صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/10/26 24,352 24,332 24,280 -52 0 26,438,682 0 10,598,814 15,839,868 385,408,933,751
2 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/10/25 24,340 24,320 24,264 -56 0 26,438,682 0 10,598,814 15,839,868 385,218,452,332
3 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/10/24 24,329 24,308 24,237 -71 0 26,438,682 0 10,598,814 15,839,868 385,043,128,628
4 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/10/23 24,316 24,296 24,230 -66 0 26,438,682 0 10,598,814 15,839,868 384,844,914,499
5 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/10/22 24,305 24,284 24,221 -63 0 26,438,682 0 10,598,814 15,839,868 384,660,727,627
6 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/10/21 24,292 24,272 24,173 -99 20,593 26,438,682 0 10,598,814 15,839,868 384,457,785,120
7 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/10/20 24,280 24,260 24,160 -100 0 26,418,089 5,800 10,598,814 15,819,275 383,772,531,331
8 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/10/19 24,269 24,249 24,282 33 0 26,418,089 0 10,593,014 15,825,075 383,743,939,026
9 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/10/18 24,258 24,238 24,044 -194 0 26,418,089 0 10,593,014 15,825,075 383,566,080,103
10 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/10/17 24,247 24,227 23,961 -266 0 26,418,089 0 10,593,014 15,825,075 383,395,462,891
11 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/10/16 24,236 24,216 23,954 -262 0 26,418,089 0 10,593,014 15,825,075 383,221,710,594
12 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/10/15 24,225 24,205 23,946 -259 0 26,418,089 50 10,593,014 15,825,075 383,039,332,473
13 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/10/14 24,215 24,194 23,921 -273 0 26,418,089 0 10,592,964 15,825,125 382,877,151,697
14 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/10/13 24,203 24,183 23,941 -242 0 26,418,089 0 10,592,964 15,825,125 382,700,810,918
15 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/10/12 24,192 24,172 23,765 -407 0 26,418,089 0 10,592,964 15,825,125 382,519,265,405
16 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/10/11 24,181 24,161 23,741 -420 0 26,418,089 0 10,592,964 15,825,125 382,346,309,179
17 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/10/10 24,170 24,150 23,783 -367 0 26,418,089 0 10,592,964 15,825,125 382,176,613,126
18 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/10/09 24,159 24,139 23,776 -363 0 26,418,089 0 10,592,964 15,825,125 381,996,053,929
19 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/10/08 24,148 24,128 23,769 -359 0 26,418,089 0 10,592,964 15,825,125 381,829,588,743
20 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/10/07 24,137 24,117 23,754 -363 0 26,418,089 0 10,592,964 15,825,125 381,652,555,477