۶۳.۵۹