صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تاییدیه سازمان مربوط به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۲ صورتجلسه مجمع افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
۴ تاییدیه سازمان مربوط به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۶ روزنامه کثیر الانتشار مجمع ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
۷ تاییدیه و صورتجلسه مجمع ۱۳۹۸۰۶۰۶ صندوق- افزایش حق الزحمه حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
۸ حاضرین در مجمع ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
۹ روزنامه رسمی مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
۱۰ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نوين نگر آسيا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
۱۱ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
۱۲ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مربوط به مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
۱۳ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق نوین نگر آسیا مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
۱۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
۱۵ تاییدیه سازمان مربوط به مجمع ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۱۶ تاییدیه سازمان مربوط به مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۱۷ تاییدیه سازمان مربوط به مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۱۸ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۱۹ لیست اسامی حاضرین در مجمع دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
۲۰ دعوت به مجمع مورخ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
۲۱ روزنامه رسمی مجمع ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۲۲ روزنامه کثیر الانتشار مجمع ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
۲۳ تغییر و معرفی مدیران سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۲۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ (ساعت ۱۲:۰۰) صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
۲۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ (ساعت ۱۱:۰۰) صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
۲۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
۲۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
۲۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
۲۹ اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۳
۳۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
۳۱ اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ ۰۹ بهمن ۱۳۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
۳۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
۳۳ اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
۳۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
۳۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۰۵
۳۶ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
۳۷ اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ ۲۰ دی ماه ۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
۳۸ صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۱۵