صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۰۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ (۰.۰۲) ۱.۸۸ (۶.۶۱) ۸۹,۴۶۳.۱۹
۳۰۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۰.۱۷ ۰.۳۹ ۸۷.۵۷ ۳۱۴.۱۱
۳۰۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۰.۱۲ ۱.۵۷ ۵۵.۳۱ ۲۹,۷۴۷.۸۸
۳۰۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۰.۰۶ ۰.۵۷ ۲۵.۹۴ ۶۹۷.۸۷
۳۰۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۰.۲۱ ۱.۸۱ ۱۱۶.۸۷ ۷۰,۲۰۴.۱۴
۳۰۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۸۷ ۰
۳۰۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۷ ۰
۳۰۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۰.۲ (۰.۳۲) ۱۰۷.۷۲ (۶۹.۳۳)
۳۰۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۰.۲ ۰.۸۱ ۱۰۸.۱۷ ۱,۷۶۷.۹۸
۳۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ (۰.۰۳) ۰.۷۴ (۱۰.۶۷) ۱,۳۸۱.۶۹
۳۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۰.۱۸ ۰.۷۷ ۹۴.۳ ۱,۵۴۱.۶۸
۳۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۰.۰۴ ۱.۰۵ ۱۳.۸۶ ۴,۴۰۶.۷۳
۳۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۶ ۰
۳۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۴۵ ۰
۳۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۰.۰۵ ۱ ۱۸.۰۷ ۳,۶۱۲.۶۶
۳۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۰.۱۴ ۰.۶۹ ۶۷.۲۳ ۱,۱۳۸.۵۲
۳۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ (۰.۰۴) ۰.۱۱ (۱۳.۴۳) ۴۸.۴
۳۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۰.۱۳ ۰.۲۴ ۵۷.۹۱ ۱۳۹.۷۳
۳۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۰.۱۳ ۱.۱۵ ۵۹.۷۸ ۶,۴۰۹.۶۱
۳۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۱۶ ۰