صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ %۰.۱۵۹ %۱.۵۸
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ %۰.۴۹۵ %۴.۱۴۴
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ %۱.۸۰۱ %۷.۳۰۱
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ %۵.۹۷۹ %۱۰.۴۱۱
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ %۱۲.۹۸۴ %۴۲.۲۸
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ %۲۸.۴۶ %۹۶.۳۴۷
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ %۴۴.۰۶۵ %۴۲۷.۱۷۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۱۵۹۶ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۴.۶۲)% (۹۷.۴۶)%