صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۲ صورت جلسه مجمع مورخ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۳ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۴ لیست حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۵ لیست حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
۸ لیست حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۱۰ تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ۱۴۰۰/۰۵/۲۴-تغییر حق الزحمه متولی دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۸
۱۱ تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
۱۲ لیست حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۱۳ لیست حاضرین مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۱۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
۱۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
۱۶ تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ۱۴۰۰/۰۳/۱۰-تغییر رکن متولی دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۱۷ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا مورخ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۱۸ مجوز سازمان در خصوص مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۱۹ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
۲۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۲۱ لیست حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۲۲ لیست حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۲۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت۱۱:۰۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۲۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۱۰:۰۰صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۲۵ آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا مجمع ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۲۶ صورتجلسه مجمع افزایش سقف دسترسی به نرم افزار مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۲۷ صورتجلسه مجمع افزایش حق الزحمه حسابرس مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۲۸ مجوز سازمان در خصوص افزایش حق الزحمه حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
۲۹ لیست حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۳۰ لیست حاضرین مجمع ۹۹/۱۰/۲۷ صندوق نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۳۱ لیست حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
۳۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
۳۳ مجوز سازمان در خصوص مجمع ۹۹/۰۴/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۳۴ لیست حاضرین در مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۳۵ تاییدیه سازمان مربوط به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۳۶ صورتجلسه مجمع افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۳۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
۳۸ تاییدیه سازمان مربوط به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۳۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۴۰ روزنامه کثیر الانتشار مجمع ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
۴۱ تاییدیه و صورتجلسه مجمع ۱۳۹۸۰۶۰۶ صندوق- افزایش حق الزحمه حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
۴۲ حاضرین در مجمع ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
۴۳ روزنامه رسمی مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
۴۴ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نوين نگر آسيا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
۴۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
۴۶ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مربوط به مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
۴۷ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق نوین نگر آسیا مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
۴۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
۴۹ تاییدیه سازمان مربوط به مجمع ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۵۰ تاییدیه سازمان مربوط به مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۵۱ تاییدیه سازمان مربوط به مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۵۲ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۵۳ لیست اسامی حاضرین در مجمع دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
۵۴ دعوت به مجمع مورخ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
۵۵ روزنامه رسمی مجمع ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۵۶ روزنامه کثیر الانتشار مجمع ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
۵۷ تغییر و معرفی مدیران سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۵۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ (ساعت ۱۲:۰۰) صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
۵۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ (ساعت ۱۱:۰۰) صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
۶۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
۶۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
۶۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
۶۳ اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۳
۶۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
۶۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ ۰۹ بهمن ۱۳۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
۶۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
۶۷ اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
۶۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
۶۹ اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۰۵
۷۰ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
۷۱ اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ ۲۰ دی ماه ۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
۷۲ صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۱۵