مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 صورتجلسه و تاییدیه سازمان مربوط به مجمع مورخ 1397/11/21 دریافت خبر 1397/12/28
2 اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق نوین نگر آسیا مورخ 1397/11/21 دریافت خبر 1397/11/21
3 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر 1397/11/15
4 تاییدیه سازمان مربوط به مجمع ساعت 16 مورخ 1397/06/10 دریافت خبر 1397/09/19
5 تاییدیه سازمان مربوط به مجمع مورخ 1397/07/04 دریافت خبر 1397/09/19
6 تاییدیه سازمان مربوط به مجمع ساعت 15 مورخ 1397/06/10 دریافت خبر 1397/09/19
7 اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق مورخ 1397/07/04 دریافت خبر 1397/07/04
8 لیست اسامی حاضرین در مجمع دریافت خبر 1397/06/12
9 دعوت به مجمع مورخ دریافت خبر 1397/06/10
10 روزنامه رسمی مجمع 1396/11/04 دریافت خبر 1397/04/03
11 روزنامه کثیر الانتشار مجمع 1396/11/04 دریافت خبر 1397/03/22
12 تغییر و معرفی مدیران سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر 1397/03/05
13 صورتجلسه مجمع مورخ 1396/11/04 (ساعت 12:00) صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر 1397/03/02
14 صورتجلسه مجمع مورخ 1396/11/04 (ساعت 11:00) صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر 1397/03/02
15 صورتجلسه مجمع مورخ 1396/05/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر 1396/05/31
16 صورتجلسه مجمع مورخ 1396/02/23 دریافت خبر 1396/03/20
17 صورتجلسه مجمع مورخ 1396/02/23 دریافت خبر 1396/03/20
18 اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ 23 اردیبهشت 1396 دریافت خبر 1396/02/23
19 صورتجلسه مجمع مورخ 1395/11/06 دریافت خبر 1395/11/24
20 اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ 09 بهمن 1395 دریافت خبر 1395/11/09
21 صورتجلسه مجمع مورخ 1395/06/16 دریافت خبر 1395/07/27
22 اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ 16 شهریور 1395 دریافت خبر 1395/06/16
23 صورتجلسه مجمع مورخ 1395/02/05 دریافت خبر 1395/04/21
24 اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ 05 اردیبهشت 1395 دریافت خبر 1395/02/05
25 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1394/10/20 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر 1394/11/13
26 اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ 20 دی ماه 1394 دریافت خبر 1394/10/30
27 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1394/07/15