صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۰.۷۸ ۴.۴۸ ۱,۵۸۳.۶۵ ۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷
۱۰۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۰۹ ۰
۱۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۸ ۰
۱۰۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۰.۱۸ ۳.۸ ۹۴.۴۷ ۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲
۱۰۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۰.۲۶ ۳.۱ ۱۶۰.۳۶ ۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴
۱۰۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۰.۲۷ ۲.۸۴ ۱۶۶.۵۸ ۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱
۱۰۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۰.۱۹ ۳.۷ ۱۰۳.۳۲ ۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹
۱۰۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۰.۴۹ ۳.۷ ۴۹۰.۸۱ ۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸
۱۰۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۷ ۰
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۳ ۰
۱۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۰.۴۶ ۲.۱۸ ۴۲۷.۷۲ ۲۵۷,۵۵۵.۱۸
۱۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۰.۰۹ ۲.۴۲ ۴۱.۲۲ ۶۱۲,۵۱۰.۷
۱۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۰.۲۵ ۲.۷۵ ۱۵۱.۷ ۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶
۱۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۰.۰۶ ۳.۱۶ ۲۳.۴۸ ۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷
۱۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۰.۶۳ ۳.۵۸ ۸۷۷.۴۷ ۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱
۱۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۲۸ ۰
۱۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۲۳ ۰
۱۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۰.۳۵ ۳.۰۹ ۲۶۰.۶ ۶,۷۳۸,۲۶۰.۵
۱۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ (۰.۰۹) ۰.۳ (۲۹.۰۸) ۱۹۶.۲۸
۱۲۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۰.۰۱ ۰.۲ ۵.۱ ۱۰۹.۹۴