صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ (۰.۳۵) (۲.۷) (۷۲.۲۳) (۱۰۰)
۲۰۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۷۳ ۰
۲۰۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ (۰.۰۵) (۱.۰۸) (۱۶.۵۲) (۹۸.۰۸)
۲۰۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۹ ۰
۲۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۹ ۰
۲۰۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۰.۳۲ ۲.۰۱ ۲۱۷.۰۹ ۱۴۱,۸۳۶.۱۷
۲۰۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۰.۲۸ ۲.۸۲ ۱۷۵.۲۳ ۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹
۲۰۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۰.۲۲ ۲.۶۷ ۱۲۳.۰۹ ۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱
۲۰۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۰.۱۳ ۱.۹۳ ۶۱.۰۷ ۱۰۸,۶۴۵.۲۱
۲۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ (۰.۲۶) (۳.۴۵) (۶۱.۳۱) (۱۰۰)
۲۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۸ ۰
۲۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۰.۰۷ ۰ ۳۱.۰۲ ۰
۲۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۰.۰۷ ۱.۰۳ ۲۷.۲۶ ۴,۱۰۳.۵۳
۲۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰.۱۳ ۲.۹۳ ۶۱.۵۸ ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷
۲۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۰.۲۳ ۰.۹۷ ۱۳۰.۵۵ ۳,۲۷۰.۴۱
۲۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۰.۲۵ ۳.۵۴ ۱۵۰.۸۹ ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳
۲۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۰.۰۵ ۰.۶۵ ۱۹.۷۷ ۹۶۵.۸۷
۲۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۳۱ ۰
۲۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۴ ۰
۲۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۰.۱۴ ۱.۴۱ ۶۷.۵۴ ۱۶,۲۰۵.۳