صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۳ ۰
۲۲۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۴ ۰
۲۲۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۵ ۰
۲۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۰.۴۶ ۲.۰۸ ۴۲۷.۴۴ ۱۸۶,۴۵۶.۵
۲۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۰.۲۲ (۰.۷۲) ۱۲۴ (۹۲.۹)
۲۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۰.۴۴ ۲.۳۶ ۳۸۷.۸۸ ۵۰۰,۵۱۹.۵۷
۲۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۰.۱۱ (۱.۶۶) ۴۹.۱۸ (۹۹.۷۸)
۲۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (۰.۲۲) (۳.۳۶) (۵۵.۳۶) (۱۰۰)
۲۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۹۵ ۰
۲۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۹۵ ۰
۲۳۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۰.۱۱ ۰.۰۷ ۵۰.۰۱ ۲۹.۱۵
۲۳۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ (۰.۰۱) (۲.۷۲) (۴.۰۸) (۱۰۰)
۲۳۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ (۰.۳۵) (۲.۷) (۷۲.۲۳) (۱۰۰)
۲۳۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۷۳ ۰
۲۳۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ (۰.۰۵) (۱.۰۸) (۱۶.۵۲) (۹۸.۰۸)
۲۳۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۹ ۰
۲۳۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۹ ۰
۲۳۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۰.۳۲ ۲.۰۱ ۲۱۷.۰۹ ۱۴۱,۸۳۶.۱۷
۲۳۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۰.۲۸ ۲.۸۲ ۱۷۵.۲۳ ۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹
۲۴۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۰.۲۲ ۲.۶۷ ۱۲۳.۰۹ ۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱