مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق مورخ 1397/07/04 دریافت خبر 1397/07/04
2 لیست اسامی حاضرین در مجمع دریافت خبر 1397/06/12
3 دعوت به مجمع مورخ دریافت خبر 1397/06/10
4 روزنامه رسمی مجمع 1396/11/04 دریافت خبر 1397/04/03
5 روزنامه کثیر الانتشار مجمع 1396/11/04 دریافت خبر 1397/03/22
6 تغییر و معرفی مدیران سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر 1397/03/05
7 صورتجلسه مجمع مورخ 1396/11/04 (ساعت 12:00) صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر 1397/03/02
8 صورتجلسه مجمع مورخ 1396/11/04 (ساعت 11:00) صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر 1397/03/02
9 صورتجلسه مجمع مورخ 1396/05/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر 1396/05/31
10 صورتجلسه مجمع مورخ 1396/02/23 دریافت خبر 1396/03/20
11 صورتجلسه مجمع مورخ 1396/02/23 دریافت خبر 1396/03/20
12 اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ 23 اردیبهشت 1396 دریافت خبر 1396/02/23
13 صورتجلسه مجمع مورخ 1395/11/06 دریافت خبر 1395/11/24
14 اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ 09 بهمن 1395 دریافت خبر 1395/11/09
15 صورتجلسه مجمع مورخ 1395/06/16 دریافت خبر 1395/07/27
16 اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ 16 شهریور 1395 دریافت خبر 1395/06/16
17 صورتجلسه مجمع مورخ 1395/02/05 دریافت خبر 1395/04/21
18 اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ 05 اردیبهشت 1395 دریافت خبر 1395/02/05
19 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1394/10/20 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر 1394/11/13
20 اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ 20 دی ماه 1394 دریافت خبر 1394/10/30
21 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1394/07/15