مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک نوين نگر آسيا دریافت خبر 1398/02/14
2 اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق مورخ 07/02/1398 دریافت خبر 1398/02/07
3 صورتجلسه و تاییدیه سازمان مربوط به مجمع مورخ 1397/11/21 دریافت خبر 1397/12/28
4 اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق نوین نگر آسیا مورخ 1397/11/21 دریافت خبر 1397/11/21
5 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر 1397/11/15
6 تاییدیه سازمان مربوط به مجمع ساعت 16 مورخ 1397/06/10 دریافت خبر 1397/09/19
7 تاییدیه سازمان مربوط به مجمع مورخ 1397/07/04 دریافت خبر 1397/09/19
8 تاییدیه سازمان مربوط به مجمع ساعت 15 مورخ 1397/06/10 دریافت خبر 1397/09/19
9 اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق مورخ 1397/07/04 دریافت خبر 1397/07/04
10 لیست اسامی حاضرین در مجمع دریافت خبر 1397/06/12
11 دعوت به مجمع مورخ دریافت خبر 1397/06/10
12 روزنامه رسمی مجمع 1396/11/04 دریافت خبر 1397/04/03
13 روزنامه کثیر الانتشار مجمع 1396/11/04 دریافت خبر 1397/03/22
14 تغییر و معرفی مدیران سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر 1397/03/05
15 صورتجلسه مجمع مورخ 1396/11/04 (ساعت 12:00) صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر 1397/03/02
16 صورتجلسه مجمع مورخ 1396/11/04 (ساعت 11:00) صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر 1397/03/02
17 صورتجلسه مجمع مورخ 1396/05/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر 1396/05/31
18 صورتجلسه مجمع مورخ 1396/02/23 دریافت خبر 1396/03/20
19 صورتجلسه مجمع مورخ 1396/02/23 دریافت خبر 1396/03/20
20 اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ 23 اردیبهشت 1396 دریافت خبر 1396/02/23
21 صورتجلسه مجمع مورخ 1395/11/06 دریافت خبر 1395/11/24
22 اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ 09 بهمن 1395 دریافت خبر 1395/11/09
23 صورتجلسه مجمع مورخ 1395/06/16 دریافت خبر 1395/07/27
24 اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ 16 شهریور 1395 دریافت خبر 1395/06/16
25 صورتجلسه مجمع مورخ 1395/02/05 دریافت خبر 1395/04/21
26 اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ 05 اردیبهشت 1395 دریافت خبر 1395/02/05
27 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1394/10/20 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر 1394/11/13
28 اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ 20 دی ماه 1394 دریافت خبر 1394/10/30
29 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1394/07/15