ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 26,601 47.09 7,643 6.59 7,126 6.18 7,050 6.14
اوراق 25,316 44.81 91,717 79.16 91,935 79.8 91,329 79.64
وجه نقد 3,070 5.43 15,812 13.64 15,399 13.36 15,430 13.45
سایر دارایی ها 1,533 2.71 686 0.59 744 0.64 866 0.75
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 21,321 37.74 6,843 5.9 6,339 5.5 5,924 5.16
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد