بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری

تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/04/10 گزارش ماهانه صندوق سرمایه گذاری نوین نگر آسیا - خرداد 1397 دانلود
1397/03/09 گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري مشترک نوين نگر آسيا- افشاي پورتفوي -اردیبهشت 1397 دانلود
1397/02/08 گزارش ماهانه صندوق سرمایه گذاری نوین نگر آسیا- فروردین 1396 دانلود
1396/12/12 گزارش ماهانه صندوق سرمایه گذاری نوین نگر آسیا - بهمن 1396 دانلود
1396/11/29 دانلود
1396/10/11 گزارش ماهانه صندوق سرمایه گذاری نوین نگر آسیا - آذر 1396 دانلود
1395/03/23 رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق دانلود
1395/03/04 بیانیه سیاستهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دانلود