مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 صورتجلسه مجمع مورخ 1396/05/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر 1396/05/31
2 صورتجلسه مجمع مورخ 1396/02/23 دریافت خبر 1396/03/20
3 صورتجلسه مجمع مورخ 1396/02/23 دریافت خبر 1396/03/20
4 اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ 23 اردیبهشت 1396 دریافت خبر 1396/02/23
5 صورتجلسه مجمع مورخ 1395/11/06 دریافت خبر 1395/11/24
6 اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ 09 بهمن 1395 دریافت خبر 1395/11/09
7 صورتجلسه مجمع مورخ 1395/06/16 دریافت خبر 1395/07/27
8 اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ 16 شهریور 1395 دریافت خبر 1395/06/16
9 صورتجلسه مجمع مورخ 1395/02/05 دریافت خبر 1395/04/21
10 اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ 05 اردیبهشت 1395 دریافت خبر 1395/02/05
11 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1394/10/20 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر 1394/11/13
12 اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ 20 دی ماه 1394 دریافت خبر 1394/10/30
13 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1394/07/15
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق