ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 33,985 73.74 45,328 78.07 44,239 75.37 38,721 67.51
اوراق 7,938 17.22 9,596 16.53 9,963 16.97 12,703 22.14
وجه نقد 2,251 4.88 319 0.55 291 0.49 402 0.7
سایر دارایی ها 1,908 4.14 2,819 4.85 4,210 7.17 5,539 9.65
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 17,302 37.54 16,404 28.25 16,810 28.64 16,706 29.12
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق