مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 تاییدیه سازمان مربوط به مجمع ساعت 16 مورخ 1397/06/10 دریافت خبر 1397/09/19
2 تاییدیه سازمان مربوط به مجمع ساعت 13مورخ 1397/07/04 دریافت خبر 1397/09/19
3 تاییدیه سازمان مربوط به مجمع ساعت 15 مورخ 1397/09/07 دریافت خبر 1397/09/19
4 اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق مورخ 1397/07/04 دریافت خبر 1397/07/04
5 لیست اسامی حاضرین در مجمع دریافت خبر 1397/06/12
6 دعوت به مجمع مورخ دریافت خبر 1397/06/10
7 روزنامه رسمی مجمع 1396/11/04 دریافت خبر 1397/04/03
8 روزنامه کثیر الانتشار مجمع 1396/11/04 دریافت خبر 1397/03/22
9 تغییر و معرفی مدیران سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر 1397/03/05
10 صورتجلسه مجمع مورخ 1396/11/04 (ساعت 12:00) صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر 1397/03/02
11 صورتجلسه مجمع مورخ 1396/11/04 (ساعت 11:00) صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر 1397/03/02
12 صورتجلسه مجمع مورخ 1396/05/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر 1396/05/31
13 صورتجلسه مجمع مورخ 1396/02/23 دریافت خبر 1396/03/20
14 صورتجلسه مجمع مورخ 1396/02/23 دریافت خبر 1396/03/20
15 اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ 23 اردیبهشت 1396 دریافت خبر 1396/02/23
16 صورتجلسه مجمع مورخ 1395/11/06 دریافت خبر 1395/11/24
17 اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ 09 بهمن 1395 دریافت خبر 1395/11/09
18 صورتجلسه مجمع مورخ 1395/06/16 دریافت خبر 1395/07/27
19 اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ 16 شهریور 1395 دریافت خبر 1395/06/16
20 صورتجلسه مجمع مورخ 1395/02/05 دریافت خبر 1395/04/21
21 اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ 05 اردیبهشت 1395 دریافت خبر 1395/02/05
22 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1394/10/20 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر 1394/11/13
23 اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ 20 دی ماه 1394 دریافت خبر 1394/10/30
24 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1394/07/15