صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۱۹ ۰
۲۴۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۰.۱۹ ۱.۵۴ ۱۰۱.۵۱ ۲۶,۲۰۰.۴
۲۴۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۰.۱۲ ۰.۵۶ ۵۵.۰۵ ۶۷۶.۵۳
۲۴۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۰.۱۲ ۰.۳۱ ۵۶.۰۴ ۲۱۴.۳۶
۲۴۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۰.۲۲ ۱.۴۱ ۱۲۱.۷۹ ۱۶,۳۶۵.۲۴
۲۴۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۲۹ ۰
۲۴۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۳ ۰
۲۴۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۰.۲۳ ۱.۲۸ ۱۳۲.۹۸ ۱۰,۳۳۱.۲۸
۲۴۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۰.۰۵ (۰.۹۳) ۱۸.۲۴ (۹۶.۶۶)
۲۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۰.۳۱ (۰.۲۲) ۲۰۸.۵۱ (۵۴.۵۷)
۲۵۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۰۶ ۰.۱۸ ۲۶.۴۵ ۹۱.۷۹
۲۵۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۰.۱ ۲.۶۳ ۴۶.۳۷ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۲۵۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۷۹ ۰
۲۵۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۸ ۰
۲۵۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰.۱۷ ۰.۸۹ ۸۷.۴۹ ۲,۴۵۹.۳۹
۲۵۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰.۲۴ ۰.۹۹ ۱۴۰.۳۵ ۳,۵۲۱.۰۲
۲۵۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۰.۳۴ ۴.۳۶ ۲۴۶.۴۲ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۲۵۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۰.۴۱ ۴.۴ ۳۴۶.۴۲ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۲۵۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰.۳ ۱.۷ ۱۹۹.۷۱ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۲۶۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۷۲ ۰