صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ (۰.۱۲) (۰.۶۷) (۳۴.۶۹) (۹۱.۴۷)
۱۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۰.۰۷ ۱.۷۵ ۲۸.۷۸ ۵۶,۳۳۷.۱۸
۱۲۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۰.۳۷ ۳.۳ ۲۸۱.۴۲ ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۱۲۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۰۱ ۰
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۰۹ ۰
۱۲۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۰.۱۷ ۲.۰۴ ۸۳.۲۷ ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۱۲۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۰.۱۳ ۳.۶۹ ۵۸.۹۶ ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۱۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۰.۲ ۳.۱۳ ۱۰۶.۷۵ ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۱۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ (۰.۰۵) ۲.۳۸ (۱۵.۵۹) ۵۳۰,۵۸۶.۹۸
۱۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۰.۲ ۳.۳۳ ۱۰۵.۰۶ ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱
۱۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۲۹ ۰
۱۳۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۳۲ ۰
۱۳۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۵۴ ۰
۱۳۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۰.۳۹ ۲.۴۶ ۳۰۷.۷۶ ۷۱۸,۰۱۳.۹۵
۱۳۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۰.۳۵ ۱.۲۴ ۲۶۴.۱۹ ۹,۰۱۰.۳۲
۱۳۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۰.۱۲ (۰.۳۸) ۵۷.۷ (۷۴.۷۷)
۱۳۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۰.۳۷ ۳.۱۴ ۲۷۸.۶۷ ۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱
۱۳۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۵۴ ۰
۱۳۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۵۵ ۰
۱۴۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۰.۳۵ ۳.۱۸ ۲۵۸.۸۷ ۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲