صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۶۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ (۰.۰۱) (۱.۶۴) (۵.۲۲) (۹۹.۷۶)
۲۶۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰.۰۳ ۰.۳۹ ۱۱.۱۳ ۳۱۷.۳۹
۲۶۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۰.۱۱ ۱.۵۶ ۴۷.۹۶ ۲۸,۱۵۳.۸۱
۲۶۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۴۷ ۰
۲۶۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۱۲ ۰
۲۶۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۰.۲۳ ۱.۲۹ ۱۳۱.۴۷ ۱۰,۸۰۵.۹۲
۲۶۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۰.۰۳ ۰.۳ ۹.۶۲ ۱۹۸.۶۶
۲۶۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۰.۱۲ ۲.۴۹ ۵۷.۵۲ ۷۹۳,۲۰۷.۵۸
۲۶۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۰.۱۵ ۰.۴۸ ۷۰.۲۷ ۴۶۷.۵۷
۲۷۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ (۰.۰۲) (۰.۲۲) (۵.۷۶) (۵۵.۸)
۲۷۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۲۲ ۰
۲۷۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۷ ۰
۲۷۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۱۹ ۰
۲۷۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۰.۱۹ ۱.۵۴ ۱۰۱.۵۱ ۲۶,۲۰۰.۴
۲۷۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۰.۱۲ ۰.۵۶ ۵۵.۰۵ ۶۷۶.۵۳
۲۷۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۰.۱۲ ۰.۳۱ ۵۶.۰۴ ۲۱۴.۳۶
۲۷۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۰.۲۲ ۱.۴۱ ۱۲۱.۷۹ ۱۶,۳۶۵.۲۴
۲۷۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۲۹ ۰
۲۷۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۳ ۰
۲۸۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۰.۲۳ ۱.۲۸ ۱۳۲.۹۸ ۱۰,۳۳۱.۲۸