صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۰.۲۸ ۲.۸۲ ۱۷۵.۲۳ ۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹
۱۶۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۰.۲۲ ۲.۶۷ ۱۲۳.۰۹ ۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱
۱۶۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۰.۱۳ ۱.۹۳ ۶۱.۰۷ ۱۰۸,۶۴۵.۲۱
۱۶۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ (۰.۲۶) (۳.۴۵) (۶۱.۳۱) (۱۰۰)
۱۶۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۸ ۰
۱۶۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۰.۰۷ ۰ ۳۱.۰۲ ۰
۱۶۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۰.۰۷ ۱.۰۳ ۲۷.۲۶ ۴,۱۰۳.۵۳
۱۶۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰.۱۳ ۲.۹۳ ۶۱.۵۸ ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷
۱۶۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۰.۲۳ ۰.۹۷ ۱۳۰.۵۵ ۳,۲۷۰.۴۱
۱۷۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۰.۲۵ ۳.۵۴ ۱۵۰.۸۹ ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳
۱۷۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۰.۰۵ ۰.۶۵ ۱۹.۷۷ ۹۶۵.۸۷
۱۷۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۳۱ ۰
۱۷۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۴ ۰
۱۷۴ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۰.۱۴ ۱.۴۱ ۶۷.۵۴ ۱۶,۲۰۵.۳
۱۷۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ (۰.۰۳) (۰.۹۸) (۱۰.۳۱) (۹۷.۲۹)
۱۷۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۰.۱۳ ۰.۸۶ ۶۲.۸۵ ۲,۱۷۲.۴۸
۱۷۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۰.۲ ۲.۳۳ ۱۰۷.۸۳ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۱۷۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ (۰.۰۵) ۰.۶۳ (۱۶.۷۸) ۹۰۲.۸
۱۷۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۷.۸۹ ۰
۱۸۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۸۴ ۰