صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۶۱ ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ ۰.۱۸ ۱.۱۷ ۹۶.۲ ۶,۷۵۶.۳۹
۱۶۶۲ ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ ۰.۹ ۰.۶ ۲,۵۵۳.۶۷ ۷۷۸.۶۷
۱۶۶۳ ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۰۱ ۰
۱۶۶۴ ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۹ ۰
۱۶۶۵ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ ۰.۹۶ ۰.۶۷ ۳,۲۱۳.۴۵ ۱,۰۵۳.۱۲
۱۶۶۶ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ ۱.۵۱ ۱.۵۳ ۲۳,۸۳۴.۰۹ ۲۵,۷۴۶.۴۶
۱۶۶۷ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ (۱.۰۱) (۰.۴۷) (۹۷.۵۶) (۸۱.۷۹)
۱۶۶۸ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ (۰.۸) ۰.۸۷ (۹۴.۶۴) ۲,۲۴۵.۶۱
۱۶۶۹ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ ۱.۱۳ ۲.۱۲ ۵,۹۵۱.۶۸ ۲۰۸,۵۶۰.۵۸
۱۶۷۰ ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۵۹ ۰
۱۶۷۱ ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۵۶ ۰
۱۶۷۲ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ (۰.۴۹) ۱.۰۸ (۸۳.۴۲) ۴,۸۵۸.۶
۱۶۷۳ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ (۰.۲۲) ۰.۰۸ (۵۴.۸۱) ۳۵.۶۷
۱۶۷۴ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ (۰.۱۸) ۰.۵۲ (۴۷.۳۳) ۵۷۵.۲۸
۱۶۷۵ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ ۰.۱۷ (۰.۳۱) ۸۶ (۶۷.۷۶)
۱۶۷۶ ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۱۵.۷۸ ۱۳.۸۱
۱۶۷۷ ۱۳۹۴/۱۰/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۷۸ ۰
۱۶۷۸ ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۷۵ ۰
۱۶۷۹ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ ۰.۰۴ ۰.۹۳ ۱۵.۷۲ ۲,۸۲۹.۸۸
۱۶۸۰ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ ۰.۰۴ ۰.۵۳ ۱۵.۷۲ ۵۹۱.۱۲