صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تاییدیه سازمان مربوط به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۳ روزنامه کثیر الانتشار مجمع ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
۴ تاییدیه و صورتجلسه مجمع ۱۳۹۸۰۶۰۶ صندوق- افزایش حق الزحمه حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
۵ حاضرین در مجمع ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
۶ روزنامه رسمی مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
۷ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نوين نگر آسيا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
۸ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
۹ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مربوط به مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
۱۰ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق نوین نگر آسیا مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
۱۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
۱۲ تاییدیه سازمان مربوط به مجمع ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۱۳ تاییدیه سازمان مربوط به مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۱۴ تاییدیه سازمان مربوط به مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۱۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۱۶ لیست اسامی حاضرین در مجمع دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
۱۷ دعوت به مجمع مورخ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
۱۸ روزنامه رسمی مجمع ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۱۹ روزنامه کثیر الانتشار مجمع ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
۲۰ تغییر و معرفی مدیران سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۲۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ (ساعت ۱۲:۰۰) صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
۲۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ (ساعت ۱۱:۰۰) صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
۲۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
۲۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
۲۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
۲۶ اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۳
۲۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
۲۸ اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ ۰۹ بهمن ۱۳۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
۲۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
۳۰ اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
۳۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
۳۲ اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۰۵
۳۳ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
۳۴ اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ ۲۰ دی ماه ۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
۳۵ صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۱۵