صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/04/29 2,220,086 2,218,037 2,239,112 21,075 0 547,611 0 318,014 229,597 509,254,730,077
182 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/04/28 2,218,986 2,216,918 2,239,052 22,134 0 547,611 0 318,014 229,597 508,997,643,767
183 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/04/27 2,217,813 2,215,742 2,239,347 23,605 0 547,611 0 318,014 229,597 508,727,688,112
184 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/04/26 2,216,698 2,214,612 2,237,167 22,555 0 547,611 0 318,014 229,597 508,468,253,802
185 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/04/25 2,215,530 2,213,480 2,237,531 24,051 0 547,611 0 318,014 229,597 508,208,415,272
186 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/04/24 2,214,406 2,212,357 2,237,082 24,725 0 547,611 0 318,014 229,597 507,950,532,827
187 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/04/23 2,213,282 2,211,233 2,236,632 25,399 0 547,611 0 318,014 229,597 507,692,390,637
188 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/04/22 2,212,222 2,210,125 2,235,307 25,182 0 547,611 0 318,014 229,597 507,438,056,342
189 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/04/21 2,211,119 2,209,007 2,238,705 29,698 904 547,611 0 318,014 229,597 507,181,355,266
190 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/04/20 2,209,996 2,207,903 2,236,162 28,259 122 546,707 0 318,014 228,693 504,932,037,948
191 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/04/19 2,208,847 2,206,776 2,231,886 25,110 0 546,585 0 318,014 228,571 504,405,092,962
192 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/04/18 2,207,750 2,205,663 2,235,035 29,372 0 546,585 0 318,014 228,571 504,150,486,517
193 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/04/17 2,206,628 2,204,541 2,234,587 30,046 0 546,585 7 318,014 228,571 503,894,108,411
194 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/04/16 2,205,495 2,203,408 2,234,138 30,730 0 546,585 0 318,007 228,578 503,650,537,908
195 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/04/15 2,204,375 2,202,288 2,229,641 27,353 0 546,585 0 318,007 228,578 503,394,520,816
196 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/04/14 2,203,209 2,201,158 2,224,265 23,107 0 546,585 0 318,007 228,578 503,136,309,299
197 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/04/13 2,202,079 2,200,038 2,220,329 20,291 2,089 546,585 0 318,007 228,578 502,880,252,337
198 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/04/12 2,200,985 2,198,920 2,219,728 20,808 0 544,496 0 318,007 226,489 498,031,088,545
199 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/04/11 2,199,868 2,197,784 2,224,404 26,620 0 544,496 0 318,007 226,489 497,773,926,675
200 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/04/10 2,198,764 2,196,680 2,223,977 27,297 0 544,496 30 318,007 226,489 497,523,794,236