مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 روزنامه رسمی مجمع 1396/11/04 دریافت خبر 1397/04/03
2 روزنامه کثیر الانتشار مجمع 1396/11/04 دریافت خبر 1397/03/22
3 تغییر و معرفی مدیران سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر 1397/03/05
4 صورتجلسه مجمع مورخ 1396/11/04 (ساعت 12:00) صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر 1397/03/02
5 صورتجلسه مجمع مورخ 1396/11/04 (ساعت 11:00) صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر 1397/03/02
6 صورتجلسه مجمع مورخ 1396/05/31 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر 1396/05/31
7 صورتجلسه مجمع مورخ 1396/02/23 دریافت خبر 1396/03/20
8 صورتجلسه مجمع مورخ 1396/02/23 دریافت خبر 1396/03/20
9 اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ 23 اردیبهشت 1396 دریافت خبر 1396/02/23
10 صورتجلسه مجمع مورخ 1395/11/06 دریافت خبر 1395/11/24
11 اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ 09 بهمن 1395 دریافت خبر 1395/11/09
12 صورتجلسه مجمع مورخ 1395/06/16 دریافت خبر 1395/07/27
13 اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ 16 شهریور 1395 دریافت خبر 1395/06/16
14 صورتجلسه مجمع مورخ 1395/02/05 دریافت خبر 1395/04/21
15 اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ 05 اردیبهشت 1395 دریافت خبر 1395/02/05
16 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1394/10/20 صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین نگر آسیا دریافت خبر 1394/11/13
17 اسامی حاضرین در جلسه مجمع عمومی صندوق مورخ 20 دی ماه 1394 دریافت خبر 1394/10/30
18 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1394/07/15