صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۰.۰۴ ۰.۶۲ ۱۷.۶۸ ۸۶۲.۲۹
۲۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۸۷ ۰
۲۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۹ ۰
۲۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۰.۰۱ (۳.۱۴) ۴.۵۳ (۱۰۰)
۲۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۰.۰۲ (۲.۵) ۶.۶۴ (۹۹.۹۹)
۲۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ (۰.۰۱) ۰.۵۳ (۳.۲۸) ۵۹۷.۳۲
۲۷ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۹۵ ۰
۲۸ ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۹۶ ۰
۲۹ ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۹۴ ۰
۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۱۴ ۰
۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۰.۲۸ ۴.۱۷ ۱۸۱.۴۹ ۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶
۳۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۰.۱۳ ۲.۵۸ ۵۹.۳۳ ۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷
۳۳ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ (۰.۱۴) (۳.۲۳) (۳۹.۸۲) (۱۰۰)
۳۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۰.۰۳ (۳.۷۷) ۱۱.۹۶ (۱۰۰)
۳۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ (۰.۰۱) (۱.۷۱) (۳.۳۷) (۹۹.۸۱)
۳۶ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۴۱ ۰
۳۷ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۵ ۰
۳۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۰.۱۱ (۳.۷۳) ۴۷.۳۳ (۱۰۰)
۳۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۰.۰۶ ۰.۵۳ ۲۲.۳۱ ۵۹۳.۳۱
۴۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۰.۱۹ ۰.۱۲ ۹۸.۶۵ ۵۳.۲۴