صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ %۰.۰۵۳ (۰.۴۹۲)%
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ %۰.۳۷۴ (۲.۱۸۸)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ %۱.۶۰۶ (۲.۶۹۲)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ %۴.۷۴ %۱۲.۶۰۸
۶ ماه ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ %۹.۳۸ %۱۳.۲۹
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ %۲۰.۴۲۳ %۳۱.۷۴۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ %۱۵۳.۷۶ %۲۳۷۷.۳۹۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۴.۵۳ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۵.۶۶)% (۹.۵۵)%