صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/03/05 1398/03/05 گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نوین نگر آسیا- افشاي پورتفوي - ارديبهشت 1398 دانلود
1398/02/10 1398/02/10 گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نوین نگر آسیا- افشاي پورتفوي -فروردین 1398 دانلود
1398/02/07 1398/02/07 صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1397/12/29 دانلود
1398/02/07 1398/02/07 صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1397/12/29 دانلود
1398/01/10 1398/01/10 گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نوین نگر آسیا- افشاي پورتفوي -اسفند 1397 دانلود
1397/12/15 1397/12/15 صورت هاي مالي دوره مالي شش ماهه منتهي به 30 آذر1397 صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت مشترک نوين نگر آسيا (حسابرسي شده) دانلود
1397/12/08 1397/12/08 گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نوین نگر آسیا- افشاي پورتفوي -بهمن 1397 دانلود
1397/11/10 1397/11/10 گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نوین نگر آسیا- افشاي پورتفوي -دی 1397 دانلود
1397/10/26 1397/10/26 صورتهاي مالي و گزارش عملکرد دوره مالي شش ماهه منتهي به 30 آذر 1397 صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نوين نگر آسيا (حسابرسی نشده) دانلود
1397/10/01 1397/10/01 گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نوین نگر آسیا- افشاي پورتفوي - آذر 1397 دانلود
1397/09/06 1397/09/06 گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نوین نگر آسیا- افشاي پورتفوي - آبان 1397 دانلود
1397/08/05 1397/08/05 گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نوین نگر آسیا - افشاي پورتفوي -مهر 1397 دانلود
1397/07/28 1397/07/28 صورتهاي مالي و گزارش عملکرد دوره مالي سه ماهه منتهي به 31 شهريور 1397 صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نوين نگر آسيا دانلود
1397/07/08 1397/07/08 گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نوین نگر آسیا - افشاي پورتفوي -شهريور 1397 دانلود
1397/06/11 1397/06/11 گزارش ماهانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوین نگر آسیا- افشای پورتفوی -مرداد 1397 دانلود
1397/05/23 1397/05/23 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا برای سال مالی منتهی به 31خرداد ماه 1397 دانلود
1397/05/23 1397/05/23 صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا برای سال مالی منتهی به 31خرداد ماه 1397 دانلود
1397/05/02 1397/05/02 گزارش ماهانه صندوق سرمایه گذاری نوین نگر آسیا - تیرماه 1397 دانلود
1397/04/31 1397/04/31 گزارش عملکرد سال مالي منتهي به 31 خردادماه 1397 صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نوين نگر آسيا (حسابرسی نشده) دانلود
1397/04/31 1397/04/31 صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 31 خردادماه 1397 صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نوين نگر آسيا (حسابرسی نشده) دانلود
1397/02/09 1397/02/09 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 29 اسفند 1396 دانلود
1397/02/09 1397/02/09 صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 29 اسفند 1396 دانلود
1396/11/16 1396/11/16 گزارش عملکرد دوره مالی 6 ماهه منتهی به 30 آذر 1396( حسابرسی شده) دانلود
1396/11/16 1396/11/16 صورتهای مالی دوره مالی 6 ماهه منتهی به 30 آذر 1396(حسابرسی شده) دانلود
1396/10/27 1396/10/27 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 30 آذر 1396 دانلود
1396/10/27 1396/10/27 صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 30 آذر 1396 دانلود
1396/07/30 1396/07/30 گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به 31 شهریورماه 1396 دانلود
1396/07/30 1396/07/30 صورتهای مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به 31 شهریورماه 1396 دانلود
1396/05/31 1396/05/31 اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا مورخ 31 مرداد 1396 دانلود
1396/05/18 1396/05/18 نامه ارسال صورتهای مالی حسابرسی شده دانلود
1396/05/18 1396/05/18 گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 31 خرداد ماه 1396صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا (حسابرسی شده) دانلود
1396/05/18 1396/05/18 صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31 خرداد ماه 1396صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا (حسابرسی شده) دانلود
1396/05/01 1396/05/01 گزارش عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ 31 خردادماه 1396 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دانلود
1396/05/01 1396/05/01 صورتهای مال سال مالی منتهی به تاریخ 31 خردادماه 1396 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دانلود
1396/02/04 1396/02/04 گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 30 اسفند 1395 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دانلود
1396/02/04 1396/02/04 صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به 30 اسفند 1395 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دانلود
1395/12/07 1395/12/07 گزارش عملکرد دوره مالی 6 ماهه منتهی به 30 آذر 1395 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا (حسابرسی شده) دانلود
1395/12/07 1395/12/07 صورتهای مالی دوره مالی 6 ماهه منتهی به 30 آذر 1395 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا (حسابرسی شده) دانلود
1395/10/29 1395/10/29 گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به 30 آذرماه 1395 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دانلود
1395/10/29 1395/10/29 صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 30 آذرماه 1395 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دانلود
1395/07/24 1395/07/24 گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 31 شهریور 1395 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دانلود
1395/07/24 1395/07/24 صورتهای مالی دوره سه ماهه منتهی به 31 شهریور 1395 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دانلود
1395/05/31 1395/05/31 گزارش عملکرد دوره مالی 6ماه و 5 روزه منتهی به 31خردادماه 1395 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا (حسابرسی شده) دانلود
1395/05/31 1395/05/31 صورتهای مالی دوره مالی 6ماه و 5 روزه منتهی به 31خردادماه 1395 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا (حسابرسی شده) دانلود
1395/04/20 1395/04/20 گزارش عملکرد دوره مالی 6ماه و 5 روزه منتهی به 31خردادماه 1395 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دانلود
1395/04/20 1395/04/20 صورتهای مالی دوره مالی 6ماه و 5 روزه منتهی به 31خردادماه 1395 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دانلود
1395/01/31 1395/01/31 گزارش عملکرد دوره مالی 3 ماه و 5 روزه منتهی به 29 اسفند 1394 دانلود
1395/01/31 1395/01/31 صورتهای مالی دوره مالی 3 ماه و 5 روزه منتهی به 29 اسفند 1394 دانلود
1394/11/26 1394/11/26 گزارش عملکرد دوره مالی 5 روزه منتهی به 30 آذر 1394(حسابرسی شده) دانلود
1394/11/26 1394/11/26 صورتهای مالی دوره مالی 5 روزه منتهی به 30 آذر 1394(حسابرسی شده) دانلود
1394/10/28 1394/10/28 گزارش عملکرد دوره مالی 5 روزه منتهی به 30 آذر 1394 دانلود
1394/10/28 1394/10/28 صورتهای مالی دوره مالی 5 روزه منتهی به 30 آذر 1394 دانلود