صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ (۰.۱۵) ۰.۶۱ (۴۱.۵۲) ۸۳۶.۸
۸۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۰.۲۹ ۴.۸۹ ۱۸۹.۰۸ ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷
۸۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ (۰.۰۴) ۲.۱ (۱۳.۷) ۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۸۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ (۰.۲) ۰.۵۲ (۵۱.۱۱) ۵۷۵.۸
۸۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۵۲ ۰
۸۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۶۹ ۰
۸۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۰.۱۷ ۴.۲۷ ۸۸.۲۵ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۸۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۰.۵۱ ۴.۳۸ ۵۲۹.۸۴ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۸۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ (۰.۱۲) (۰.۶۷) (۳۴.۶۹) (۹۱.۴۷)
۹۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۰.۰۷ ۱.۷۵ ۲۸.۷۸ ۵۶,۳۳۷.۱۸
۹۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۰.۳۷ ۳.۳ ۲۸۱.۴۲ ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۹۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۰۱ ۰
۹۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۰۹ ۰
۹۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۰.۱۷ ۲.۰۴ ۸۳.۲۷ ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۹۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۰.۱۳ ۳.۶۹ ۵۸.۹۶ ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۹۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۰.۲ ۳.۱۳ ۱۰۶.۷۵ ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۹۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ (۰.۰۵) ۲.۳۸ (۱۵.۵۹) ۵۳۰,۵۸۶.۹۸
۹۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۰.۲ ۳.۳۳ ۱۰۵.۰۶ ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱
۹۹ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۲۹ ۰
۱۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۳۲ ۰