صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
41 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/09/16 23,905 23,886 23,681 -205 0 26,395,499 0 9,549,432 16,846,067 402,377,404,353
42 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/09/15 23,892 23,875 23,761 -114 0 26,395,499 0 9,549,432 16,846,067 402,194,358,502
43 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/09/14 23,883 23,864 23,929 65 0 26,395,499 41,944 9,549,432 16,846,067 402,010,806,284
44 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/09/13 23,872 23,853 23,899 46 0 26,395,499 0 9,507,488 16,888,011 402,831,127,975
45 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/09/12 23,862 23,842 23,877 35 0 26,395,499 0 9,507,488 16,888,011 402,649,696,769
46 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/09/11 23,850 23,831 23,870 39 0 26,395,499 799,930 9,507,488 16,888,011 402,458,394,289
47 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/09/10 23,838 23,820 23,861 41 0 26,395,499 0 8,707,558 17,687,941 421,323,931,414
48 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/09/09 23,827 23,809 23,832 23 0 26,395,499 1,300 8,707,558 17,687,941 421,134,320,380
49 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/09/08 23,816 23,798 23,795 -3 0 26,395,499 0 8,706,258 17,689,241 420,973,084,225
50 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/09/07 23,805 23,787 23,774 -13 0 26,395,499 0 8,706,258 17,689,241 420,779,983,270
51 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/09/06 23,793 23,775 23,781 6 0 26,395,499 0 8,706,258 17,689,241 420,556,568,515
52 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/09/05 23,782 23,764 23,564 -200 0 26,395,499 0 8,706,258 17,689,241 420,358,737,590
53 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/09/04 23,771 23,753 23,558 -195 5,050 26,395,499 0 8,706,258 17,689,241 420,172,090,842
54 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/09/03 23,760 23,742 23,551 -191 21,053 26,390,449 1,000 8,706,258 17,684,191 419,857,192,076
55 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/09/02 23,749 23,731 23,469 -262 2,636,928 26,369,396 0 8,705,258 17,664,138 419,180,538,818
56 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/09/01 23,742 23,720 23,432 -288 0 23,732,468 2,640,600 8,705,258 15,027,210 356,451,289,626
57 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/08/30 23,735 23,709 23,426 -283 0 23,732,468 0 6,064,658 17,667,810 418,893,275,004
58 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/08/29 23,724 23,698 23,433 -265 0 23,732,468 0 6,064,658 17,667,810 418,687,050,788
59 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/08/28 23,713 23,687 23,513 -174 0 23,732,468 0 6,064,658 17,667,810 418,504,966,542
60 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/08/27 23,701 23,675 23,507 -168 0 23,732,468 0 6,064,658 17,667,810 418,289,035,342