صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ %۰.۰۳۴
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ (۰.۰۷۳)% (۵.۴۳۷)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ %۱.۱۰۳ (۶.۲۴۵)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ %۵.۰۹۱ %۹.۹۰۱
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ %۱۸.۱۰۹ %۱۹۵.۳۲۷
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ %۳۶.۴۹۶ %۴۱۲.۵۳۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ %۸۸.۵۶۲ %۲۴۹۲.۹۵۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۵۹۶ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۴.۶۲)% (۹۹.۷۸)%