صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۲۳۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/07/16 23,208 23,183 23,330 147 0 23,725,854 0 4,240,520 19,485,334 451,737,117,496
102 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/07/15 23,196 23,171 23,325 154 86 23,725,854 0 4,240,520 19,485,334 451,498,737,318
103 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/07/14 23,183 23,159 23,320 161 0 23,725,768 0 4,240,520 19,485,248 451,249,541,095
104 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/07/13 23,172 23,147 23,298 151 1,295 23,725,768 0 4,240,520 19,485,248 451,026,730,323
105 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/07/12 23,159 23,135 23,293 158 0 23,724,473 0 4,240,520 19,483,953 450,758,496,860
106 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/07/11 23,148 23,123 23,288 165 172,458 23,724,473 0 4,240,520 19,483,953 450,528,397,124
107 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/07/10 23,136 23,111 23,296 185 0 23,552,015 0 4,240,520 19,311,495 446,316,722,629
108 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/07/09 23,060 23,035 23,213 178 0 23,552,015 0 4,240,520 19,311,495 444,848,517,980
109 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/07/08 23,053 23,029 23,208 179 260,348 23,552,015 0 4,240,520 19,311,495 444,714,909,844
110 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/07/07 23,046 23,021 23,205 184 0 23,291,667 11,100 4,240,520 19,051,147 438,581,303,756
111 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/07/06 23,029 23,005 23,213 208 0 23,291,667 0 4,229,420 19,062,247 438,520,525,214
112 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/07/05 23,018 22,993 23,085 92 5,216 23,291,667 1,066,706 4,229,420 19,062,247 438,297,346,430
113 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/07/04 23,005 22,981 23,075 94 0 23,286,451 0 3,162,714 20,123,737 462,471,189,157
114 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/07/03 22,992 22,969 23,017 48 0 23,286,451 0 3,162,714 20,123,737 462,217,095,540
115 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/07/02 22,980 22,957 22,916 -41 0 23,286,451 0 3,162,714 20,123,737 461,976,791,708
116 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/07/01 22,968 22,945 22,911 -34 0 23,286,451 130,884 3,162,714 20,123,737 461,744,044,349
117 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/06/31 22,956 22,933 22,905 -28 0 23,286,451 41,491 3,031,830 20,254,621 464,501,555,261
118 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/06/30 22,944 22,921 22,873 -48 0 23,286,451 854,646 2,990,339 20,296,112 465,215,350,773
119 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/06/29 22,932 22,909 22,989 80 0 23,286,451 1,749 2,135,693 21,150,758 484,548,736,254
120 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا 1400/06/28 22,919 22,897 22,985 88 0 23,286,451 0 2,133,944 21,152,507 484,319,707,182