صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ گزارش ماهانه افشای پرتفوی منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹ صندوق با درآمد ثابت نوین نگر آسیا دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ صورت های مالی دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ گزارش ماهانه افشای پرتفوی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ صندوق با درآمد ثابت نوین نگر آسیا دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ گزارش ماهانه افشای پرتفوی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ صندوق با درآمد ثابت نوین نگر آسیا دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ گزارش ماهانه افشای پرتفوی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ صندوق با درآمد ثابت نوین نگر آسیا دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد سال منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ گزارش ماهانه افشای پرتفوی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ صندوق با درآمد ثابت نوین نگر آسیا دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ گزارش ماهانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوین نگر آسیا- افشای پورتفوی -اردیبهشت ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ گزارش ماهانه افشای پرتفوی منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ صندوق با درآمد ثابت نوین نگر آسیا دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوین نگر آسیا دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ گزارش ماهانه صندوق نوین نگر آسیا - افشای پرتفوی اسفند ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ گزارش ماهانه صندوق سرمایه گذاری نوین نگر آسیا- افشای پرتفوی بهمن ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ صورتهای مالی و گزارش حسابرس دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ گزارش ماهانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا- افشای پورتفوی - دی ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ صندوق با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ گزارش ماهانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوین نگر آسیا- افشای پورتفوی -آذر ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ گزارش ماهانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوین نگر آسیا- افشای پورتفوی - آبان ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ گزارش ماهانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا- افشای پورتفوی - مهر۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ صورت های مالی و گزارش عملکرد دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ صندوق با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ گزارش ماهانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا- افشای پورتفوی - شهریور ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ صورتهای مالی و گزارش عملکر صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)(اصلاحی) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ صورتهای مالی و گزارش عملکر صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ (حسابرسی شده)(اصلاحی) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ گزارش ماهانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا- افشای پورتفوی - مرداد ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ گزارش ماهانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا- افشای پورتفوی - تیر ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ صورت های مالی و گزارش عملکرد دوره مالی سالانه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ صندوق با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ گزارش ماهانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا- افشای پورتفوی - خرداد ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ گزارش ماهانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوین نگر آسیا- افشای پورتفوی - اردیبهشت ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ گزارش ماهانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوین نگر آسیا- افشای پورتفوی -فروردین ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ گزارش ماهانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوین نگر آسیا- افشای پورتفوی -اسفند ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ گزارش ماهانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوین نگر آسیا- افشای پورتفوی -بهمن ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ گزارش ماهانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوین نگر آسیا- افشای پورتفوی -دی ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوین نگر آسیا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ گزارش ماهانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوین نگر آسیا- افشای پورتفوی - آذر ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ گزارش ماهانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوین نگر آسیا- افشای پورتفوی - آبان ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ گزارش ماهانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوین نگر آسیا - افشای پورتفوی -مهر ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ صورتهای مالی و گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوین نگر آسیا دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ گزارش ماهانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوین نگر آسیا - افشای پورتفوی -شهریور ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ گزارش ماهانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوین نگر آسیا- افشای پورتفوی -مرداد ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا برای سال مالی منتهی به ۳۱خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا برای سال مالی منتهی به ۳۱خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ گزارش ماهانه صندوق سرمایه گذاری نوین نگر آسیا - تیرماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوین نگر آسیا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوین نگر آسیا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ گزارش عملکرد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶( حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ صورتهای مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ صورتهای مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا مورخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ نامه ارسال صورتهای مالی حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ صورتهای مال سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ گزارش عملکرد دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ صورتهای مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دانلود
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ صورتهای مالی دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ گزارش عملکرد دوره مالی ۶ماه و ۵ روزه منتهی به ۳۱خردادماه ۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ صورتهای مالی دوره مالی ۶ماه و ۵ روزه منتهی به ۳۱خردادماه ۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ گزارش عملکرد دوره مالی ۶ماه و ۵ روزه منتهی به ۳۱خردادماه ۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ صورتهای مالی دوره مالی ۶ماه و ۵ روزه منتهی به ۳۱خردادماه ۱۳۹۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ گزارش عملکرد دوره مالی ۳ ماه و ۵ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ صورتهای مالی دوره مالی ۳ ماه و ۵ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ گزارش عملکرد دوره مالی ۵ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ صورتهای مالی دوره مالی ۵ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ گزارش عملکرد دوره مالی ۵ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ صورتهای مالی دوره مالی ۵ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴ دانلود