رديف نام تعداد
1 سبدگردان نوین نگر آسیا 1970
2 پریسا صفاتی 10
3 علی قاسم نژاد 10
4 رامین خدابنده 10