صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع مورخ۱۴۰۱/۰۱/۲۰(تغییر در بند ۲-۳-امید نامه) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۱
۲ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰(تغییر در بند۲-۳ امیدنامه) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۳ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰(تغییر در ماده ۵ اساسنامه) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ (تغییر در بند ۲-۳-امیدنامه) صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۰
۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ (تغییر در ماده ۵ اساسنامه) صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۰
۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۲۸
۷ لیست حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۱۰ صورت جلسه مجمع مورخ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۱۱ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱۲ لیست حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱۳ لیست حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۱۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
۱۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
۱۶ لیست حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۱۸ تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ۱۴۰۰/۰۵/۲۴-تغییر حق الزحمه متولی دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۸
۱۹ تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
۲۰ لیست حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۲۱ لیست حاضرین مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۲۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
۲۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
۲۴ تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ۱۴۰۰/۰۳/۱۰-تغییر رکن متولی دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۲۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا مورخ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۲۶ مجوز سازمان در خصوص مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۲۷ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
۲۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۲۹ لیست حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۳۰ لیست حاضرین در مجمع ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۳۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت۱۱:۰۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۳۲ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۱۰:۰۰صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۳۳ آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا مجمع ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۳۴ صورتجلسه مجمع افزایش سقف دسترسی به نرم افزار مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۳۵ صورتجلسه مجمع افزایش حق الزحمه حسابرس مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۳۶ مجوز سازمان در خصوص افزایش حق الزحمه حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
۳۷ لیست حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۳۸ لیست حاضرین مجمع ۹۹/۱۰/۲۷ صندوق نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
۳۹ لیست حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
۴۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
۴۱ مجوز سازمان در خصوص مجمع ۹۹/۰۴/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۴۲ لیست حاضرین در مجمع ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۴۳ تاییدیه سازمان مربوط به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۴۴ صورتجلسه مجمع افزایش سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۴۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
۴۶ تاییدیه سازمان مربوط به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۴۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۴۸ روزنامه کثیر الانتشار مجمع ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
۴۹ تاییدیه و صورتجلسه مجمع ۱۳۹۸۰۶۰۶ صندوق- افزایش حق الزحمه حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
۵۰ حاضرین در مجمع ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
۵۱ روزنامه رسمی مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
۵۲ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نوين نگر آسيا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
۵۳ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
۵۴ صورتجلسه و تاییدیه سازمان مربوط به مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
۵۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق نوین نگر آسیا مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
۵۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
۵۷ تاییدیه سازمان مربوط به مجمع ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۵۸ تاییدیه سازمان مربوط به مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۵۹ تاییدیه سازمان مربوط به مجمع ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۶۰ اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۰۴
۶۱ لیست اسامی حاضرین در مجمع دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
۶۲ دعوت به مجمع مورخ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
۶۳ روزنامه رسمی مجمع ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۶۴ روزنامه کثیر الانتشار مجمع ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
۶۵ تغییر و معرفی مدیران سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۶۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ (ساعت ۱۲:۰۰) صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
۶۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ (ساعت ۱۱:۰۰) صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
۶۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
۶۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
۷۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
۷۱ اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۲۳
۷۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
۷۳ اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ ۰۹ بهمن ۱۳۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
۷۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
۷۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
۷۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
۷۷ اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۰۵
۷۸ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
۷۹ اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ ۲۰ دی ماه ۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
۸۰ صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۷/۱۵