صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۰.۲۴ ۲.۶۷ ۱۴۳.۸۱ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۱۸۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۷.۹ ۰
۱۸۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ (۰.۰۱) (۱.۶۴) (۵.۲۲) (۹۹.۷۶)
۱۸۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰.۰۳ ۰.۳۹ ۱۱.۱۳ ۳۱۷.۳۹
۱۸۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۰.۱۱ ۱.۵۶ ۴۷.۹۶ ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۸۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۴۷ ۰
۱۸۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۱۲ ۰
۱۸۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۰.۲۳ ۱.۲۹ ۱۳۱.۴۷ ۱۰,۸۰۵.۹۲
۱۸۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۰.۰۳ ۰.۳ ۹.۶۲ ۱۹۸.۶۶
۱۹۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۰.۱۲ ۲.۴۹ ۵۷.۵۲ ۷۹۳,۲۰۷.۵۸
۱۹۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۰.۱۵ ۰.۴۸ ۷۰.۲۷ ۴۶۷.۵۷
۱۹۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ (۰.۰۲) (۰.۲۲) (۵.۷۶) (۵۵.۸)
۱۹۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۲۲ ۰
۱۹۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۷ ۰
۱۹۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۱۹ ۰
۱۹۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۰.۱۹ ۱.۵۴ ۱۰۱.۵۱ ۲۶,۲۰۰.۴
۱۹۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۰.۱۲ ۰.۵۶ ۵۵.۰۵ ۶۷۶.۵۳
۱۹۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۰.۱۲ ۰.۳۱ ۵۶.۰۴ ۲۱۴.۳۶
۱۹۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۰.۲۲ ۱.۴۱ ۱۲۱.۷۹ ۱۶,۳۶۵.۲۴
۲۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۲۹ ۰