صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۰.۱۷ ۴.۲۷ ۸۸.۲۵ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۴۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۰.۵۱ ۴.۳۸ ۵۲۹.۸۴ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۴۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ (۰.۱۲) (۰.۶۷) (۳۴.۶۹) (۹۱.۴۷)
۴۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۰.۰۷ ۱.۷۵ ۲۸.۷۸ ۵۶,۳۳۷.۱۸
۴۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۰.۳۷ ۳.۳ ۲۸۱.۴۲ ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۴۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۰۱ ۰
۴۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۰۹ ۰
۴۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۰.۱۷ ۲.۰۴ ۸۳.۲۷ ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۴۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۰.۱۳ ۳.۶۹ ۵۸.۹۶ ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۵۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۰.۲ ۳.۱۳ ۱۰۶.۷۵ ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۵۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ (۰.۰۵) ۲.۳۸ (۱۵.۵۹) ۵۳۰,۵۸۶.۹۸
۵۲ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۰.۲ ۳.۳۳ ۱۰۵.۰۶ ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱
۵۳ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۲۹ ۰
۵۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۳۲ ۰
۵۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۵۴ ۰
۵۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۰.۳۹ ۲.۴۶ ۳۰۷.۷۶ ۷۱۸,۰۱۳.۹۵
۵۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۰.۳۵ ۱.۲۴ ۲۶۴.۱۹ ۹,۰۱۰.۳۲
۵۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۰.۱۲ (۰.۳۸) ۵۷.۷ (۷۴.۷۷)
۵۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۰.۳۷ ۳.۱۴ ۲۷۸.۶۷ ۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱
۶۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۵۴ ۰