صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/08/26 23,689 23,663 23,502 -161 0 23,732,468 0 6,064,658 17,667,810 418,068,346,770
62 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/08/25 23,677 23,651 23,565 -86 0 23,732,468 0 6,064,658 17,667,810 417,863,586,448
63 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/08/24 23,665 23,639 23,552 -87 0 23,732,468 0 6,064,658 17,667,810 417,652,768,443
64 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/08/23 23,653 23,627 23,580 -47 0 23,732,468 0 6,064,658 17,667,810 417,437,088,187
65 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/08/22 23,641 23,615 23,571 -44 0 23,732,468 0 6,064,658 17,667,810 417,231,593,301
66 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/08/21 23,630 23,603 23,599 -4 0 23,732,468 0 6,064,658 17,667,810 417,019,461,330
67 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/08/20 23,617 23,591 23,593 2 0 23,732,468 1,489 6,064,658 17,667,810 416,802,274,820
68 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/08/19 23,606 23,579 23,588 9 0 23,732,468 0 6,063,169 17,669,299 416,628,432,289
69 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/08/18 23,593 23,567 23,543 -24 0 23,732,468 0 6,063,169 17,669,299 416,412,900,608
70 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/08/17 23,581 23,555 23,457 -98 0 23,732,468 0 6,063,169 17,669,299 416,202,066,422
71 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/08/16 23,569 23,543 23,469 -74 0 23,732,468 903,827 6,063,169 17,669,299 415,983,310,525
72 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/08/15 23,556 23,531 23,496 -35 0 23,732,468 0 5,159,342 18,573,126 437,045,900,784
73 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/08/14 23,544 23,519 23,453 -66 0 23,732,468 0 5,159,342 18,573,126 436,822,661,788
74 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/08/13 23,532 23,507 23,448 -59 0 23,732,468 0 5,159,342 18,573,126 436,593,074,208
75 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/08/12 23,520 23,495 23,442 -53 0 23,732,468 85,212 5,159,342 18,573,126 436,383,162,771
76 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/08/11 23,507 23,483 23,472 -11 1,489 23,732,468 85,256 5,074,130 18,658,338 438,147,110,838
77 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/08/10 23,496 23,471 23,477 6 0 23,730,979 125,508 4,988,874 18,742,105 439,900,484,065
78 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/08/09 23,483 23,459 23,443 -16 0 23,730,979 0 4,863,366 18,867,613 442,611,053,224
79 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/08/08 23,472 23,447 23,454 7 0 23,730,979 0 4,863,366 18,867,613 442,393,255,406
80 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/08/07 23,459 23,435 23,456 21 0 23,730,979 0 4,863,366 18,867,613 442,160,582,418