صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/08/06 23,448 23,423 23,450 27 0 23,730,979 85,474 4,863,366 18,867,613 441,938,421,773
82 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/08/05 23,436 23,411 23,445 34 0 23,730,979 85,518 4,777,892 18,953,087 443,716,755,274
83 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/08/04 23,423 23,399 23,406 7 5,125 23,730,979 138,962 4,692,374 19,038,605 445,483,234,067
84 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/08/03 23,411 23,387 23,376 -11 0 23,725,854 0 4,553,412 19,172,442 448,388,705,329
85 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/08/02 23,399 23,375 23,370 -5 0 23,725,854 95,514 4,553,412 19,172,442 448,154,296,654
86 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/08/01 23,387 23,363 23,365 2 0 23,725,854 0 4,457,898 19,267,956 450,160,723,772
87 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/07/30 23,376 23,351 23,418 67 0 23,725,854 0 4,457,898 19,267,956 449,930,264,221
88 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/07/29 23,363 23,339 23,412 73 0 23,725,854 0 4,457,898 19,267,956 449,688,129,010
89 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/07/28 23,352 23,327 23,407 80 0 23,725,854 0 4,457,898 19,267,956 449,467,398,614
90 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/07/27 23,340 23,315 23,443 128 0 23,725,854 214,790 4,457,898 19,267,956 449,233,650,481
91 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/07/26 23,327 23,303 23,419 116 0 23,725,854 0 4,243,108 19,482,746 454,008,767,945
92 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/07/25 23,315 23,291 23,413 122 0 23,725,854 0 4,243,108 19,482,746 453,765,032,539
93 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/07/24 23,303 23,279 23,379 100 0 23,725,854 0 4,243,108 19,482,746 453,542,738,794
94 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/07/23 23,290 23,267 23,207 -60 0 23,725,854 0 4,243,108 19,482,746 453,296,184,355
95 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/07/22 23,279 23,255 23,203 -52 0 23,725,854 0 4,243,108 19,482,746 453,078,880,701
96 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/07/21 23,266 23,243 23,198 -45 0 23,725,854 0 4,243,108 19,482,746 452,832,929,845
97 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/07/20 23,255 23,231 23,253 22 0 23,725,854 0 4,243,108 19,482,746 452,609,993,534
98 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/07/19 23,243 23,219 23,306 87 0 23,725,854 0 4,243,108 19,482,746 452,365,222,602
99 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/07/18 23,232 23,207 23,278 71 0 23,725,854 2,588 4,243,108 19,482,746 452,144,032,622
100 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/07/17 23,219 23,195 23,281 86 0 23,725,854 0 4,240,520 19,485,334 451,963,599,996